Isı Transferi Isı Transferi Tabloları ~jo5 ( Isi (; - 11 fo,bf (Jr,.r, 100 c7 ~ 80 5"0 1.0 0.5 LO 1.5 2.0 2.5 Lg/z( C(/).Am)1/2 Ek - i s.,kil 106: Dikpörtgen ve üçgen profllll kanateikIarin verimi. 20 60 .. Le = L + t/2 ric = ri + Le A.n =t{r2c-rl) Sekil: 107 Dikdörtgen profilll dairesel kanatcik· larin verimI ~. !~ L . ~ i -'-1:' i. i-'i'" rz-4 i . t DIkdörtgen kanatcik için Le = L + _ 2 Üçgen kanatcik. Için Le= L Dikdörtgen kanatçik Am = tLe Üçgen kanatçik Am = tL/2 i. 100 r::p- 80 ~ 3 i. O O 0,5 1.0 l5 2.0 .2,5 LJ/z(oc/iiA il/Z C m,! i i i 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.07 0.05 0.04 0.03 0.')2 ~iii) " 0.01 eL s 0.. 007 •.•.•..• 0.005 , , 0;004 ,!:! •..• - 0.003 .0.002 ·'00 p -.1 n.} -1..• 0.0010 2 '\ 3 4 6 a 10 12 14 iS 1IJ 20222-1 2&12830 40 xl 60 ro8() SO 100 110 i}() 150200 30(: 400 500 600 700 ~ '. to· ;::::::at/U. Si*1I 108: L kalinliginda sonsuz bir levhanin Izole edilmIs yuzeylndekl sice.klik (xfl = O) veya 2:' kalinligindiiki bir levhanin. merkezlnde,kl sicaklik.' . o - ~ T ~J N =:i=o'33~ '=i= o o c::l:::= ~= i-=ö 'rP '", 1-"'1' p:..-N "- ~ - 'T . '"-' '\ . - "'" .. .~ ::::~U TT - - - 00 p 9 p o '" )( '" ...••.. r- r- ::i ,.,. o~ ?;5 CD_ =­ •• o :; 5 0..0­ ll> ll> ~~ plo. i-~ ..1 =i -t:: =s 'c' :s ~~"o ==i ~ ·00,_ - --i ~ =- -"'~O,OOS o. ! -..; ~ r'" ~ f;: 0,6;' ::,.. 0.05 - 0.1 ~:-1= 0.2 :::::" .•.. Os J :::i 1'>- ~'i :::::" ~. ~2--,- ~~ :::tt: s r--\r" -.....;~ /ri ~ --, 20 _f--"::s:: S r-- __,"" i- '1=- ==";"ç So =F .•.... i- - i--r- --i- i-.- -t----i=~ i-t::: 1-+- :l-=:t: B:o ö § ..• .., ll> ::i CD ft "0.00. ci 0.002 1.0 0.7 65 0.4 0.3 0.2 0.1 0.07 O.OS 0.04 '}03 002 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 40 sb 60 70 80 90 100lJO120130140150200 300 350 3 2 it'liii " 81.3 0.0 ~ • 0.007 .!:' ,..:.- 000 . 0.U04 0.00 a t/r.2 Sekil 1tr : ro yariçapinda sonsuz bir silindir merkezindeki sicaklik. o o o p p o p 'J - '" ol ,.... .~ g ~ 8 ~ o" •• o" n« III III ""'., =-.(i ""'lll LLL" ii! ;; co o. - ol :i 0. •• III o :i tr •• III r:: ~ - - ci '" o' N ~ :;- Q. ~ :; i~ ~ ,.... .. :;- •• ID .•. ~ .. ., III :i •• Ô <> :i. ':1" <> " ô ~ N Ö .... .. 279 Ek - 1. 10· IOL . 102 10 10-2 L(JI a2 a t );:2 Sen t 16: Küre 'Içln ISI transferi hesabi. 10-3 r;~~=O"2::': ; :dili i i i ij i 'c- ~ J Ü v- i /, i ;,.,. o.e. i i i O.LL -' ii! " / III ii ~ i i i: y ',' f- ,.0 ~1 - ..i.., . , ri ~; lll 0.9 ar o 0.6 1.0 0.7 0.1 o 0.010.02 0.05 OJ 0.2 05 1.0 Z.3 5 .10 20 50 100 . A. O.~ 0.2 " 0.8 tO-4 9 0.5 9c 0.'1 - 7 [? i-- II i 11 i-- i-- 1 il l- i-- e §8c '" '" r- -~ o o 9 '" •... ..,. .... N o iS o' d fA (Ot h (o(OJ, ö Ö 8ö 8" 8"" o gggcj d !g
