Genel İnce Barsak Hastalıkları - 2 1112131415 İNCE BARSAK TÜMÖRLERİ16 Benign tümörler Leimiyom, adenom, fibrom, hemanjiom, lenfanjiom, • lipomlar vs. Adenomlar en s k görülen benign neoplazilerdir. • Villöz, tubuler ve tubulovillöz adenomlar ile Brunner bezi • adenomlar . Adenomlar crohn hastal ğ hariç en s k duodenumda • yerleşir. Crohn hastal ğ nda ise en s k ileumda yerleşir. Kanama, invajinasyona bağl obstrüksiyon belirtilerine • neden olur. Semptomatik olurlarsa mutlaka cerrahi olarak ç kar lmalar • gerekir.17 İleumda obstrüksiyona yol açan adenomatöz polip18 Peutz-Jegher’s sendromu Otozomal dominant. • Mukokütanöz pigmentasyon ve GİS • hamartomatöz polipler. Jejenumda s k. • GİS kanser gelişme s kl ğ %2-13. •19 Malign tümörler H zl transit (temas süresini k salt r) • Epitel hücrelerinin h zl yaşam döngüsü • İçerik s v (karsinojenleri dilüe eder) • İçerik alkali • Duvarda yüksek Ig A • Düşük bakteriyel içerik •20 İnce Barsak Tümörleri Tipleri Adeno Ca %50 den fazlas d r – 50-60 yaşlar – Mideye yak n lokalizasyonludur – Senkron veya metakron olarak görülebilirler – Etyolojisinde k rm z et tüketimi, tütsülenmiş yiyecekler, Crohn – hast., çölyak hastal ğ , FAP sendromu, ve Peutz-Jegher’s send. bulunur 21 Lenfoma Non-Hodgkin lenfoma tipindedir – Primer incebarsak lenfomalar en s k İleumda – lokalizedir, multifokal olabilir. Tek baş na ince barsağ tutan malign lenfoma – nadirdir22 Primer ve sekonder lenfomalar n ayr m nda Dawson kriterleri kullan l r. Periferik LAP olmamal 1. Mediastinal LAP olmayan PA Akc grafisi 2. Beyaz küre say s normal 3. Ameliyatta barsaktaki lezyon dominant ve 4. sadece bu barsağ drene eden lenf nodlar tutulmuş Dalak ve Karaciğer normal 5.23 MALT (Mucosa Associated Lymphoid • Tissue) Lenfoma Peyer plaklar ndaki lenfoid dokudan gelişen – lenfoma türüdür B-hücreli Lenfomad r. –24 Sarcoma (Gİ stromal tümör-GİST) Tan mlay c özelliği hücrelerde tirozin kinaz – KİT reseptörü ekspresyonudur. En s k lokalizasyonu %60-70 mide olup ikinci – en s k ince barsaklarda görülür (%25-35). Daha çok leiomyosarkoma tipindedir – Anjiosarkom tipi nadirdir – Önce kanama sonra obstrüksiyona neden olur. –25 Nöroendokrin sistem tümörüdür – Lieberkühn kriptalar ndaki enterokromafin – hücrelerinden gelişir %60-80 ileum-appendikste (orta barsak – karsinoidleri) (Yüksek serotonin sal n m ) %10-20 kal n barsakta (son barsak karsinoidleri) – Geri kalan da mide-duod.