Genel İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - 7 DERS NOTU 7.DERS VE SOSYAL GÜVENLK HUKUKU DERS NOTU 7.DERS SÖZLEMESNN SONA ERMES VE SONA ERMENN HUKUK SONUÇLARI 1- İş Sözleşmesinin Fesih Olmakszn Sona Ermesi a)Taraflarn anla şmas b)Sözleşme süresinin dolmas c)Taraflardan birinin ölümü d)İş sözleşmesinin geçersizliği 1- İş Sözleşmesinin Fesih Olmakszn Sona Ermesi a)Taraflarn anla şmas b)Sözleşme süresinin dolmas c)Taraflardan birinin ölümü d)İş sözleşmesinin geçersizliği2- İş Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermesi a) Bildirimli Fesih: Belirsiz süreli ve sürekli iş sözleşmelerinde başvurulabilen ve sözleşmeyi belirli bir süre geçtikten sonra sona erdiren irade beyandr . Bildirim süreleri; -İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin karş tarafa yaplmasndan başlayarak 2 hafta sonra -İşi 6 aydan bir buçuk yla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karş tarafa yaplmasndan başlayarak 4 hafta sonra -İşi bir buçuk yldan üç kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karş tarafa yaplmasndan başlayarak 6 hafta sonra -İşi üç yldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin karş tarafa yaplmasndan başlayarak 8 hafta sonra İşveren, bildirim sürelerinin işlediği srada, işçiye yeni iş arama izni vermekle yükümlüdür. 2- İş Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermesi a) Bildirimli Fesih: Belirsiz süreli ve sürekli iş sözleşmelerinde başvurulabilen ve sözleşmeyi belirli bir süre geçtikten sonra sona erdiren irade beyandr . Bildirim süreleri; -İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin karş tarafa yaplmasndan başlayarak 2 hafta sonra -İşi 6 aydan bir buçuk yla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karş tarafa yaplmasndan başlayarak 4 hafta sonra -İşi bir buçuk yldan üç kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karş tarafa yaplmasndan başlayarak 6 hafta sonra -İşi üç yldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin karş tarafa yaplmasndan başlayarak 8 hafta sonra İşveren, bildirim sürelerinin işlediği srada, işçiye yeni iş arama izni vermekle yükümlüdür.b) Bildirimsiz Fesih: Taraflardan birinin iş sözleşmesini hakl sebeplerle derhal sona erdirmesidir. Bu fesih türünün amac, objektif iyiniyet kural gereğince kendisinden sözleşme ilişkisini sürdürmesi beklenemeyecek olan tarafn sözleşmeden kurtulmasna imkan sağlamaktr .İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçlar 1- Kdem Tazminat İş sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biri ile sona eren ve kanunda öngörülen en az sürenin üstünde çal şm ş olan işçiye veya ölümü halinde kanuni mirasçlarna, işveren tarafndan ödenen ve miktar işçinin çal şma süresi ve ücretine göre belirlenen paradr . İşçinin kdem tazminat almaya hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin en az bir yl sürmüş olmas gerekir. Kdem tazminat almaya hak kazanan işçiye işe başlad ğ tarihten itibaren iş sözleşmesinin devam süresince her geçen tam yl için otuz günlük ücreti tutarnca kdem tazminat ödenir.İşçiye bir yldan artan süreler için de ayn oran üzerinden ödeme yaplr . Kdem tazminat, on yllk zamanaşm süresine tabidir. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçlar 1- Kdem Tazminat İş sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biri ile sona eren ve kanunda öngörülen en az sürenin üstünde çal şm ş olan işçiye veya ölümü halinde kanuni mirasçlarna, işveren tarafndan ödenen ve miktar işçinin çal şma süresi ve ücretine göre belirlenen paradr . İşçinin kdem tazminat almaya hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin en az bir yl sürmüş olmas gerekir. Kdem tazminat almaya hak kazanan işçiye işe başlad ğ tarihten itibaren iş sözleşmesinin devam süresince her geçen tam yl için otuz günlük ücreti tutarnca kdem tazminat ödenir.İşçiye bir yldan artan süreler için de ayn oran üzerinden ödeme yaplr . Kdem tazminat, on yllk zamanaşm süresine tabidir.2- Çal şma Belgesi İşten ayrlan işçiye, işveren tarafndan işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. 3- İşçiden İbraname Alnmas İş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işverenler genellikle işçilerin gelecekte kendilerine karş dava açmalarna engel olmak amacyla kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan her türlü hakkn aldklarn ifade eden belge alrlar . İbraname olarak adlandrlan ve uygulamada yaygn olarak alnan bu belgenin hukuki sonuçlar konusunda İş kanununda hüküm yoktur. Böyle bir belgenin geçerlilik kazanmas için belgenin iş ilişkisinin devam srasnda alnmam ş olmas gerekir. Kaynak: H.Hadi SÜMER,İş Hukuku, Konya 2010. 2- Çal şma Belgesi İşten ayrlan işçiye, işveren tarafndan işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. 3- İşçiden İbraname Alnmas İş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işverenler genellikle işçilerin gelecekte kendilerine karş dava açmalarna engel olmak amacyla kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan her türlü hakkn aldklarn ifade eden belge alrlar . İbraname olarak adlandrlan ve uygulamada yaygn olarak alnan bu belgenin hukuki sonuçlar konusunda İş kanununda hüküm yoktur. Böyle bir belgenin geçerlilik kazanmas için belgenin iş ilişkisinin devam srasnda alnmam ş olmas gerekir. Kaynak: H.Hadi SÜMER,İş Hukuku, Konya 2010.