Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri - 1 İnsan Kaynakları Yönetimi NSAN KAYNAKLARI YÖNETMYÖNETM letme amaçlarna etkili ve verimli bir ekilde ulamak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yaplmas sürecidir. 2 letme amaçlarna etkili ve verimli bir ekilde ulamak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yaplmas sürecidir.YÖNETM TEORLER KLASK YÖNETM TEORS NEO-KLASK YÖNETM TEORS MODERN YÖNETM TEORS 3 KLASK YÖNETM TEORS NEO-KLASK YÖNETM TEORS MODERN YÖNETM TEORSKYNIN TANIMI Örgütte rekabetçi üstünlükler salamak amacyla gerekli insan kaynann salanmas, istihdam ve gelitirilmesi ile ilgili politika oluturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. 4 Örgütte rekabetçi üstünlükler salamak amacyla gerekli insan kaynann salanmas, istihdam ve gelitirilmesi ile ilgili politika oluturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir.KY NN ÖNEMN ARTTIRAN FAKTÖRLER Dsal Faktörler çsel Faktörler 5 Dsal Faktörler çsel FaktörlerDISAL FAKTÖRLER 1. Uluslararas rekabetin artmas 2. Yurtiçi rekabetin artmas 3. Yasal düzenlemeler 4. Demografik deiiklikler Ya yaps: kadnlarn igücüne katlm 5.gücünün deerlerinde deime (deitirilmi beklentiler) 6 1. Uluslararas rekabetin artmas 2. Yurtiçi rekabetin artmas 3. Yasal düzenlemeler 4. Demografik deiiklikler Ya yaps: kadnlarn igücüne katlm 5.gücünün deerlerinde deime (deitirilmi beklentiler)ÇSEL FAKTÖRLER 1. Verimlilii ve kaliteyi arttrma ihtiyac 2. Yeni teknolojiler ve üretim kavramlar 3.gücünün eitiminin artmas 4. Piyasalardaki daha düük büyüme/deiikliklere uyum salama 5. Yeniden yaplanma ve yeniden organizasyon 6. Esneklik ihtiyac, uyum salama yeteneine sahip igücü, firmaya özgü vasflar 7 1. Verimlilii ve kaliteyi arttrma ihtiyac 2. Yeni teknolojiler ve üretim kavramlar 3.gücünün eitiminin artmas 4. Piyasalardaki daha düük büyüme/deiikliklere uyum salama 5. Yeniden yaplanma ve yeniden organizasyon 6. Esneklik ihtiyac, uyum salama yeteneine sahip igücü, firmaya özgü vasflarÖrgütün insan kaynaklarnn stratejik amaç ve hedeflere ulamada nasl daha etkin yönetilebilecei yannda insanlarn i yaamlarnda daha mutlu, daha üretken olabilmeleri için ne yaplmas konusunda dünün-bugünün-gelecein üzerinde durur. 8 Örgütün insan kaynaklarnn stratejik amaç ve hedeflere ulamada nasl daha etkin yönetilebilecei yannda insanlarn i yaamlarnda daha mutlu, daha üretken olabilmeleri için ne yaplmas konusunda dünün-bugünün-gelecein üzerinde durur.NSAN KAYNAKLARI YÖNETMNN EVRM Personel Yönetimi nsan Kaynaklar Yönetimi Stratejik nsan Kaynaklar Yönetimi 9 Personel Yönetimi nsan Kaynaklar Yönetimi Stratejik nsan Kaynaklar YönetimiNSAN KAYNAKLARI YÖNETMN PERSONEL YÖNETMNDEN AYIRAN TEMEL FARK Personel yönetimi igöreni bir maliyet unsuru olarak ele alrken, insan kaynaklar yönetimi insan kaynan deerlendirilmesi ve gelitirilmesi gereken bir kaynak eklinde görmektedir. 10 Personel yönetimi igöreni bir maliyet unsuru olarak ele alrken, insan kaynaklar yönetimi insan kaynan deerlendirilmesi ve gelitirilmesi gereken bir kaynak eklinde görmektedir..K / PERSONEL YÖNETM ç müterinin yani çalan insann memnuniyetini amaçlar. Ballk, sadakat, motivasyon, örgütsel bütünleme önem kazanmaktadr. letme çkarlarn daha çok gözeterek igücü verimliliini temel amaç alr. Sadece çalann görev, sorumluluk, hak ve yetkilerini içerir. 11 ç müterinin yani çalan insann memnuniyetini amaçlar. Ballk, sadakat, motivasyon, örgütsel bütünleme önem kazanmaktadr. letme çkarlarn daha çok gözeterek igücü verimliliini temel amaç alr. Sadece çalann görev, sorumluluk, hak ve yetkilerini içerir.ÖRGÜT KURAMLARI VE NSAN KAYNAKLARI YÖNETM Klasik Kuramlar Bilimsel Yönetim (Taylor) Yönetim Süreci (Fayol) Bürokrasi Yaklam (Weber) Neo-klasik Kuram (Mayo)nsan likileri Yaklam Modern Kuramlar Sistem Yaklam Durumsallk Yaklam 12 Klasik Kuramlar Bilimsel Yönetim (Taylor) Yönetim Süreci (Fayol) Bürokrasi Yaklam (Weber) Neo-klasik Kuram (Mayo)nsan likileri Yaklam Modern Kuramlar Sistem Yaklam Durumsallk YaklamBLMSEL YÖNETM YAKLAIMININNSAN KAYNAKLARI YÖNETMNE KATKILARI Personel yönetiminin hayata geçirilmesinde önemli rol oynamtr . gücünün iyi organize edildiinde, eitildiinde ve motive edildiinde daha verimli çalabileceini ileri sürmütür . Hareket ve zaman etütleri araclyla iin yaplekli ve süresini organize ederek verimli çalan verimsiz çalandan ayrt edilebilmesi için tevikli ücret ödenmesini önermitir . Rutin personel faaliyetlerinin yürütülmesi için personel dairesinin kurulmasn önermitir . 