    .., "'0 >:'i" :'i0, 1." 1.0& i, o ~ ,..- .,":'\l . f'\;"> c ~~~o 1."~ , "% "+tii ,. ,.'L, ,p , 0:1" 0,", )" , o. 0'6.1, ~ o , , {Sf o ro- u"l'I\T"" N . ci o .. ci ci O 278i\) CI) o i 00.1 Q09 orie Q07 006 i i' 0D5 2udi 3 , lO' 71 Ki' 0.0001 0.000.05 ::; Q.001 ~ D.CXXJ8oo 0.0006 c> 0.0001 00002 DOS O~ om 002 0.015 ejv. 0.01 <3 Q.ooe ~ 0.006 i~ o: ,:::> 0.004 ~ "Ü:' • 0.002 N 0:000.01 2l1OD-'-~0 0.000.005 ~ 0.000.001· l--H-' .li , i 2110'i 3 'S 6 7 e lO· l::.P.,+~i.i:. 2110'13 i 567810' R"~ .. !JJI_ ciiiillbÜID.'lSlil MOOOY ·OIYAGRA141 liL 2110'13 , 567110' REYNOUlS SAYiSi 0.15 0.12 0.0015 BORU cl NSI PH~n\1 Bolan T;ihiQ DOkm. demir Gelyanlili d.rnir e.iilr n dhm. diniir ZLI c.lunt bOlU Cam, bcikir. pirifte ii iri '!(Li 0.00'l o.ooe Sekil 117: Borulariçerisinde akisda sUTtOnma katsayilari o i" p co o in o in p en o o ••• F o ;... o W Cl '" 'll M"i~;~ - ~ i i "" ....• -1- o - - en § c­ c> LO' ~ LO co o :; a. c>. . ·.Ek - i Ek - i 1.0 Ts. Sekil 120: Tek geçisli. çapraz ekimli isi degistirgecInde her,lkl akiskaninda karismamaai halinde düzeltme katsayisi F. .. 1.0 0.8 0.9 0.2' O,;' O.! i-- :- -...: - i-- \ '\ '" ~ -........ " ~ ....••.•.. '" ""- \ '\ !\~ '" " ~ i ;?\ 1\ '\ 1\ \1\\- •.. \~ \':'0 V'''' Vo o o o o ·0 'd', Y'" T \ .... \ -' \ \ -- \ \ \ \ \ \ - R: Tsi- Ts. i ,\ To1_ Toi , \ i . i .. i' i ' , \ \i - . 0.8 0.9 1.0 0.7 0.6 O.S o u. 0.4 0.5.. 0.6 0.7 P = Toi~ Tae!, . Tsi' Tel Sekil 121': Tek geçisli' çapraz akimh isi degistirgecinde akiskanlardan' birinin karismasi halinde düzeltnie katsayisi F. ' O.g 1.0 0.8 0.7 0.4 0.5 0.6 P=~ Ts, - ~M 0.3 0.2 0.1 :-... -....; i- \,\ "- '" i'-- ......•• r' :.::: 1'•...• i'- r---.. r..... i 1\ 1\ f'\-. '\ "- " l"- " ....••.•.. \;? 1\ .f'... "" ." "- '" \ ,.. ... '(o 1'(.,. -' ~ ~c1' \'?,. o o '0 '0 ...• \ \ \. \ 1\ \ ,. \ \ \ \ \ . 1\ \ \ 1\ \ ,-if ,Tsi- Tn "~i \ , i i ·1\ \ \- \ \ - - - - - - - 0.9 0.6 O.B 0.5 O u. 0:7 2in 28~5 2 3 4 INTU! •.••"alL Cm." Sicak .akiskan iWc I. oC. ~ Soguk aklskCiillw, 1.=C, ~ i i 1.---1-=, - Cm·"/Tm •• =o I· D i A J / 0.15 O V/ --Ki.50 /; ~ -- 015 //,?- V tOO ) V ) f II o O LO 5 i 1 . i -'----'--L 2 3 (NTL:' .AK .,",-c:;: ~(W,),:c, 1 Sogui.-.;i;-;;kan --;;, i,: C. IsI· transleriyüuy; i 100 .~ c .,,! 40 w Sekil 122 : karsit akirnii iSi degistirgeei et,~inligi. , Sekil ''1 : Paralel akirnh isi degistirgee; etkinligi. - 5 - ~ Crni ': K.:iris ni..;. i c•• ~. Karismis Akiskan Ki'is~amis ki k n i L..- i--: - 1--101\ ~.,.,,/ i-?