Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri - 1 İletişim İLETİŞİM İ İ LET LET İŞİ İŞİ M M2 İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam edeceklerdir. Değişen tek şey iletişimin yöntem ve teknikleri olacaktır.3 İletişim communis kelimesinden türetilmiştir. Commun ortak anlamına gelir. Bu nedenle iletişim kurulabilmesi için ortak anlamlı sembollerin ve kavramların bulunmasına ihtiyaç vardır. Günümüzde batı dillerindeki communication sözcüğünün karşılığı olan iletişim kavramının girmediği alan ve saha hemen hemen kalmadığı gibi, günlük yaşantımızın da vazgeçilmez bir parçası olmuştur.4 İletişim ile ilgili tanımlardan bazıları şöyledir: Bilgi alış verişidir. Vericiden alıcıya aktarılan bilgi veya haber sürecidir. Bilgilerin aktarılması, uyarı- tepki, canlı varlıklar arasında anlam aktarımı anlamına gelmektedir. İletişim, bir kişiden diğerine anlamların aktarılmasıdır. İletişim, tutum, bilgi, düşünce, duygu ve davranışların kaynak tan hedef e doğru aktarılmasıdır. İletişim, bir kişiden veya gruptan, bir başka kişi veya gruba bilgilerin aktarılmasıdır.5 İletişim, insanların duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarını sözlü, yazılı ve sözsüz olarak iletilmesidir. İletişim, kaynaktan hedefe bilgi ve anlamların aktarılmasıdır. İletişim, semboller yoluyla anlamların iletilmesidir. İletişim, bir kişiden diğer kişi veya kişilere bilgi veya anlam aktarımı sürecidir. İletişim esas olarak simgeler aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine bilginin, fikirlerin veya duyguların iletimidir. İletişim, mesajlar aracılığıyla gerçekleşen toplumsal etkileşimdir. İletişim, kişilerin kendini ifade edebilme ve kendilerini dinletme gereksinimleri sonucu ortaya çıkar. İletişim, mesaj, gönderici ve mesajı alan olmak üzere, üç önemli unsuru olan ve bilgi, duygu, görüntü veya sesin iletilmesi ve işlenmesi sürecidir. Anlamak ve anlaşılmaktır.6 Bu tanımlar doğrultusunda iletişim için şunlar söylenebilir: İletişim; Toplumun temelini oluşturan bir sistem, Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç, Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, Sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim, Sosyal uyum için gerekli bir sanattır.7 Neden İletişim Kurarız? İnsan ister tek başına, ister toplumla birlikte yaşasın, iletişim kurarak amaçlarına ulaşır. İnsanda iletişim kurma ihtiyacı, çevreyi etkileme isteğinden kaynaklanır. Bu nedenle iletişim, ister bilgiyi yaymak, ister eğitmek, ister eğlendirmek ya da yalnızca anlatmak için olsun, asıl amaç, bilgi verme ve karşısındakini etkilemektir.8 İletişim, insanın bireysel ve sosyal yaşamının vazgeçilmez unsurudur. İnsanın kendini bir insan olarak gerçekleştirmesi ve sosyal süreçlere girmesi bakımından önemlidir. İletişim sayesinde insanlar zihinlerindeki kavram ve fikirleri açığa vurma, onları paylaşma ve değerlendirme olanağına sahip olurlar. İnsanlar arasında var olan ilişkilerin sürmesi ve yeni ilişkilerin kurulması iletişimle gerçekleşir.9 İnsanlar sessiz kaldığı zamanlarda bile, ya vücut diliyle dışa doğru, ya da iç muhasebe ile içe doğru kendisiyle iletişim kurar. Kendisi ile iletişim kurduğu zaman duygu ve düşüncelerini değerlendirir, etkileşim içine girer, kendine mesaj gönderir, onları yorumlar ve geri bildirimde bulunarak inanç, tutum ve davranışlarında değişikliğe gider. Bu süreç, insanın iletişim kurmadan yapamayacağını gösterir.10 İletişimin Özellikleri İletişimin üç temel özelliği bulunmaktadır: İletişimin etkinliği insanları gerektirir. İletişim ancak insanların birbirlerini anlama ihtiyaçları sayesinde kurulabilir. İletişim, paylaşmayı gerekli kılar. İletişimde gönderici ve alıcı, mesajın ortak bir anlamı üzerinde anlaşmalıdır. İletişim semboliktir. Semboller, jestler, mimikler, sesler, harfler,rakamlar ve sözcüklerdir. !!!!!Alıcı ve gönderici mesaja aynı anlamı verdikleri zaman, tam olarak iletişim ortaya çıkmaktadır.11 Bunların yanı sıra iletişim olgusunun bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Bunlar: İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. İletişim dinamik bir olgudur. Kültürel yapıdaki değişime paralel olarak iletişim değişir. Zamanla bazı kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine terk eder. İletişim belirli kalıplara bağlıdır. İletişim