Patoloji Kalp Damar Hastalıkları Patolojisi ( kalp - 1 ) KALP-DAMAR HASTALIKLARI PATOLOJ İ S İ KALP 1 Doç. Dr. İ brahim FIRATKd-Myokrd. -Myakardiyal infactKalp dokusu (nh)acute myocardial infarction -in the first day -contraction band necrosisacute myocardial infarction - about 1 to 2 days in duration marked by changes in the electrocardiogram and fraction of creatine kinase. recent myocardial infarction there is extensive hemorrhage along with myocardial fiber necrosis with contraction bands and loss of nuclei myocardial infarction - about 3 to 4 days old There is an extensive acute inflammatory cell infiltrate and the myocardial fibers myocardial infarction - 1 to 2 weeks in age normal myocardial fibers (at the top) (below) fibers + macrophages + numerous capillaries + little collagenizationRestriktif kardiomyopati (endomyokard fibrozisi) Myokrd–Hemoraji +Mulberry (k ı rm ı z ı dut) kalp hastal ığıKalpte kahverengi atrofiKALP VE BÜYÜK DAMARLARIN KONJEN İ TAL ANOMAL İ LER İ -FÖTAL YA DA NEONATAL ARTER İ OVENÖZ BA Ğ LANTILARIN KAPANMASINDAK İ YETERS İ ZL İ K -SEM İ LUNAR VE ARTEROVENTR İ KÜLER KAPAKLARIN GEL İ Ş İ M YETERS İ ZL İĞİ-FÖTAL YA DA NEONATAL ARTER İ OVENÖZ BA Ğ LANTILARIN KAPANMASINDAK İ YETERS İ ZL İ K -PATENT DUKTUS ARTER İ OZ İ S -ATR İ AL SEPTAL DEFEKT -VENTR İ KÜLER SEPTAL DEFEKT -FALLOT TR İ LOJ İ S İ ve TETRALOJ İ S İ KONOTRUNKAL ANOMAL İ LER -TRUNKUS ARTER İ OZUS PERS İ STENS -SEM İ LUNAR VE ARTEROVENTR İ KÜLER KAPAKLARIN GEL İ Ş İ M YETERS İ ZL İĞİ -PULMONER STENOZ İ S -AORTA VE SUBAORTA STENOZ İ S İ -TR İ KUSP İ DAL KAPAK D İ SPLAZ İ S İ -M İ TRAL KAPAK YETERS İ ZL İĞİ -ENDOKARD İ AL YASTIK DEFEKTLER İ -DAMARLARIN TAM OLARAK AYRILAMAMASI YA DA ANORMAL POZ İ SYONLARI -AORTA KOARKTASYONU KALP VE BÜYÜK DAMARLARIN KONJEN İ TAL ANOMAL İ LER İK-KGA6. Patent duktus arteriosis + venozus *Duktus arteriozus persistens-PDA Aorta ’ dan -A. Pulmonalis ’ e (soldan sa ğ a) ş ant Murmurs/dyspne/rales-kalp yetmz -siyanoz **Duktus venozus persistens-PDV Vena porta ’ dan -V.Cava cavdalis ’ e ş ant (Porta-sistemik ş ant) -hepatik ensefelopatiDuktus arteriozus persistens -PDAK-KGA5 1.atrial septal defekt Ostium primum Ostium sekundumatrial septal defektK-KGA5 2. ventrcl septal defekt About 90% of VSD's - membranous septum and 10% of VSD's - muscular septumK-KGA3. Fallot triolojisi 1. A. pulmonalis ’ de stenoz 2. Foramen ovale ’ nin aç ı k olu ş u 3. Sa ğ ventrikulus ’ da hipertrofiK-KGA4. Fallot tetralojisi A. pulmonalis ’ de stenoz 1. 