- - -- -- :--'05 -::: - - """it? ~ 075 U) ~ V' - --- --" /;, ~ V \_:~s, 1&. f if o O 2 3 INlUlmJe (" Sekil 125: Tekgeçi$li. çapraz akirnh iSi de­ gistirgecinin akiskanlardan birinin karismasi halinde etkinligi. 100 100 80 ~ w 60 ~ -'" c w -'" ~O ~ w " .i.: 20 UJ Sekil 124: iki veya da aazla boru geçisli ve tek gövde geçisli iSi degistirge­ cini n etkinligi.L.O 20 10 xtD 1.0 Y~ Li~ij ~ 0.0 0.1 iPo.i 5 2 .. 3 4 (NTUi"",..A!L. emin im, i. (SO~U~1 J,. . ~1.ISICQk) ...•. ,1;,,· " ... . C'rnil'\/ Cmik",or::: - i- . ~is-- --- .- /050.....- --- - ~. «: /~ ~ i: 7' 100 . i c- i r;r i f i ... T - 80 O o ~ ••.• 60 .x c ~. 40 w ioo Sekil 126: Tek geçisli. çapraz akimii isi degistirgecinin her iki ·akiskanin· da' karismamasi' halinde etkinligi' Sekil 127: Biribirine paraiP.! iki dikdörtgen yüzeyarasinda isiml! geometrlk biçim katsayisi. '" .<0 o o •... FIl -- o c: Iw t--- o tn o "" ~ ~ 5' CIL ci. '" g: <;;. '" .~ " -. OJ a. (;~ OJ ci. ~ ~: ch ­ :- :o cll ::i ..,.. C:' N tt. -< OJ öl III :; ci.. OJ <;:; 3 C' ~ y-< ; o N .•. X '" '" ....•'-1 CLJ CT O CLJ ..,.Tablo i. BoyutlKlE Sayilar Bi (Blot Sayisi) . iiL lu = -- veva --- ). ). at . at Fo (Fourier Savisi) = -- \'eva -- V r [ , ~aU(Tw-Too) J av Gr (Grashof Sayisi) = YI i· LJ.= V ( aT 1.J Gz (Graetz Sayisi) = 4 L/d RePr Nu (N i· S ),. ci L ct li usse tayisi = - veya - .. ). 1. . ( Id' U o<) p L Re Reyno s Sayisi) = veya .i.t UIll d p ::: Uno cl i.t oy Pe ·(Peclet Sayisi) = Re Pr = d Um,C~p . ~ St (Stanton Sayisi) _ ~= __ a __ - Re Pr p U••• l:e 291 "Kullanilma Sartlari -Ek - il Tablo 3. TürbülAiish Akimda Zorlaiums Konvek,slyon FUm Katsayilan (Sivi Metaller Için Uygulamnaz) . No. Geometri Nu ve St Sayilari (ort.ilama) 1 ) i Kullanma Sartlari Ek - II Tablo 2. Lamliier Zorlanmis KOUlvekslyon FUm Katsayilari - (Sivi Metaller Için Uy~lanamaz) a.L a.d a.dc Nu =-= -veya -,-- ). ).), No. Geometri 6. B.o~. veya Nu _ 365 O,0668(d.,/L) Pe Akiskan özeIik.eri 0:ta· Dikdort:l!:en -', + i+ o 04 (d.,/L Pe )U3 lama kari~;im sicak/Il~in' kesitli ka. ' da degerlendirilecek .. nal L = sabit, R~<2300. " L/d> 60. Pr>0.6 2300 < Re < 30??oo -ll == 0,4 isitma; n = 0,3' sogutma; akiskan öze• likleri ortalama kansim sicakliginda. pürüzsüz kanaL. akiskan özelikle. ri sabit. L/d<:60 ise yukaridaki formüllerden (4 No. 'Iu 'degerine bu düzeltme hariç) hesaplanan ct _ y,apilarak ctL bulunur. = 1 + (d/L)0.1 St ctL ct. a. P CD Um = O,02~(Re}-O,2 (Pr)-2/3 i. Boru ve Nu = ct d = 0,023 (Re)0.8 (Pr)n . Kanallar , . A. • , , (McAdains) 2. Boru ve Kanallar (Colbum andirimi) 4. Boru ve . KanalIar Nu = 0,024 ReO.8(Pr)o.J i( ~ ) 0.054 L/d> 60. Pr>O.6 i300 10. . L pürüzsüz boru. L uzun· lugunda ortaiama dege· ri verir. 