7 - Kulak Burun Boğaz İşitme Testleri - Part2 ERA Dalga: spiral gang 1. Dalga: koklear nucleus 2. Dalga: Sup Oliver Komp 3. Dalga: Lateral Lemniskus 4. Dalga: İnf Kollikulus 5.KULAK - BURUN - BO Ğ AZ MUAYENES İ 1) İ ş itme normal olmal ı d ı r. Normal bir kulak, f ı s ı lt ı y ı en az 5 metreden duyar. Bir kulak normal i ş itiyorsa, di ğ er kulak f ı s ı lt ı y ı en az 2,5 metreden duymal ı d ı r. (Odyometri ile ölçüm yap ı lmas ı durumunda, normal kulak hava yolu e ş i ğ i 20 dB'den iyi i ş itmek üzere, di ğ er kulaktaki kay ı p en fazla 40 dB olmal ı d ı r.) 2) Bir kula ğ ı normal olup, di ğ er kula ğ ı i ş itme cihaz ı ndan istifade edenler, B ve F S ı n ı f ı Sürücü Belgesi alabilirler. Bu durumda f ı s ı lt ı en az 1 metreden duyulmal ı d ı r. 3) İ ş itme cihaz ı kullananlar, A1, A2, C, D, E, G S ı n ı f ı Sürücü Belgesi alamazlar. İ ş itme cihaz ı kulland ı klar ı halde, B S ı n ı f ı Sürücü Belgesi alanlar ı n ticari araç kullanamayacaklar ı belgelerine i ş lenir. 4) Labirent fonksiyonunu bozacak kulak-burun-bo ğ az hastal ı ğ ı bulunanlara, sürücü belgesi verilmez. Bu tip hastal ı klara yakalanan veya kal ı c ı tipte i ş itme kayb ı tesbit edilen sürücülerin, sürücü belgesi iptal edilir. 5) B S ı n ı f ı Sürücü Belgesi al ı p da ticari araç kullanacaklarda, C, D, E, G S ı n ı f ı Sürücü Belgesi alacak olanlarda i ş itrne tam olmal ı , ileri derecede ses k ı s ı kl ı ğ ı , solunum bozuklu ğ u ve ileri derecede konu ş ma bozuklu ğ u olmamal ı d ı r. 6) Hiçbir s ı n ı f sürücüde habis ur bulunmamal ı d ı r. 7) E S ı n ı f ı Sürücü Belgesi alacak olanlar ile B S ı n ı f ı Sürücü Belgesi alacaklardan ticari ta ş ı t kullanacak olanlarda, do ğ u ş tan veya sonradan meydana gelen ileri derecede ş ekil bozuklu ğ u ve harabiyet olmamal ı d ı r. B S ı n ı f ı Sürücü Belgesi al ı p da bu durumda olanlar ı n ticari araç kullanamayacaklar ı belgelerine i ş lenir. 8) Rudimental auricula ve d ı ş kulak yolu atrezisi olmamal ı , e ğ er 2 ve tek tarafl ı rudimental auricula ve d ı ş kulak yolu atrezisi bulunanlarda iletim tip i ş itme kayb ı varsa, ikinci madde ile de ğ erlendirilir. 9) Bedenen ve ruhen sa ğ lam, görme derecesi sürücü belgesi almaya elveri ş li olan sa ğ ı r ve dilsizlere sadece otomobil kullanmak üzere H S ı n ı f ı Sürücü Belgesi verilebilir. Bunlar ı n kullanaca ğ ı araçlara, sa ğ ı r ve dilsiz olduklar ı n ı belirleyen özel i ş aretler konulmas ı ve yeterince dikiz aynalar ı ile araçlar ı n donat ı lmas ı gereklidir. 10) Hastal ı k tesbit edilenlerin durumu hastal ı k iyile ş inceye kadar ertelenir. Osteitik ve Kolesteatonlu ak ı nt ı s ı olanlarda durum tedaviden sonra de ğ erlendirilir.