2. Aorta - a. pulmonalis ’ in yer 2. de ğ i ş tirmesi 3. Ventrikuluslar aras ı duvar ı n delik olu ş u 4. Sa ğ ventrikulus ’ da hipertrofitruncus arteriosus persistens There is incomplete separation of the aortic and pulmonary outflows, along with VSD, which allows mixing of oxygenated and deoxygenated blood and right -to-left shunting . Truncus Arteriosus The aorta arises from the right ventricle and the pulmonic trunk from the left ventricle. A VSD, or ASD with PDA, is needed for extrauterine survival. There is right -to-left shunting . Transposition of Great Vessels Pulmonic stenosis results in right ventricular hypertrophy and a right - to-left shunt across a VSD, which also has an overriding aorta Tetralogy of Fallot The ductus arteriosus, which normally closes soon after birth, remains open, and a left -to-right shunt develops Patent Ductus Arteriosus (PDA) A hole from a septum secundum or septum primum defect in the interatrial septum produces a modest left -to-right shunt Atrial Septal Defect (ASD) There is a hole within the membranous or muscular portions of the intraventricular septum that produces a left -to-right shunt , more severe with larger defects Ventricular Septal Defect (VSD) Mechanism Type of Defect Congenital Heart Disease K-KGA7. Pulmoner arterin post-stenotik dilatasyonuaortic valve - aorta semilunar (-yar ı m ay) kapakç ı klar ı (shows three thin and delicate cusps, the coronary artery orifices)mitral and aortic stenosisK-KGA5. Patent Foramen ovaleK-KGA2. Aortan ı n sa ğ a do ğ ru yer de ğ i ş tirmesiK-KGA2. Aortan ı n sa ğ a do ğ ru yer de ğ i ş tirmesiK-KGA2. 4.form: Tam transpozisyon Aortan ı n sa ğ a do ğ ru yer de ğ i ş tirmesi (R) sa ğ ventrikül -hipertrfiye (L) sol ventrikül -dilate(hyperplasia of smooth muscle and fibrous tissue in an aortic coarctation) Aorta koarktasyonu K-KGA-. Sa ğ koraner arterin anormal orjiniPER İ KARD-KALP KESES İ (+Kalp Tamponad ı ) -Kesede görülen anormal içerikler -PER İ KARD İ T İ SLER +TRAVMAT İ K PER İ KARD İ T İ SLER +ENFEKS İ YÖZ PER İ KARD İ T İ SLER +STER İ L PER İ KARD İ T İ SLERKd-Prkd1. HydropericardiumKd-Prkd2. HaemopericardiumKd-Prkd2. Aorta rupturu aortic dissection-hemopericardium+cardiac tamponade-endokardiyal fibroelastozis + ventricular aneurysm -/+ ruptura cordistransmural myocardial infarction + rupture of the myocardium dark red blood clot forming – hemopericardium the hemopericardium can lead to tamponadePER İ KARD İ T İ S ENFEKS İ YÖZ PER İ KARD İ T İ SLER S ığı rlarda sporadik ensefalomyelitis, bula ş ı c ı pl öropnömoni, pastorellozis, yan ı kara, klostridial hemoglobin üri ve g öbek kordonu yolu ile olu ş an baz ı neonatal koliform enfeksiyonlarda Koyunlarda pastorelloziste fibrinli perikarditise rastlan ı r; kuzularda pastorellozis yan ı nda streptokoklar taraf ı ndan da olu ş turulur. Atlarda streptokoklar daima vard ı r ve lezyon poliartritis ile birlikte bulunur. Kedilerde perikarditis enderdir, ancak enfeksiyöz peritonitisin seyri s ı ras ı nda görülür. Domuzlarda s ı k s ı k Glasser hastal ığı nda ve pastorelloziste rastlan ı r, ayr ı ca enzootik pnömonide ş ekillenirKedi-köpeklerde özefagus-mideden olta i ğ nesi ve pisipisi otu yutulmalar ı nda..Kd-Prkd3.2. prk fibrinoza Kd-Prkd3.1. prk serozaKd-Prkd-g. PericarditisKd-Prkd3.2 prk seroza-fibrinoza