4. DÜ7.yatay ·Nu. = 0,4i8 (Re.)iii (Pr)I/J Levha i. Düz yatay Levha ,'i ---:-t t '2. Diii yatay Levha CJ. Düzvatay Nu = 0,836 (Redin (Pr)lI3 Levha 292' 293./ --------------------------- ii. Boru ve " (T )k kanal Nu = 0,023 (Re)o.! (Pr)0.4 'r: 8. Boru ve Nu = O,039i (Re)0.7J (Pr)o.JJ kanallar (Mms) 9. Düz levha St = 0,037 (Rei)-O,2 (Pr)-2/J ~bl(): 3 den deVMn No. Geometri ,Nu ve St Sayilan (ortalama) 6. Boni ve Nu =0,023 (Re)0.8 (Pr)1/3 kanallar .. Qw = sabIt' Qw = sabit Kullanma sartlan Qw ::::: sabit Tw= sabit Tw= sabit Tw= sabit Tw= sabit , Qw = sabIt g-azlar için tav­ siye edilmistir. (L/de küçük) Kullanilma Sartlan Ek - II . Tam gelismis akim, ri. iç ve dis boru yüzeyleri için. b ortalama kansim sicakligini ifade ediyor. 8.00 3,65 3.00 8',23 2'.35. 7,60 5.75 ünifonn Parabolik üniform Hiz Dagilimi Nu =. ri. cl _ ct de' ). -----)..- Stb (prh2!J (~ )O~.0,023 (i + 2,3 d,/L~ . i4 ' p~'v~m r.i ' Stb (Prh2/J (ii.w )o.i~ 0.023 . i4 " (~~mr2 2. Boru 3, Boru 4. Boru 5. LLd paralel levha Parabalik (dikdörtg-en ke­ sitli kanal) 6.. Iki para'lel levha Parabalik 8. Üçgen kesitli Parabolik kanal 7. üçgen' kesitli ' Parabalik kanal ' Tablo 4, 'ram Gelismis Sicaklik \'e Hiz Da~rilimlan Hal1nde FJlin Katsayilan Tablo 3, de:i devam i4. Iki boru arasinda No. Geometri Nu ve St Sayilan (ortalama) -o . 13. tki boru arasinda Bu haiierin hepsinde akiskan Özellikleri sicaklikla sabit ve ortalama sicaklikta. degerlendirilecek. '.yüzeyler pi.iriizsiiz kabul ediliyor. No .. Geometri i. 'Boru ' Parabolik 4,36 f 2 , Sr~ (Pr)?!J = No. i için verilen sart· lar altinda fakat q •• =sa· bit sinir sarti altinda. Akim levhanin uçundan itibaren türbülansh, a; kiskan özelikleri sabit olup , Ti ::: Tw + To<> 2 film sicakli~inda dej:\er· lendirilecek. = {Pr)IIJ (0,036 Ret8 -;-836).'Akim levha üzerin­ de baslangiçta laminer sonra türbülansh, Re" :::::5 X ios, akiskan özelikleri sabit olup, Ti = Tw + TÖo 2 film sicakliginda de~er­ lendlrllecektfr. ram gelismis türbmans· li akim,' k = -0,4 (hava), k = -0,185 (helvum), k :::::~O,270 (COi) Colbum andinini adini da alir. St sayisi kan­ ,sim ortalama sicakh~in­ da Pr sayisi film sicak- li~ind.a de~erlendirile' . cek. Uv~n f kullanarak pürüzlü,. pürüzsüz, lami­ ner ve türbülansh akim için tatbik edilebilir. Ek - II Kullanilma Sartlan Literatürde No. i sartla. nnda bu ifade de tavsi­ ye edilir. 