İletişim İletişim ( 1 ) Giriş ve Kavramsal Çevçeve İLETİŞİM 1. BÖLÜM GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi hkirilmaz@sakarya.edu.tr SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüİletişim Kavramı •İletişim; bilgi üretme, iletme ve algılama sürecidir. •İletişim kurmakta asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaktır. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ• Kişilerarası ilişkiler açısından iletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. • Genel anlamda iletişim, iki sistem arasındaki bilgi alışverişidir. • İletişim; tutum, bilgi, düşünce, duygu ve davranışların “kaynak”tan “hedef”e iletilmesidir. İletişimin Tanımı Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZMesajın hazırlık aşaması Mesajın koordinasyonu Mesajın kodlanması Mesajın aktarılması Mesajı kabul etme ve kodunu çözme Geribildirimde bulunma İletişimin Tanımı Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ• Karşı tarafı anlama • Davranış değişikliği sağlama • Bilgi verme ve çevreyi etkileme • Kontrol ve yönlendirme • Yönetim ve organizasyon • Sosyalleşme • İnsan ilişkileri • Bilgi çağı İletişimin Amacı Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ• İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. • İletişim dinamik bir olgudur. • İletişim belirli kalıplara bağlıdır. İletişimin Özellikleri Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ• Kaynak 1 • Mesaj 2 • Alıcı 3 İletişimin Temel Unsurları Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişimin Toplumsal İşlevleri Kaynak açısından iletişim • Bilgilendirme • Öğretme • Eğlendirme • İkna Etme • Güdüleme • Kültür aktarımı • Beceri kazandırma Hedef açısından iletişim • Anlamak • Öğrenmek • Eğlenmek • Karar vermek • Motive olmak • Kültürlenmek • Beceri kazanmak Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişimin Fonksiyonları Sosyal sistem içinde iletişimin temel fonksiyonları: a)Enformasyon b)Sosyalizasyon c)Motivasyon d)Tartışma e)Eğitim f)Kültürel gelişme g)Eğlence h)Entegrasyon Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişimin Fonksiyonları Örgütsel iletişimin temel fonksiyonları: a)Bilgi sağlama b)İkna etme ve etkileme c)Emredici ve öğretici iletişim d)Birleştirme Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