(ön barsak karsinoid.) – En nadir olarak özefagus ve pankreasta görülür. – Karsinoid Tümör26 %15-30 vakada multiple d r. O nedenle ileri tetkik – yap lmal . Appendiks yerleşimli olanlar genellikle tektir. Makroskopik olarak normal mukoza ile kapl , yüzeyden – hafif kabar k, yuvarlak, sert nodüller olarak görülür. Mezenter ve barsak duvar nda aş r fibrozis vard r. Bu – fibrozise bağl obstrüksiyon gelişir. Diğer sistem kanserlerinin görülme oran da artm şt r. – Araşt r lmas gerekir. (kolon ca, MEN I) En s k appendikste gözlenirler – (%45 Appendix, %28 ileum, %16 rektum) İnce barsak tümörlerinin %20’sini oluşturur –27 Karsinoid tümörlerin malign potansiyeli Lokalizasyon: en fazla kolon (%60), en az 1. appendiks (%3), ileum (%35) Boyut: 1 cm küçük %2, 1-2 cm %50, 2 cm 2. büyük %80-90 İnvazyonun derinliği: Submukozaya kadar 3. inenler metastaz yapmaz, serozaya ulaşanlar n %70’i metastaz yapar. Büyüme paterni: Histolojik büyüme paterni 4. sağkal mla ilişkili olup prognostik önemi vard r.28 Karsinoid Sendrom • En fazla serotonin ve substant P sal n r – Glukagon, kininler, prostaglandinler – Gastrin, nörotensin, pankreatit polipeptit – Somatostatin, dopamin – Histamin, kortikotropin – Gastrini aç ğa ç karan peptid – Büyüme hormonunu aç ğa ç karan peptid – Salg layarak karsinoid sendroma neden olurlar. (Metastazlar)29 Karsinoid sendrom; Karsinoid tm lerin %30- • 70’i metastaz yapar. Bunlar nda %6-9’unda karsinoid sendrom görülür Over ve retroperiton karsinoid tm’lerinin • m.st. yapmas na gerek yoktur.30 İnce barsak Tümörleri Evreleme American Joint Committee on Cancer (AJCC) T Tümör • Tx Tümör tesbit edilemiyor – T0 Tümör yok – Tis İnsitu kanser – T1 Lamina propria ve submukoza invaze – T2 Muskularis propria invaze – T3 Subseroza tutulmuş, mezenterde 2 cm lik – k s mda veya retroperitonda yay l m var T4 Komşu organlar invaze eden tümör veya – mezenterde 2 cm den uzak alanda tümör varl ğ31 N Lenf Nod Tutulumu • Nx Lenf nod tutulumu tesbit edilemiyor – N0 Bölgesel lenf nodu tutulumu yok – N1 Bölgesel lenf nodu tutulumu var – M Metastaz • Mx Uzak metastaz tesbit edilemiyor – M0 Uzak metastaz yok – M1 Uzak metastaz var – İnce barsak Tümörleri Evreleme American Joint Committee on Cancer (AJCC)32 Evre T N M 0 Tis N0 M0 I T1-2 N0 M0 II T3-4 N0 M0 III T1-4 N1 M0 IV T1-4 N0-1 M1 İnce barsak Tümörleri Evreleme American Joint Committee on Cancer (AJCC)33 İnce Barsak Tümörleri Belirti ve Bulgular Malign Epitelial Neoplazmlar: • Kar n ağr s – Diare Obstrüksiyon (%15-35) – Diyare (mukuslu) – Tenezm – Anemi (Sarkomlar-GİST ler İB kanserlei içinde en fazla kanamaya – neden olan tiptir.) Perforasyon (%10 lenfoma ve sarkomlar) – Anoreksia – Kilo kayb – Ele gelen kitle – Karsinoid Tümörler • Metastaz semptomlar – Bazen t kanma belirti ve bulgular n verirler ancak nadirdir –34 Karsinoid Tümör • Kc metastaz olan % 5 hastada gerçekleşir – Flushing ve siyanoz - substant P • Ast ma benzer h ş rt l solunum - serotonin, bradikinin, • substant P Sulu diare - epizodik, yemek sonras , serotonin. • HT ve palpitasyon • Triküspit ve pulmoner kapak fibrozuna bağl Sağ kalp • yetmezliği Akut kar n- karsinoid abdominal kriz • Hepatomegali • İnce Barsak Tümörleri Belirti ve Bulgular35 Schwannoma36 İleumda lipom3738 adenokarsinom