7. Boru ve N _ 0036 (R )o.! (P )I/J { d )0.055 No. i'deki sartlar al~I~- kanallar u -, e ri::- ,dafakat kanallan.n Klns böl~esinde' 10< ~ <400 ii..HerhanRi bir g~ometri için (Genel Reynolds andirimi) :i::i-- - ~O. Düz levha Nu 29·~ 295 "Ek - II -I Tablo 5. Sivi Metaller Için Türbülansli Akimda Zorlanmis Konvekslyoii FUm Katsayilan 1 Boru NU ==0;625 (Re Pr}D,4 (Lubarskv­ KaufIDan) 2 Boru Nu = 5,0 + 0,025 (Re PdD,8 (Seban- - ShJmazakI) Nu ==~-== ·0,56 (Gr' Pr)o.is , A. " Nu =~= 0.54 (Gr Pr)O.2S' , ). , , Tablo 6. dan devam " Ek ,_ II -Flsheidenve.Sauiiders gaz vesivilar için Gr. Pr = lOs,:+- 108 için- su ifa- - deleri tavsiyeederler (ortalama ct degerleri): Yatay veY~ ~üseysiIindir1er 'Nu ==~ ==0,47 (Gr Pr)O,is (Karektemtik uZ1Jnluk, çap) ). , Düsey düzlemler ve genis çapl~ silindirler (Karekteristik uzunluk, vüksekljk) isitilmis yukan bakan vewi sogutulmus asagi bakan yatay düzlemler (Karekteristik uzunluk, kenar) IsltiImis asagi -bakanveya sogutulmus - yukari bakan yatak düzlemler Nu ==~== 0,25 (Gr Pr)D,is' (Karakteristik uzunluk, kenar) i. -Eger .akiskan gaz ve Gr Pr> 108 iseilk, üç ifadedeO,2S üssünü' 0,35 0,47 katsayisini 0,10; 0,56 katsayisini 0,12;. 0,54 katsayisini 0,14 yaparak_ kullanilir. - , Kullanma sartlan Tam gelismis akim sartlari -_ Ljd>60; Qw ==sabit, özel. likler ortalama kansim si­ cakliginda degerlendirlle· i cek, l10' , Nu= ad ). \ No. Geometi.i 3 Boru (Lyon) Nu == 7 + 0,025 (Pe pr')D,8 No. 1 ile ayni 'sartlarda tavsiye ediliyor. i, Tliblo, 7. -Türbülansli Dojtal Konvekslyon Ortalama Film KatsayiJan (GrPr> 10") -' Tablo 6. lLaminer Dog'al Konveksiyon Film Katsayilan Gr Pr < 2 X 109 f (Pr) , Pr Düsey Duvar Küre püsey, Silinc;lir -- 0,01 0,242 - - 0,733 0,518 0,474 '0,436, 1 0,535 0,497 0,456 ' LO 0,619 0,576 ' 0,520 100 0,652 0,592 0,523 1000 0,665 - - 0,595' , 0,52.3 Karakteristikuzunluk == yükseklik " Nu _Kullanilma sartlan , - cti. -)0' 3i Su için kullanilir, özelik. Nu = -:: 0,17 (Gr Pr " .leri sabit olup, akiskan ). " özelikleri - Tw+ Too Tf= --­ -2 film sicakliginda degerlen-' dirilecek Gr Pr>2X 109 , Gaz özelikleri sabit ve film sicakliginda de~ed~IicIiri. lecek. -,Gr Pr> 10' aL _ - _ Nu::~-== 0,15 (Gr Pr)O.3J No. 2 ile ayni sartlar. ,). , - - LDüsey _ yüZeyler No. 'Geometri , 2. Yatay ,:eya Nu' ==~ ==0,10 (Gr. Pf)O,JJ düsey Mlin-). dirler - ka· rakteristik . uzun~uk çap 3, lsitilmisyu. kan bakan veya' somi· tulmusasa­ "gi bakan- yatay düz· lemler . i' 411.. ) orta ama ct. ==-- .3 ' == f(Pr) (Or Pr)lf4; ( ). a. x yerel Nu. == 296 _297Tablo LiO, Silindirlere Dik Alusda Ortalama Film Katsayilar ad (DOO d)n Nu=- =C -'- Ar . 'J f (f, özeliklerin film katsa~isi Tr =Tw+ T ": de degerlendirilecegini gösterir). . 