İşletme İşletme ( 2 ) İşletme Kavramı Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İŞLETME KAVRAMI İŞLETMEN İN AMAÇLARI SORUMLULUKLARI İŞLETMEN İN AMAÇLARI ve SORUMLULUKLARI İŞLETME YÖNET İM İN İN GELİŞİM İ Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi hkirilmaz@sakarya.edu.trKâ   ld  tk    hi t ütk   l  üt i  Kâr elde etmek ve hizmet üretmek amacıyla, üretim  araçlarını sistemli bir şekilde bir araya getirerek, onları  tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  örgütleyen ekonomik, sosyal ve teknik yapıdır. İşletmelerin temel amacı kâr elde etmektir. İşletmeler tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının  k l  hdfl kdi karşılanmasını hedeflemektedir. Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİlt  k  “i ” kökü d  lk t    bi  âl ti   İşletme kavramı “iş” kökünden gelmekte ve bir âleti,  bir makineyi, bir aracı çalıştırmak, kısaca “araçlara iş  gördürmek”tir gördürmek tir. Üt i fktölii bi     ti ildiği  ili   Üretim faktörlerinin bir araya getirildiği, işlerin  görüldüğü yer, kısaca “işyeri”. Fiziksel, malî ve beşeri unsurların örgütlenmiş hali,  k  “ö ü l  ”d kısaca “örgütsel yapı”dır. Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİşletme ekonomik bir sistemdir. İşletme bağımsız bir sistemdir İşletme bağımsız bir sistemdir. İşletme sosyal bir sistemdir. ş y İşletme dinamik bir sistemdir. İşletme teknik bir sistemdir. İ l   ik    k bi  id i İşletme organik ve açık bir sistemdir. Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİşletme yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşması  ii üt i fktöli  k   id   dil idi için üretim faktörlerin sevk ve idare edilmesidir. İ İşletme yönetimi, işletme kaynaklarının işletme  amaçları doğrultusunda planlanması, uygulanması ve  l  kl   dil i  ki liğidi sonuçlarının kontrol edilmesi etkinliğidir. Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZYönetim, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için  örgütsel ve yönetsel fonksiyonlar arasında eşgüdümün  örgütsel ve yönetsel fonksiyonlar arasında eşgüdümün  sağlanmasıdır. İ İşletme yönetimi, işletmenin amaçlarını  gerçekleştirmek için örgütsel kaynakları etkili ve  ge çe eşte ç ögütse ay a a et e verimli kullanma sürecidir. Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİşletme yönetimi açısından amaç, işletmenin kuruluş  ve var oluş nedenidir ve var oluş nedenidir. İşletmenin amaçları, işletmenin gelecekte ulaşmak  istediği yeri gösterir. Amaçlar işletmenin proje  plan ve stratejilerine yol  Amaçlar işletmenin proje, plan ve stratejilerine yol  gösterir. Amaçlar işletmenin ulaşmak istediği hedefleri  blil  ll  k   t  k belirleyen planların kapsamını ortaya koyar. Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİşletmenin genel amaçları: İşletmelerin genel amacı  insanlara mal ve hizmet sunarak bir taraftan onların  insanlara mal ve hizmet sunarak bir taraftan onların  ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan da sahibine kâr  sağlamaktır. İşletmenin özel amaçları: İşletmelerin türlerine   İşletmenin özel amaçları: İşletmelerin türlerine,  kuruluş amaçlarına, sahip ve hissedarlarının az veya  çokluğuna, niteliklerine göre değişmektedir. Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZKâr elde etmek Topluma hizmet sunmak İşletmenin varlığını devam ettirmek Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZUzun dönemli büyüme Tüketicilere nitelikli mal ve hizmet sunma İstihdama katkıda bulunma Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİşletmelerin sosyal sorumlulukları İşletmelerin ekonomik sorumlulukları İşletmelerin ekonomik sorumlulukları İşletmenin etik sorumlulukları ş İşletmenin sahiplerine karşı sorumlulukları İşletmenin çalışanlarına karşı sorumlulukları İli   ük i i  k   llk l İşletmenin tüketiciye karşı sorumlulukları İşletmenin devlete karşı sorumlulukları İşletmenin devlete karşı sorumlulukları Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİşletmeciliğin Ortaya Çıkışı Sanayi Devrimine Kadar İşletmecilik Sanayi Devriminden Sonra İşletmecilik Modern İşletmecilik Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZÖü t l  Mdlli Örgütlenme Modelleri: Şebeke organizasyonlar Network veya sanal organizasyonlar Network veya sanal organizasyonlar Yalın yönetim ve organizasyon Süreç yenileme çy Ekip organizasyonu Öğrenen organizasyon Kademe azaltma Küçülme l l Melez örgütlenme Sıfır hiyerarşi vb... Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZİ  Y  Yö t l i İş Yapma Yöntemleri: Performans yönetimi Toplam kalite yönetimi Toplam kalite yönetimi İşletmeler arası karşılaştırma Çalışanların güçlendirilmesi Ç ş gç Dış kaynaklardan yararlanma Örgütsel adalet Örgütsel vatandaşlık vb… Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZKüresel İşletmecilik Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmeler Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmeler E-Ticaret Uygulamaları yg Yeni Ekonomi Kalite Yönetiminin Öneminin Artması Pf  Yö i i  V Performans Yönetimine Vurgu Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü - İşletme © Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