Jeokimya Jeokimya Uygulama - 2 NADGR TOPRAK ELEMENTLERG NTE genellikle 2 gruba ayrılmaktadır. •DüGük atom numaralarına sahip La(57)’dan Sm(62)’a kadar olup Hafif (light) NTE (LREE) •Yüksek atom numaralarına sahip Gd(64)’den Lu(71)’kadar olan Ağır (Heavy) NTE (HREE) Geklinde sınıflandırılmaktadır. Nadir toprak elementleri kayaç ve minerallerin kökenlerinin bulunmasında ve toplu halde gösterdikleri değiGimler ile jeolojik olayların kimyasal açıdan yorumlanabilmesi için önemlidir. Granat, ortopiroksen, klinopiroksen ve olivin daha çok ağır nadir toprak elementleri, feldispatlar ve apatit ise hafif nadir toprak elementlerini yapılarına alırlar.1A 8A 1 1 H 2A 3A 4A 5A 6A 7A 2 He 2 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 3 11 Na 12 Mg 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 4 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55 Cs 56 Ba * 71 Lu 72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 79 Au 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rn 7 87 Fr 88 Ra ** 10 3 Lr 10 4 Rf 10 5 Db 10 6 Sg 10 7 Bh 10 8 Hs 10 9 Mt 110 Uun 111 Uuu 112 Uub 11 3 Uut 114 Uuq 115 Uup 116 Uuh 117 Uus 11 8 Uuo *Lantanitler * 57 La 58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb **Aktanitler ** 89 Ac 90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94 Pu 95 A m 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No * Nadir toprak elementleriDEĞGgGM DGYAGRAMLARI (Harker Diyagramları) Konya bölgesi volkanik kayaçlarına ait major element (MgO,Al 2 O 3 ,CaO,TiO 2 ve K 2 O)-SiO 2 değiGim diyagramları (Temel vd. 1998)Levha tektoniği ilkelerine göre magmatik faaliyetlerin konumu0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 500 1000 1500 2000 2500 5 4 3 2 1 6 7 1 - Mantle Fractionates 2 - Pre-Plate Collision 3 - Post-Collision Uplift 4 - Late-Orogenic 5 - Anorogenic 6 - Syn-Collision 7 - Post-Orogenic - R1 R2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? BalıGeyh Granitoyidinin R1-R2 diyagramındaki dağılımı (Batchelor ve Bowden,1985). 1.Manto fraksiyonlaGması, 2.ÇarpıGma öncesi, 3.ÇarpıGma sonrası, 4.Geç orojenik, 5.Anorojenik, 6.ÇarpıGma sırası, 7.Orojenez sonrası0.2 1 10 70 Sr K2O Rb Ba Th Nb CeP2O5Zr TiO2 Y Sample/Ocean Ridge Granite 0.1 1 10 80 Sr K2O Rb Ba Th Nb CeP2O5Zr TiO2 Y Sample/Ocean Ridge Granite 0.07 0.1 1 10 80 Sr K2O Rb Ba Th Nb CeP2O5Zr TiO2 Y Sample/Ocean Ridge Granite 0.2 1 10 70 Sr K2O Rb Ba Th Nb CeP2O5Zr TiO2 Y Sample/Ocean Ridge Granite 0.2 1 10 80 Sr K2O Rb Ba Th Nb CeP2O5Zr TiO2 Y Sample/Ocean Ridge Granite ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? BalıGeyh Granitoyidlerinin okyanus sırtı granitlere (ORG) göre normalleGtirilmiG iz element dağılım desenleri (Pearce 1984’ den alınmıGtır). a)Okyanus sırtı granitoyidleri b) Volkanik yay granitoyidleri c) Levha-içi granitoyidleri d) GnceltilmiG kıtasal litosfere sokulum yapan granitler e) ÇarpıGma ile eGyaGlı granitler f) ÇarpıGma sonrası granitler a b c d f e Kuvars Monzodiyorit Araplı Alkali Feldispat Graniti Maruftepe Graniti Çamlıdere Granit Porfir Yağmurdede GranodiyoritiBalıGeyh Granitoyidinin Rb-(Y-Nb) diyagramı üzerindeki dağılımları. (Pearce, 1996) 1000 100 10 1.0 10 100 1000 VAG ORG WPG syn - COLG Oman Adamello Grandes Rouses Querigut Rb ppm Y + Nb (ppm) Rb-(Y-Nb) diyagramındaki bazı çarpıGma sonrası granitlerin dağılımı. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? VAG : Volkanik yay granitleri, syn-COLG : ÇarpıGmayla eG zamanlı granitler Post-COLG: ÇarpıGma sonrası granitleri WPG : Levha içi granitleri ORG : Okyanus sırtı granitleri, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Rb/10-Hf-Ta*3 değerlerinin tektonik yerleGim diyagramı (Harris, 1986) Hf Ta*3 Rb/10 - K ıta i çi granitleri Volkanik Yay Granitleri Okyanus s ırt ı granitleri Çarp ı şma granitleri? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Rb/30-Hf-Ta*3 değerleri kullanılarak yapılan tektonik yerleGim diyagramı (Harris, 1986) Hf Ta*3 Rb/30 - ÇarpıGma sonrası granitler Volkanik Yay ÇarpıGma ile eG yaGlı granitler1.00 10.00 100.00 1000.00 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Kayaç/Kondrit