Jeofizik Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları 2 a) b) c) d) e) Y= LOG10 (ABS(x))+4 Z= (a**2 +b**2) / ( e+ (d / (c+g)) ) La= atan (sin(t) / b) / sqrt(2/L) * cos (nx/l) y=Log 10 | x | +4 g c d e b a z ? ? ? ? 2 2 ) cos( 2 ) sin arctan( L nx L ? ? ? ? ) 1 arctan( 4 ? ? Pi= 4* atan(1) VZ = ( MZ / r**2 ) * Cos (theta) VX = ( Mx / r**2 ) * Cos (phi) *sin (theta) VY = ( My / r**2 ) * sin (phi) * Cos (theta) * z 2. Aşağıdaki aritmetik ve mantıksal atama deyimlerinden hangileri geçersizdir, Neden? a) A*B+C=10 b) -I= J**2 c) A=B+2 d) C=.FALSE.OR..TRUE. e) C=(X+Y).OR.FALSE.. GEÇERSİZ GEÇERSİZ GEÇERSİZ GEÇERSİZ GEÇERLİ 3. Yan tarafta verilen Fortran programının çıktısı nedir? (ipucu: değişkenlerin hangi veritipinde tanımlandığına dikkat edin.) REAL :: X,Y,Z INTEGER :: I,J,K X = 4.6 Y = -2.5 I = INT(4*X) Z = ABS(X+Y) K = NINT(X) X = I+K/2 Y = Z-X J = I - INT(I/K)*K I = J-K PRINT *,X,Y,I,J END I=18 Z=2.1 K=5 X=20.0 Y= -17.9 J= 3 I= -2 20.0 -17.9 -2 3 4. Klavyeden girilen 10 sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulan ve sonuçları ekrana yazan bir program yazın. PROGRAM Max_Min INTEGER :: I,X,Max,Min READ *, X Max = X Min = X DO I=2,10 READ *,X IF(X.GT.Max) Max=X IF(X.LT.Min) Min=X END DO PRINT *,Max,Min END PROGRAM Max_Min 5. Klavyeden girilen N tane sayının ortalamasını bulan ve ekrana yazdıran bir program yazın. INTEGER N Write(*,*) ‘N sayinin Ortalamasi alinacak...' N=3 WRITE(*,*) "1.sayiyi giriniz...“ READ (*,*) sayi1 WRITE(*,*) "2.sayiyi giriniz..." READ (*,*) sayi2 WRITE(*,*) "3.sayiyi giriniz...“ READ (*,*) sayi3 ORT=(sayi1+sayi2+sayi3)/N write (*,*) N, ORT end DIMENSION SAYI(100) INTEGER I Write(*,*) 'Kac sayinin Ortalamasi alinacak...' READ (*,*) I TOPLAM=0. DO N=1,I WRITE(*,*) "sayi giriniz..." READ (*,*) sayi(N) TOPLAM=Toplam+ sayi(n) END DO ORT=TOPLAM/I WRITE (*,*) I, ORT END