İmal Usülleri İmal Usulleri 1 Birleştirme Tekniği Ders Notu (Murat Kıyak) al -. iii~· :i ~- i •.. ••. i. i '" r- iii.i m c: _. :i tn :i en c i Z,. iii O i"" .• "",1 ••• iii iii-__ ~ iii .•• _... ~_ ~- -- - -.:- :. -~ ·~·_~Z=-"--, -, ~:-;-.~: .."~---'-- .. -:i . ".... ": ••... ":'.: ". : _ ... "-----•.•. --- w .. · ..:tc -.i , i ,I. me ve yel;ilmebakimm\'JM ~adecaai, ôiçude zOttan.ii~,siJkilde..yapilmatiqlt, Sly) rma (so· yu!ma) zoilama!anUygun olmadigindan" bir· teStlrm4riinkoiaYi:aYIrt.llrnaslna yol açariSakil 1). Bu bOzulmay~, örii~in kenarkl'llfma veya petçinlem0gut:?I !Qzei ,önlemler y61uyla imgel oh.inmahdir; ". i . ,v;.,pi~lri~i~d(lçlnSI~tl , .!'EI'{Jltn'l.ellly1pl~lfIPIn]addelet·SOgUlma SUl'&liyle f!zikseiibiiktmmdan salolarak katila· i ! i 1""'. ·1 .:':·:::';:_,:·I::,_':_'I':_:,.:_'~:::':;'::':;' i", "'_" ,O,::, , ,,', $":IJI$~~~}y~~lrtCimad~ler, bJrç8.zucü rnadd!lfItp buhartasmasi se.'. \.'t. 'I.$."i.t. ' •.•............... 1., .••......... ' '...•... 1 .. " ' "".' , "",')'-_I_:.C'·":' , _ " ,,', ,._' "_".,,.0.':'<'1 ,iy?~yag\sti.noi maddel~r.rneianer için en sl~~iarakkUUanllanyapistincl rnadde~~(llt (Tabl~ll.Bunl!lrbir.kimyasaIJeakslyi;JI'i suretiylesertlesir. Isleme sicak· likliin~~'göhil.i$icak\le sdgIJk, bileslmlnagota iek ve IkjbitesenU (parçali) yapistirici olarakgrupjale ayrilir. _:"i":"}:"" ":";!' ·Y~P\stirm.aliBirlestirme ~Iemliirl YüzeyierIn ö~Haairhgi i - i 'i ... ' •... ' i~iin i~m,iiige kum.p\lski.1rlfJlmek veyazimpaia Ilaçidi.ile zimparalamiik $urei!yii:iya~llir.Mekani~ ön islemden sonra veya kimyasalön islemden eoci: gres iia~l'!\rnl'l(darrnek~erekjr. Su Islem, gres yagin! fSI altinda birakarak. daldirar$ ve" yihi,lmlz, ç6bjcU:madd~emd\rilmjs pir bezle ovmak suretiyle yapilir. Mekanik ön is' " o •. .:. o,' : ,_", ' .. ",','., ",._.: .' .. ' .",':- .: '_,' _,:" .. 1..' lam yerln~,dezeflfakte ati11~KsUn3tjYie .. lilr kjrnya~a1 ~nlsliemdeyapilabfllr. :üz.eyi~r ayit! zamal'\~temiilendlginden ve purüzlendml(lij;iincleii, bu en etkili ön islemdir. i' . " 2i 3:.: ... o <> " u " ., g <> " o <> ; lo . ij ~ '" ) i# <> - l .. .. .. .. •. 'j <> -"-- i-- ---- - --~. ~ ii: -- il -t" .. -~ i 19 .:$ ~: --- )(J t 1 ..• /' -~ ~ , ::i V ~ l;l . f' y qO LJ, ~ 01---- V Y <> 8 ~/ '/ .. II ~. 0, .. (f) <> gi § :i o ~ o l:l tN o ;: ... III O '" '" tn çj!.0 dL21 ci l!l ig 'tl d 0'8.i 5 k1S.~ dem,de .~4rey,l\ yük ve .rk1l'\ sürekliligi., •..~ :ii ,i••••..•..•..•·•.•.....'.·......•..•.•. ~, . ;- .. tf.+. ~ . ·,11 " i ~ .' :r (AK s.abib ve karekteristüZi akiiii ürbt;"çlE>dnde .iç ve dis iw#tr.dati;iitl'*!jeieri. a. 'Tel pesleme 1iiii~ $Iabit, D_ Tel besleme hi~il desiskeri. i , i i !-. ,': Cetvel 5.l'deZ$O-350 AÇ1Kl$ SUcUnde, \Lç degisik tip kaynak maldnasina ait ve l5jçekolarali.dikkate ahnbilecek bazi l:\zelliklei;-inkarsilasti nlmas;gll- rill mektedi r •. 1 lindeY~~~lmAktaFir' ••' EL ektrod besj eme hp:,; sabit '1 .."1 ar~ll.~l, ~çindeba$lan9içta esecil~n ark gerilimi (i9) Ul~Sllir:. i -i· , ,I DU$\rnkarekteristiklfgUc Ü,hi tei eri ile çalismada"aniarkaraligi (ll).') masi dU~l1lunda,~tlpm:.birAlJ degisimini küçük bir lti! degisimi izler. Bu k()~ulda.~~ de9isi.l!lin~tEllbeslel)le!l10tor\lpyari1ir~ beshme imi a,rtar 1an9'iç~~gei;iQH)ye,ara 11~1,na .... (1~ )Ula$11~r. " " ,·.''··.·'«.1· ..•.•., Birkaynlikmakina$i1icinbi1rincidurum iç aya.t du~en~eme$i .