kalıpları, genel kültürel yapıya bağlı olarak gruplarca oluşturulur ve kişilerin kabul etmeleri oranında süreklilik kazanır. İletişimde kullanılan deyimlerin, kelimelerin, işaretlerin bazen değişik anlamları vardır. İletişim kalıpları insanların anlaşması yani mesajın etkili olması için gereklidir. İletişim kalıbı iyi düzenlenirse, işaretler, kısaltmalar anlamlı hale gelir.12 İletişim Sürecinin Unsurları İletişim kaynak ile hedef arasında kurulur. Kaynak ile hedef arasındaki iletişim, iletişim kanalı ile sağlanır. Mesaj kanaldan geçerek hedefe ulaşır. Mesajı iletene kaynak, gönderici ya da iletici denir. Kaynak birey veya grup olabileceği gibi; organizasyon veya kitle de olabilir. İletişim süreci üç temel aşamada ortaya çıkar: »İletişimin kaynağı veya gönderici » Mesaj » Alıcı13 Kaynak bir yayın spikeri, bir dergi için röportajcı veya hastasını tedavi eden bir doktor olabilir. Mesajın alıcısı ise, bir dinleyici, bir izleyici veya bir okuyucudur. Mesaj, gönderici ve alıcı olmak üzere her iki taraf açısından anlam içeren işaret ve sembollerdir.14 İletişim, birkaç adımı gerektiren bir süreçtir. İletişim, kaynağın mesajı düzenleyip (kodlama), onu ne şekilde göndermeyi düşünmeyi düşünmesiyle başlar. Alıcının öncelikle gönderilen mesajı algılayacak, başka bir deyişle kodlanan mesajı çözümleyecek yetenekte olması gerekir. Alıcı, kaynağın gönderdiği mesajı çözümler ve bir düşünce haline dönüştürebilir ve geri- bildirimde bulunabilirse, iletişim süreci tamamlanmış olur.15 Gönderici (kaynak): Kaynak, mesajın kodlayıcısıdır. Bir insan, topluluk, grup, örgüt, tv,radyo vb. olabilir. Mesaj: göndericinin fikir, düşünce ve arzularını belirten sembollerdir. Jestler, mimikler, sesler, harfler, rakamlar, sözcükler. Kanal: İletişim kanalı, mesajın göndericiden alıcıya doğru aktığı yolu ifade eder. Örneğin sözlü ve yüz yüze iletişimde, mesaj atmosfer yoluyla alıcıya ulaşır. Telefon görüşmelerinde ise kanal, telefon hatlarıdır.16 Alıcı(hedef): iletişim sürecinin en önemli diğer unsurudur. Mesajı alan kişidir. Bireysel iletişimde kaynak ve hedef eş zamanlı olarak kişinin kendisidir. Çevresel faktörler: mesajın iletişim kanalı içinden akışını etkileyen koşulları ifade eder. Örneğin, gürültü bir çevre koşuludur. Aynı şekilde, hava şartlarının radyo dalgaları üzerindeki etkisi de, Geri-bildirim, alıcının, göndericinin mesajına cevabıdır. Bu cevap sayesinde, gönderici mesajının anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir.1718 İletişim süreci, kaynağın bir mesajı anlaşılır biçimde kodlayarak, alıcıya göndermesiyle başlar. İletişim sürecinde kaynak iletmek istediği mesajı, önce hedef tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir işaretlere dönüştürür; yani kodlar. Kodladığı mesajı bir araç(sözel ve görsel) veya kanal aracılığıyla gönderir. Mesajı alan hedef, kendilerine ulaşan mesajları değerlendirir; mesajın kodunu açar, onu algılar, yorumlar kısaca onları "filtre" eder ve buna göre tepkisini kodlayıp geri gönderir (geri-bildirim). Tam iletişim ancak, mesaja gönderici ve alıcının aynı anlamı vermesi ile kurulabilir.19 İletişimin Fonksiyonları İletişim, kaynak ile hedef arasındaki mesaj ve bilgi transferidir. Buna göre iletişim kurmanın dört temel fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar; Bilgi fonksiyonu, Motivasyon fonksiyonu, Kontrol fonksiyonu Heyecanlandırma fonksiyonudur.20 İletişimin her hangi bir sosyal sistem içindeki temel fonksiyonları da şu şekilde sıralanabilir: »Enformasyon »Sosyalizasyon »Tartışma »Eğitim »Kültürel gelişme »Eğlence »Entegrasyon21 Bireyler arası iletişimin fonksiyonlarının yanında örgüt içi iletişimin de önemli fonksiyonları vardır. Örgüt içi iletişim fonksiyonlarını şunlardır: »Bilgi Sağlama »İkna Etme ve Etkileme »Emredici ve Öğretici İletişim »Birleştirme İşlevi22 İletişimin Bireysel ve Toplumsal Fonksiyonları Toplumu yönlendirir. Sosyalleşme sürecine katkı sağlar. Toplumu motive eder. Temsil yeteneği kazandırır. Toplumsal yakınlaşma sağlar. Birey kendini gerçekleştirir. Kültürel aktarma sağlar. Toplumsal statü kazandırır. Kültürel yakınlaşma sağlar. Karar destek sistemi sağlar. Öğrenme sürecini destekler. Duygu ve düşünceler paylaşılır. Toplumu bilgilendirir. Enformasyon toplar ve dağıtır. Toplumsal Fonksiyonlar Bireysel Fonksiyonlar