Çocuk Nörolojisi İnmeli Hastaya Yaklaşım İnmeli Hastaya Yaklaşım Dr.Çetin OKUYAZ Me.Ü.T.F Çocuk Sağlığı Hast. AD Çocuk Nörolojisi BD Tanım • Ani başlangıçlı fokal nörolojik fonksiyon kaybı, sıklıkla ani güçsüzlük şeklinde izlenir • Örnek: » Akut hemiparezi » Akut konuşma bozukluğu Epidemiyoloji • Türkiye’de sıklık bilinmiyor • ABD’de 2.5/100.000 • Etnik gruplar arasında fark yok • Yetişkinlerde HT ve Ateroskleroz etyolojiden sıklıkla sorumlu iken, çocuklarda kabaca KKH, Metabolik Hast., Kanama diatezleri, vaskülitler sorumludur. Patogenez • Emboli • Tromboz • Azalmış sistemik perfüzyon • Kanama Tromboz Nedenleri • Vasküler displaziler • Vaskülopatiler • Vaskülitler • Vazospazm • Hematolojik nedenler Vasküler displaziler • Moyamoya hastalığı • NF Tip 1 • Fibromüsküler displazi • Dissekan anevrizmalar • Vasküler malformasyonlar Vaskülopatiler • Orak hücre anemisi • Radyasyon • Travma – İntraoral – Boyun – Çene Vaskülitler • Enfeksiyonlar (menenjit) • Viral ve postviral nedenler • Otoimmün nedenler: – SLE – PAN – HSP – Takayasu arteriti – Kawasaki hastalığı Vazospazm • Migren • Kokain kullanımı • Tutkal koklama • Bazı antigriballer • Akrep sokması Hematolojik • Hemoglobinopatiler • Orak hücre anemisi, orak hücre c hastalığı • Polisitemi • Trombositoz • Lösemi-lemfoma • Koagülopatiler – Protein C Eksikliği – Protein S Eksikliği – AIII Eksikliği – Lupus antikoagülanı – OKS – Gebelik ve puerperium – L-Asparajinaz kullanımı – DIC Metabolik • Homosistinüri • Fabry hastalığı • Sülfit oksidaz eksikliği • Psödoksantoma elastikum • Mitokondriyal hastalıklar Emboliler • Kalp hastalıkları – Konjenital hastalıklar » AS,MS,VSD,PDA » Sağdan sola şantlı siyanotik KKH – Kazanılmış hastalıklar » Endokardit » Atrial miksoma » Kardiyomiyopati » Aritmiler • Hava embolisi • Yağ embolisi Kanama • Travmatik – Subdural hematom – Epidural hematom • Nontravmatik – AVM – Ruptüre anevrizma – Trombositopeni – Hemofili – Kanama diatezleri Klinik • Klinik bulgular inmenin etkilediği beyin bölgesine göre değişir – Hemiparezi – Konuşma bozuklukları – Şuur değişiklikleri – Görme bozuklukları – Duyu kusurları – Koma – SAK – Nöbetler Tanı Öykü+klinik+laboratuar Laboratuar Testleri • Nöroradyolojik inceleme – Etyolojinin ortaya konulması için ilk yapılması gereken incelemedir – Tromboz,kanama,emboli,watershed enfarkt ayrımı yapılır – İlk 8 saatte kranial BT sonuç vermeyebilir – MRG çok daha hassas – MR Anjiografi ve yetersiz kalırsa (sık) konvansiyonel anjografi Hematolojik testler • Protein C,S,ATIII • TG,kolesterol,apolipoproteinler,lipoprotein a,HDL,LDL,VLDL • Tam kan sayımı,Py • ESR • LA,PA • İkaa • Homosistein • Antikardiyolipin ab • ANA,AntidsDNA • Protrombin 20210A ve F5 Leiden mutasyonları • F5,7,8,9,10,13 Kardiyak incelemeler • Tele: KMP? • EKG: ritm bozuklukları için • Ekokardiografi: KKH • Ekokardiografi mümkünse özafagial yapılmalıdır İnmeyi taklit eden durumlar • Postiktal todd parezisi • Hemiparetik nöbetler (Jacksonien) • Hipoglisemi • Alternan hemipleji • Demiyelinizan hastalıklar (MS) • Migren (Hemiplejik) • Konversiyon,somatizasyon Tedavi • Destek tedavi (Arterial,venöz ?) • Etyolojiye yönelik tedavi • Sinüs trombozunda heparinizasyon • Hastada HT ya da kanama var ise heparinizasyon kontrendikedir. • İnmelerde düşük molekül ağırlıklı heparin (Fraksiparin,clexan) ? • Tekrarlayan inmelerde bebe aspirini verilebilir