Patoloji Kalp Damar Hastalıkları Patolojisi ( kalp - 2 ) KALP KALP- -DAMAR HASTALIKLARI DAMAR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ PATOLOJİSİ KALP 2 KALP 2 Doç. Dr. İbrahim FIRAT MİYOKARDİYAL HASTALIKLAR Kardiyomiyopatiler, kardiyak disfonksiyonla karakterize miyokardiyumun hastalıklarıdır. Kardiomyopati tanısını koymak için şu değişikliklerin olmaması gerekir. (1) koroner arteriyel hastalık ya da anomali, (2) vasküler hastalık ya da anomali, (3) geçmişte ya da şimdi varolan sistemik hipertansiyon ve (4) kalpte ya da kalp dışında şantlar MİYOKARDİYAL HASTALIKLAR (KARDİOMYOPATİLER) Miyokardial hasarın sebepleri: infeksiyon, yangı, dejenerasyon, travma, neoplazi, toksinler, ilaçlar ve işemidir. Miyokardial disfonksiyon miyokardial kontraktilitenin ( sistolik yetmezlik) kaybolması veya miyokardial sertliğin artması (diastolik disfonksiyon) ile oluşur. Kardiak çıkıştaki azalma, iletim düzensizliği, anormal kardiak ritmin şiddetlenmesi neticesinde olabilir. KARDİYOMİYOPATİLER KARDİYOMİYOPATİLER Kardiomyopatide bulunan lezyonlar: (1) generalize dilatasyona bağlı kardiomegali, (2)çoğunlukla sol ventrikulusta mural tromboz ve (3) myokardın generalize tutulumunu gösteren fibrozis ya da diğer lezyonlar Kardiomyopatiler genellikle üç kategoriye ayrılır; (1) hipertrofik (2) dilate(konjestif) ve (3) restriktif formlar. Hipertrofik kardiomyopati ( Orta- ileri yaş ) kalıtsal olup otozomal dominant karakterdedir. Ventrikuluslar arası septumda asimetrik genişleme meydana gelir ve sol ventrikulusun aortaya kan pompalaması engellenir. Dilate (konjestif) ( genç- orta yaş ) kardiomyopatide genetik ya da metabolik bir etiyoloji saptanmamıştır. Klinik olarak kontraksiyon kuvvetinde azalma ve ventriküler diastol sonu volumde artış saptanır ve giderek konjestif kalp yetersizliği ile sonuçlanır. Restriktif kardiomyopatide endomyokardial fibrozis ile karakterize olur. cardiomyopathy - hypertrophy of myocardial fibers Restriktif kardiomyopati (endomyokard fibrozisi) MİYOKARDİYAL NEKROZİS VE / VEYA MİYOKARDİTİS Miyokarditis Miyokarditis * * Enfeksiyöz hastalıkların seyri Enfeksiyöz hastalıkların seyri- - hematojen/sekunder etkilenme hematojen/sekunder etkilenme - -yangı öncelikle interstisyel alanda yangı öncelikle interstisyel alanda ** ** Beslenme bozuklukları, vitamin Beslenme bozuklukları, vitamin- - mineral yetersizliklerinde mineral yetersizliklerinde - -kas hüc. hasar, sonra yangı oluşur kas hüc. hasar, sonra yangı oluşur Myokarditis Myokarditis – – miliyer abseler miliyer abseler Kd Kd- -Myokrd. Myokrd. - -Myokard/nk h Myokard/nk h Kd Kd- -Myokrd. Myokrd. - -Myokarditis Myokarditis Kd Kd- -Myokrd. Myokrd. - -Myokarditis Myokarditis The center consists of blue bacterial colonies and is surrounded by acute inflammatory cells (microabscess ) viral myocarditis-interstitial lymphocytic infiltrates ENDOKARD LEZYONLARI ENDOKARD LEZYONLARI 15. Endokardiosis 15. Endokardiosis ENDOKARDİTİS 1.Valvüler (vejetatif) Endokarditis 2. Parietalis (mural) Endokarditis 3. Cordal endokaditis - -Valvular Endokarditis Valvular Endokarditis Kd Kd- -Endokrd. Endokrd. – –Ülseratif Endokarditis Ülseratif Endokarditis Tricuspid valve (R-A/V) Yaprakçıklar ince chordae tendineae ile papiller kaslara bağlanmakta.. (The leaflets and thin and delicate. Just like the mitral valve) verrucous (-vegetations) endocarditis Kd Kd- -Endokrd. Endokrd. - -Mural Endokarditis Mural Endokarditis Kongenital hematom Kongenital hematom a811 a811- -aort v aort v- -bicuspd kalsi bicuspd kalsi a81 a81- -aort v aort v- -bicuspd kalsi bicuspd kalsi 16. Kalp kökenli tümör 16. Kalp kökenli tümör Sabrınız için teşekkürler... Sabrınız için teşekkürler...