2 " ReJ i C (gazlar) F-c-c-s-iv-i-ia-'r-)--c--n--'- 0,4 - 4 \ 0,891 0,989 Pr'l' 0,330 4.40 0,8210,911 Pr'{3 0,385 40·4000 i 0,615 0,683 Pr'/3 0,466 4000 - 40000' 0,174 0,193 Pr'{3 0,618 40000 _ 400000 i 0.0239 0,0266 Pr'/3 0,805. " Ek - II Sn cl (:1'5",,-1 2,0 3,0 C ...... n C n C n 0;275 0,60t. . 0,100 0.704 0,0633 0,7.52 0,250 0,620 0,101 0,702 0.0678 0,744 0,299 0,6821 .-,229 0,632 0,198 0,643 . 0,357 0,584 0.374 0,581 0,286 0,608 ,- _. - - 0,213 0,636 Q,445 0,571 0,401 0,581 0,497.0,558 - -- - - - 0,478 0,565 O,SIS 0,560 0,505 0.554 0,519 0,556 0,522 0,562 0,460 0,562 0,452 0,568 C)ASS 0,568 0,416 0.568 '0,482 0,556 0,449 0,570 0,356 0,580 0,440 0,562 0,42) 0,574 1,25 C n 0,348 0,592 0,367 0,586 0,418 0,570 0,290 0,601 id siradan az olmasi h:aUride Tablo ii'den bulunan 'degerler için diizeltnie katsayilan: 1 I· 2 ~3, 4 5 I. 6 7. 8 9 10 0,681 0,75 0,83 0,89 -0,921 0,95 0,97 0,98 0,99 -1:0 0,64 O.SO 0.87Q~i9:~,9; i 0,94 6,96 0,98 0,99 ~;- Tablo 11, Yüksek Hizlilrda Film Katsayilan Lam1ner Sinir Tabakasi: . (Rex < 5 X ioS) St. * Pr*1{3 = 0,332 Rex'-1/2 Tüi:;büIant Simr Tabakasi: (5 X lQs(Tw-Too') + 0,22 (To",-Too) Geometri ~n cl Ayni hizada :Tablo 13. N sira TabIo' 'i. Boru Demetlne Dik Akisda Film Katsayilan (Sekil: 66'wi bakiniz) Nu= ~=C (Uood)r Ar 'v r iO n:p daha fazla sira için Ayni hizada Not: C degerleri gazlar için oIup sivilar için bu C degerferi 1.11 Prl/' ile . çarpilmalidir. ' Saptirmali 1.25 1.5 (q~J. '--:r.o 0,6 0,9 . Saplir- 1,0 mali 1,125 1.251 0,518 0.556 1,5 ·1 0.,45 i .0,5. 68 2,0 0,404 0.572 3,0' 0,310 Ô~592 ----~- ----------- 150 239 100. 15/7 Kullanilma sartIari Hava veya gaz; d < 0,05 m ise düsey boru içinde kullanilir. Hava veya gaz; Hava veya gaz; 'Hava veya gaz; h> Im. , Hava vey.a gaz; . cL> 0,05 m; il~ 1 m. 80 179 60 156 ct = 1.05 ( ~d!. )0,25 ct = 1,25 (6. T)O.26 Filim katsayilari .( 6.T )'0,25 a= 1,2 -- li ct = 2,14 (6.T)0,25 ct = 1,13 (6. T)O,2S q9 '40 Ek - II lLamlner ve Türbülans1i Dogal Konveksivon Ortalama Film Katsayilari için Basltlestirl1m1s Ifadeler 6. T = Tw - Too ·C, [a] k;cal/m2h ·C; Tablo 9. Yatay Sillndlr Etrafinda Do~ai Konveleslyon . ',' (6.T ) 0,25 Su için ci.= C '7 kcal/rn2hCiC i i ,I., T'~C) i Düz plak, isitma yü­ zeyi yukari Düz plak, isitma yü­ zeyi asagi· ya Tablo 2. 4. No. Geometri 1. Düsey tev­ ha veya si· lindir 2. Düsey lev­ ha veya si· lindir 3.' Yatay bon.i.t. S, 298 299 '.3. Düsey levha NUL= (LL: [ .pi2g!ira ii3 '. o] 1/4 Larniner film . ). . 4ii)..(-T.-Tw) : yogusma, ortalama . deger, Ti == Tw + T. . i i. DUsey [ . o levha veya Nu. == ~ _ pr'ghi.x' I/'Laminer·fiIm boru (Ni:isselt) . ).