İletişim İletişim ( 2 ) İletişim İle İlgili Kavramlar İLETİŞİM 2. BÖLÜM İLETİŞİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi hkirilmaz@sakarya.edu.trİletişim Kavramı İletişim kavramının anlamını ve kapsamını ortaya koyarken, iletişim kavramıyla ilgili diğer kavramlar hakkında kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır. Bu bölümde iletişimler ilgili kavramlardan enformasyon, telekomünikasyon ve etik kavramları üzerinde durulacaktır. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ• Enformasyon, bilgilerin bir göndericiden bir veya daha çok alıcıya her türlü araçlarla ve her türlü elektromanyetik sistem aracılığı ile taşınmasıdır. İletişim ve Enformasyon Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZTek yönlü bilgi iletimine “enformasyon”, karşılıklı bilgi alışverişine ise “iletişim” denilmektedir. İletişim ve Enformasyon Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişim dinamik bir süreç olup, kişiler veya toplumlar arasında haber, olgu, fikir veya ileti değişimi sürecidir. Enformasyon ise bu sürecin sonunda ortaya çıkan bir üründür. İletişim ve Enformasyon Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZEnformasyon bilginin ve haberin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve sunulmasını kapsar. İletişim ise bilginin ya da haberin bir yerden başka bir yere transferi sürecidir. İletişim ve Enformasyon Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişim ve Telekomünikasyon Telekomünikasyon ses, yazı, görüntü veya veri sinyallerinin uzak mesafelere iletilmesi amacıyla kullanılan yöntem ve teknikleri kapsamaktadır. Telekomünikasyon belirli bir zamanda, bir ya da birden fazla kaynak ile bir veya birden fazla kaynak arasındaki haberleşmedir. Haberleşme sesli, görüntülü veya yazılı olabilir. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişim ve Telekomünikasyon Veri ve bilginin bir araçtan başka coğrafi alandaki diğer bir araç veya araçlara iletilmesini sağlayan iletişim teknolojisi, “tele-iletişim” olarak ifade edilmektedir. Telekomünikasyon sistemi içinde yer alan araçların amacı haberleri, bilgileri veya diğer hizmetleri hızlı bir şekilde yüksek kapasitede işleyerek düzenlemek ve gerekli yerlere iletmektir. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişim ve Etik Etik; örf ve adetlerin, değer yargılarının, normların ve kuralların oluşturduğu değerler manzumesidir. Etik, insanların bireysel ve toplumsal ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünü anlamındadır. Etik sözcüğü belli bir toplumda, belli bir dönemde, o toplum üyeleri tarafından benimsenmiş olan, birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen davranış kuralları, yasalar ve ilkeler anlamında kullanılmaktadır. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişim ve Etik Doğal etik, yaratılıştan insanda bulunan içsel hal ve özelliklerin tümüdür. Sonradan kazanılan etik ise, çevrenin etkisiyle kazanılır. Çevreyle etkileşime ve iletişime giren birey, kendi iradesiyle yeni değer yargıları kazanır. Kazanılmış etikte bireyin içinde bulunduğu düzlem kendi iradesinin sonucudur. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişim ve Etik İletişim sürecinde birey üç seçenekle karşı karşıyadır: “Konuşma”, “dinleme” ve “sessiz kalma”. Konuşmada birey, bilgi ve duygularını açıkça ortaya koyma yolunu seçer. Birey inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını, ortaya koyarken bunları etik kuralları çerçevesinde yerine getirir. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişim ve Etik “Dinleme”nin etik kurallarına uygunluğu “etkin sessizlik” denilen dinleme biçimi sayesinde olabilir. Etkin sessizlik ile sessiz kalma birbirine karıştırılmamalıdır. Etkin sessizlikte dinlemenin, dolayısıyla iletişimin etkinliği artarken; sessiz kalma, konuşmanın gerektiği durumlarda etik kurallarına aykırı olarak takınılan etik bir sorundur. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişim ve Etik “Sessiz kalma” ise, etik yanlışlardan kaçınmak için güvenli bir yol olarak görülebilir. Fakat sessiz kalma, iletişimde her zaman için güvenli bir seçenek değildir. Yasa dışı bir davranış ya da çeşitli zararlar doğurması muhtemel bir durumda sessiz kalma etik bir zafiyettir. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİletişim ve Etik • Genel etik • Mesleki etik • Görev etiği Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