Genel İnce Barsak Hastalıkları - 3 39 adenokarsinom40 Non-Hodgkin lenfoma, ileum41 Karsinoid tümör42 ÖMD grafi, endoskopi • İnce barsak pasaj grafisi • Bilgisayarl tomografi • Manyetik rezonans görüntüleme • Sintigrafi (Somatostatin reseptör sintigrafisi, 111 In işaretli pentetreoid) • Kapsül endoskopi • Provokatif testler (pentagastrin testi, en güvenilir ve emin olan d r). • Enteroklizis. • İnce Barsak Tümörlerinde TANI43 İB Karsinomu44 leiomyoma CT görünümü4546 Adenokanserlerde bölgesel lenfadenektomi yap lacak şekilde cerrahi • rezeksiyon yap l r. Prognozu kötüdür. Kemoterapinin etkinliği k s tl . GİST’ler segmenter rezeksiyon ile tedavi edilirler. Lenfadenektomiye gerek • yoktur çünkü nadiren lenf nodu metastaz yaparlar. Klasik kemoterapetik ajanlara dirençlidir. İmatinib (Tirozin kinaz KİT’e afinitesi yüksek, tirozin kinaz inhibitörü) kullan lmaktad r. Ç kar labilen tümörlerde 5 y ll k hayatta kal m %50dir Lokalize İB lenfomalar na segmenter rezeksiyon, diffüz tutulum olanlarda ise • kemoterapi yap l r. İnce Barsak Tümörlerinde Tedavi47 3 faktöre bağl d r: Boyut: 1 cm’den küçük lezyonlar için segmenter rezeksiyon yeterliyken 1. büyük olanlar için geniş rezeksiyon gereklidir. Lokalizasyon 2. Metastaz n varl ğ veya yokluğu: Mümkün olduğunca kitle küçültücü 3. ameliyatlar yap lmal . Çünkü uzun dönem sağkal ma ve karsinoid sendromun semptomlar n azalt r. Doksorubisin, 5-FU, Streptozosin (%30-50) Oktreotid, karsinoid sendromun semptomlar n n tedavisinde etkilidir. Ayr ca hidrokortizon, histaminde verilir. Karsinoid tümörlerin tedavisi