13 Personel yönetiminin hayata geçirilmesinde önemli rol oynamtr . gücünün iyi organize edildiinde, eitildiinde ve motive edildiinde daha verimli çalabileceini ileri sürmütür . Hareket ve zaman etütleri araclyla iin yaplekli ve süresini organize ederek verimli çalan verimsiz çalandan ayrt edilebilmesi için tevikli ücret ödenmesini önermitir . Rutin personel faaliyetlerinin yürütülmesi için personel dairesinin kurulmasn önermitir .YÖNETMN EVRENSELL YAKLAIMININ NSAN KAYNAKLARI YÖNETMNE KATKILARI Personel yönetiminde dar anlamda tanmlamadan(ie alma, snflandrma, snav, atama sicil, terfi gibi konularla ilgili bilgi, beceri, yöntem ve uygulamalar kapsayan teknikler)geni anlamda tanmlamaya(insan kaynann salanmas, istihdam ve gelitirilmesi ile ilgili planlama örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplin) geçii salamtr . 14 Personel yönetiminde dar anlamda tanmlamadan(ie alma, snflandrma, snav, atama sicil, terfi gibi konularla ilgili bilgi, beceri, yöntem ve uygulamalar kapsayan teknikler)geni anlamda tanmlamaya(insan kaynann salanmas, istihdam ve gelitirilmesi ile ilgili planlama örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplin) geçii salamtr .BÜROKRAS YAKLAIMININ NSAN KAYNAKLARI YÖNETMNE KATKILARI Personel yönetiminde yazl kayt -belge düzenini gelitirmitir . Memuriyet bir meslek olarak kabul edilmitir . gören ya da memurun mesleinin gerektirdii uzmanlk bilgilerini eitim ve deneyimle kazanmas gerektii kabul edilmitir . 15 Personel yönetiminde yazl kayt -belge düzenini gelitirmitir . Memuriyet bir meslek olarak kabul edilmitir . gören ya da memurun mesleinin gerektirdii uzmanlk bilgilerini eitim ve deneyimle kazanmas gerektii kabul edilmitir .NSAN LKLER YAKLAIMININ NSAN KAYNAKLARI YÖNETMNE KATKILARI nsan biraraçdeil amaç olarak ele almtr . Dikey ve yatay haberleme yoluyla astlarn karar alma sürecine katlmnn salanmas, böylece güven ortamnn oluturulmas önerilmitir . Sorumluluk almasnn kiiyi olgunlatrd bu nedenle iletmelerde çalanlara kendilerini ve çevrelerini kontrol etmeans tannmas gerektii vurgulanmtr . nsanlarn emir almaktan holanmadklar, bu nedenle amirlerin emirleri kiiselletirmekten çkarp, emrin iin gerektirdii durum ve artlar nedeniyle verildiinin astlara anlatlma gerekliliini vurgulamtr . 16 nsan biraraçdeil amaç olarak ele almtr . Dikey ve yatay haberleme yoluyla astlarn karar alma sürecine katlmnn salanmas, böylece güven ortamnn oluturulmas önerilmitir . Sorumluluk almasnn kiiyi olgunlatrd bu nedenle iletmelerde çalanlara kendilerini ve çevrelerini kontrol etmeans tannmas gerektii vurgulanmtr . nsanlarn emir almaktan holanmadklar, bu nedenle amirlerin emirleri kiiselletirmekten çkarp, emrin iin gerektirdii durum ve artlar nedeniyle verildiinin astlara anlatlma gerekliliini vurgulamtr .SSTEM YAKLAIMININ NSAN KAYNAKLARI YÖNETMNE KATKILARI Personel sorunlarnn örgütün dier fonksiyonlarndan ayr olarak incelenemeyecei, örgütte çalan bireyin örgüt için yalnzca bir maliyet unsuru deil, dier kaynaklar gibi bulunup gelitirilmesi, etkinlii arttrlmas gereken ve baars tüm örgütün baar düzeyini etkileyen bir unsur olarak kabul edilmektedir. 17 Personel sorunlarnn örgütün dier fonksiyonlarndan ayr olarak incelenemeyecei, örgütte çalan bireyin örgüt için yalnzca bir maliyet unsuru deil, dier kaynaklar gibi bulunup gelitirilmesi, etkinlii arttrlmas gereken ve baars tüm örgütün baar düzeyini etkileyen bir unsur olarak kabul edilmektedir.DURUMSALLIK YAKLAIMININ NSAN KAYNAKLARI YÖNETMNE KATKILARI nsan kaynaklar yönetimi uygulamalarnn da içinde bulunulan durumun ve koullarn analiziyle elde edilecek verilerle uygun olmas gerektiini vurgulamaktadr . 18