Bilgisayar Donanımı İletişim Birimleri 116 B İLG İSAYAR DONANIMI Kaya İLETİŞİM B İR İMLER İ İleti şim birimleri, bilgisayarın klavye ve fare dı şındaki di ğer bilgisayarlara ve elektronik aletlere bilgi göndermeye ve onlardan bilgi almaya yarayan, bilgi alı şveri şini sa ğlayan birimleri, seri ve paralel giri ş -çıkı ş birimleridir. Bilgisayarlarda ileti ş im, seri ve paralel olarak gerçekle şmektedir. Seri İleti şim Bilgisayara verileri bir dizi seklinde göndermek ve ayni şekilde almak için olu şturulmu ş bir giri ş/çıkı ş kapısıdır. Seri çıkı ş, bir kablo üzerinden verileri bir sıra halinde, her seferinde 1 bit olmak üzere yollar. Verilerin transfer edildigi kablolar iki tanedir. Bu sekilde bir kablodan veri gönderilirken di ğerinden veri alinabilir. Seri giri ş -çıkı şlara modemler, fareler ve yazıcılar ba ğlanır. İki bilgisayar arasına bir seri ileti şim kablosu ba ğlayarak, bunlar arasında veri transferi gerçekle ştirilebilir. Seri giris -çikislar kisaca COM Port (Communication Port/Iletisim Portu) olarak adlandirilirlar. Bir bilgisayarda birden fazla seri giris -çikis bulunabilir. Bu çikislar COMl, COM2, vb. diye adlandirilir. Standart bir bilgisayarda, artırılabilmekle birlikte, ço ğunlukla iki adet seri giri ş - çıkı ş bulunmaktadır. Bilgisayarın seri giri ş -çıkı şlar RS-232C (Electronics Industries Association Reference Standard 232 version C) olarak bilinen uluslararası standartla uyumludur. Seri giri ş -çıkı ş konvektörleri, 9 ve 25 pinlidir. Hand Shake: Bilgisayar ile çevre birimleri arasındaki gerekli ileti şimin sa ğlanabilmesi için, veri alı şveri şinden önce yapılan hazırlık i şaretle şmesine el sıkı şma (hand shaking) denir. Paralel İleti şim Seri giri ş -çıkı şlarda oldu ğu gibi paralel çıkı şlarda da veri gönderilir. Ama bir seferde 1 byte, her biri 1 bit olmak üzere 8 kanaldan gönderilir. Bitler ayni anda gönderildi ğinden, kablo üzerinde birbirlerine paralel olarak gönderilmi ş gibi olur. Paralel giri ş -çıkı ş, adini da bu durumdan almaktadır. İlk olarak Centronics firması tarafından geli ştirilen paralel giri ş -çıkı şlar, Centronics arabirimi" olarak adlandırılmı ştır. Paralel çıkı şlara genellikle yazıcılar ba ğlanmaktadır. Bu çıkı şlar LPTl, LPT2, vb. diye adlandırılır. Bilgisayarların ço ğunda tek bir paralel çıkı ş (LPT1) bulunmaktadır. Seri giri ş -çıkı şa göre daha hızlıdır. Ancak kablo uzunlu ğu arttıkça, paralel çıkı şların güvenilirli ği azalır. Aradaki mesafenin uzaması, paralel olarak gönderilen verilerin birbirleriyle karı şması (crosstalk) olasılı ğını artırır. Bu nedenle, yazıcı kabloları belirli bir uzunlu ğu asmaz. Uzun mesafeli veri ileti şiminde ise seri çıkı şlar tercih edilmektedir. BÖLÜM 6