•. ikinci durum isedl$'ayiir dUze~1em~Siolarak tanimbni r'. i Dogru ab m üreten jenaratör! er ,dinaiiiik<,li klj ~ yqnünden nedeniyle,belirgin bir özel1i.k ü$tUnlU,flii~lisahipdirler •. 'fe Koruyucu gaz kaynaginda.kunanilankay~ak makinalari icin,dinamHiil flahô bUyük an.1am..tÇlsim;ikta.dlf;~6uti1l'uygulama lard~ .. a,KimYi1ksiilmeAiiz malzeme çapina. göre, 7Q kA/s, !yeye~adarcik!llaS;gel"e~kte ve tU devre 01usumundaki Pu dinami k1 ik,uY9uhmayaelverisl11 igin kriter}. lfJ kabul edilmektedir •...... 1".::', i ::'-" ",., .. -,; ... ;-, .. "; Kaynak makinasi seçiminde, akim t~riiiie bagli tip saçimikadar stattk k teri stigin yani .akHl siddeti"gertiim?~isimiôzelJi9icle.önem ta~imak Gene II ikl e örtüi., ü .. el ektr. Qdl ad ..i., .. !! ....••. (M.U1.A ..J., ö. rg.ü.il1 el....•. l? kt.. r o.dl i.i .•....•.... \I1.A.f .•.v" e.,. elektrodia koruyucu gaz (WIGikaynakis1emlerindel:lüsen;illzahika düsen "eyasaoi t;ergiyen<;l •. ektro\1la koruyucugaz {MlG!MAG) kaynak ise ger,e111O;1* sabit kismen ~e düsen kar'ekterist1kH akiiii ri kullanilir', makinasinin,dinamik tanimlamaktadi r_ Sabit veya hafif 6 V' da. küçÜk, ôL 'da 6 .~n u!tafli S,~ - 20 - 30 - ,0 iki örnekdenyarar· , a?agi da. nerek ii 5 .4 •i. tlrt ii1ij örtUlü e1ektrodlar, topl ama k mü~kilndür' '.' 1. Kimyasa 1.biles.i m lerine OlmiY1\ometal1ertç;n j 5.4. KAYNAK ELEKTRODLAR! Elle elektrik ark kaynagipda ppJa.k, özlü ye örtUlüplmak üZere ele!:trodda kul1ani1 abilJr. Kuil1anilani;ilektrodun< çesididikis;n görünümü ve gerekse kalitesin'eMat1simil,~tadir. '.> DÜ$ükkaliteli dikis eldesi .yeterli görülme duruinunda,ciplak. tel1 er ku11.aoi.1 abilir.Buduiiimda;gö<;enmalzeme:ye·!;x) i kayn~k çubukliln, . ·1· i kg/saat), kg) i saat J i i Ni, 01: Rutii/ti tandibRsit} i i i i ! i i i ÜU$üqal~p~lli ,r E soi 1 "'i SL ~hrod ..• i •. i Çekme Dayamm1 i Kayna~ pezi ~yb~i.i örtü ka~akter:i i .. i:itkinalaS1l1lJ.Al:N10.,Si: Cr-Mo, Cl: M: Ni,.~!!l/Mili!t;;~ry,:G: d~gerii1a$imlar) : i Bl; ArlS- Karoiyon datan'li'tltÇrv~Cr~l-çeT1kleri, çiplak,;' ek,trJdi:~~{Ar~ 9~XX) E 30.e t-. ·16 S,4.4,Elektrod OttUsüiniln Metalsel iaa nyoyaEtkisi , 1"'. i Degisik.tipelektd:idl~;l'1 njal)maka.billyetleri;efekt~ f ergime oranlari lani;" Ergirne oranl\'i$~~~1nak .do?erlerinebagl l01mk ··ortayayi kmak özel'likle d.el!! le~trod' çapi~inbUyUiiiesi ve akimsiddetilÜn artti ri cte§erYiikselllle:kttldH1' r<:.. <' '..•... ... G tl . =- .. -. , er t i fl : efekiii.;!;!rg; iii~gU~U ! G : e.1PP,eçi1 el1 ka'yriak tlikhagirhg) t : kaynak süresi ' • i E : 80: i 6 : OnilMn a ta~lfuÜ t ,-.'H E 60 1 o örtm li el ektroo .........•.. Cekme dayanimi (x'IÜOO/PQund$ per'squarEline) Koynak pozisyonu (l-bütUnpozisyonlar. 2-:0.1ukvejla}ay;S"'sCldeceoiuk) örtü karakteri ... [ &0: 1 o : Asa g1da .j.çerdi~5 TS a 716'>,a gi;r~swi ne dayanikli paslanmai eel Cetvel len Üç tedlr. fr'l 1";,--' , tr.: t t~l;j ,ç tl b~k tdektto6 A'tJ$ - Düsük C,lu çelikleriçin örtülü Cetvel IV' de örneÇii verilmeJlen bu ClrtU-' N>­ wmt'/, KAYNAK1:'AÇARPILMA VE SEKIL DEGIsl\fEL~:aI J 14, i ,I i '. " i 1516., 17 i .EK DERS ~pT~ARJNDA YARARALANIL~N KAYNAKLAR ! i : '. i i ., . ;' Kaynak Teknigi, Prof.Nur;ilfah ~üItekin Ark Kaynagi, Burhan Ogiiz i i i Metal Meslek Bilgis~ U4~c~Fisher Verlag Europa MEB "I: . .'. '.' ,I i i i : i i i i i i i i i i i .1 , : , , " i'