- 41-4M CT __ T )] . yogusma, yerel de· • w ger . Re; < 1800 , Eiter yogusma, birDiri üzerine konmus saptirmasiz n boru "üzerinde i meydana geliyorsa 2. ifiadesi aynen kullanilir. Yalni~çap yerine nd dege- ri kullanilir: Tablo 14. Yo~sma FlIni Katsayilan . . 0.96841 0,97059 0,97263 0,97455 0,97635 . 0,97804 0,97962 0,981 Lo 0,98249 0,98379 0,98500 .0,98613 0,98719 0,98817 0,98909 0,98994 0,99074 0,99147 0,99216 0,99279 0,99338 0,99392 0,99443 0,99489 0,995322 0,997020 0,998131 0,998857 0,99931 i .'J,999593 C,999764 o 0,999866 O,99~925 0,999959 0~999978 ' 0,999994 0,999998 1,000000 erf x_ ,2yat Ek - II 2\1at 'x 1,52 1,54 1.56 1,58 1,60 1,62 1,64. 1,66 1,68 1.70 1.72 1.74 ' 1.76 1.78 1.80 1.82 1.84 1.86 1.88 1.90 1,92 1,94 1,96 .1.98 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 .. 2,50 2,60 2;70 2,80 o 2,90 3,00 3.20 3,40 3,60 x e rf --:---==­ 2 \/ at 0.71754 0,73001 O,742JrO 0,75381 , 0,76514 , 0,776 LO 0,78669 0,79691 0,80677 0,8\627 .0,82542 '0,83423 O,8427cl 0,8508") 0,85865 0,86614 0,87333 0,88020 . 0,88079 0,89308 0,89910 0,90484, 0,9103\ . 0,~1553 O,~2050 0,92524 0,92973 . 0,93401 • 0,93806 0,94191 0,94556 0,94902 0,95228 0,95538 0,95830 O,96icS 0,96365 0,96610 o', x 2yat 0,76 0,7.8 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 b,98 '1,00 1,02 1.04 1,06 1,08 1.10 1.12 .1.14 1.16 1,18 1.20 1.22 1,24 1.26 1,28. 1,30 . 1,32 1,34 1,36 ,1,38 1.40 1A2 IA4 1.46 1.48 1,50 x :' -I at erf erf'X ~ 2J2Vat Y1c e-u' du Tablo 15.. Hata Fonlkslyonu x 0,0??oo O,0225fi 0,04511 0,06762 0,09008 0;11246 0,13476 .0,15659 0,17901 0,20094 0,22270 0,24430 0,26570 0,28690 0,30788 0,32863 0,34913 0,36936 ,0,38933 0,40901 0.428,,9 0,44749 0,46622 0,48466 0.50275 0;52050 0,53790 0,55494 0,57162 0.58792 . 0,60386 0,61941 0,63459 0,64938 0,66378 0,67780 0.69143 0,70468 x 2Vat 0,00 0.02 0,04 0,06 0,08 o,io o,li 0,14 0,16 O,IS 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,"3& 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0',52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 . 0,74 2 .Ek- LI TO Tt == w + T. / o TÜrbülansh film" YORUSma, Rei> 1800, ortalama deger, T . T" + T. 1=-- 2 Kullanma sartlari Laminer film yo,l\usma., ortalama deger, Tr == ~ +,T•. . 2 [R - '4tiLCTi-Tw)] er·------ .. hla 1-4' lll' \ . 4 a. = _ a.. 3 a.x ad Nu== -- veya-- ).. o). ortalama, 4. Düsey ( i.ii2 ) 1/3. levha veya .(l'= }.13 p12~ =00,0077 Reio" boru (K1rkbrfde) 2. Yatay boru o. [#I p' g hr. ).3 (Nusselt)'a == 0,725 00 iid (T.--Tw) No. Geometri 300 ".. 301