Yem Kaba Yemler - 2 meraçay rMeralar n besleyici değerini etkileyen faktörler vejetasyon dönemi: genç %85,olg%50 sind • toprağ n yap s : Mo ? Cu noksanl ğ nedeni • bitki türü: baklagil ?, buğdaygil ? kaliteli • iklim: l man ve yağ şl bitki yavaş büyür • otlatma şekli: kontrollü otlatma gerek • gübreleme:N’li gübreler ham proteini ? •Rotasyonlu Otlatma Yeni Otlanm ş Alan Koyun ve Kuzular Gelişen Otlak Gelişen Otlak Gelecek Otlak KuzularÇay r otunun kimyasal bileşimi (%KM’de) Bile ºimi Karbonhidratlar Azotlu maddeler Di ?erleri HP 19 HY 4.5 HS 20.8 HK 10.8 Az.ö. m 45 Glikoz 1.6 Fruktoz 1.3 Sakkaroz 4.5 Oligosakkarit 2 Fruktanlar 7 Galaktan 1 Arabinoz 3 Ksilan 6.3 Selüloz 20.2 Top N 3 Pro-N 2.7 NPN 0.3 Lignin 5.2 proMera idaresinde dikkat edilecek noktalar mera amenajman : meralar n doğru • otlat lmas n düzenleyen bilim dal kontrollü otlatma • zararl otlar n uzaklaşt r lmas • gübreleme • farkl hayvan türleri ile otlatma • rotasyon uygulamas •Meralar n hayvan beslemede önemi * s ğ r:orta ve iyi kaliteli mera kurudaki ve genç hayvanlar n besin maddelerini karş lar * koyun:ağ zlar n n anatomik yap s nedeniyle otlar dudaklar yla seçerek al r, k sa otlar değerlendirir. Meradan en iyi yararlanan hayvand r. Y l n 300-325 günü merada geçirir * at:kaliteli meradan yararlan r, 4kg çay r otu=1 kg kuru otKaba yem tüketen s ğ r sürüsüKaba yem tüketen s ğ r sürüsüKaba yem tüketen bir grup koyun Kaba yem tüketen s ğ r ve koyun sürüsüKaba yem tüketen at ve tayKaba yem tüketen atMerada beslemenin avantajlar yem maliyeti ? • beslenme yetersizliğine bağl bozukluklar ? • sezon boyunca sürekli yem kaynağ • meradan maksimum yararlan l r • salg n hastal k bulaşmas ? • dam zl klar için egzersiz • bina ve ekipman yok, sadece gölgelik • gerekirMerada beslemenin dezavantajlar bir hayvan n daha fazla alana ihtiyac var • meran n besin maddeleri değerini etkileyen • faktörler vard r arazi başka amaçla kullan ld ğ nda daha • fazla gelir getirir yabanc otlar n temizlenmesi, gübreleme, • sulama ve üstten tohumlama gibi slah yöntemleri uygulanmal