Patoloji Kalp DAmar Hastalıkları Patolojisi ( kalp -1 ) devam Kd-Prkd5.3 prk fibrinohemorajikKd-Prkd5.3 prk fibrinohemorajikKd-Prkd3.1 Kronik fibrinöz perikarditisKd-Prkd3.2 prk fibrinohemorajik hTRAVMAT İ K (RET İ KULO)PER İ KARD İ T İ SLERKd-Prkd4.1 prk purulentKd-Prkd6.1 Steril perikardit- uremic pericarditisKALP D İ LATASYONU -Tonojen (kompenzatorik) (kalbin kanla fazla dolmas ı nedeniyle kas tellerinin uzamas ı sonu ş ekillenir; bu ş ekilde kas telleri kas ı lma g üçlerini art ı r ı rlar. Kas tellerinde uzama belli bir s ı n ı r ı a ş t ığı nda, ş ekillenmi ş olan tonusta azalma meydana gelir. Tonojen dilatasyon yap ı sal defektlerde ( örne ğ in valv üler hastal ı k) ya da perifer direncin artt ığı durumlarda (hipertansiyon) olu ş ur) -Myojen (dekompenzatorik) (dejeneratif kardiomyopatiler ve myokarditisler gibi kalp kas ı ndaki y ı k ı mlanmalara ba ğ l ı olarak ş ekillenir) KALPDE BÜYÜME ve KALP YETMEZL İĞİKALP H İ PERTROF İ S İ Hipertrofi kalbin büyüklü ğ ünün ve a ğı rl ığı n ı n artmas ı d ı r -konsantrik hipertrofi Dilatasyonun olmad ığı kalp b üyümesi anla ş ı l ı r; diastol sonu vol ümde art ı ş yoktur. Bu hipertrofi ş ekline aorta ve arteria pulmonalis stenozislerinde ve patent duktus arteriozusta olu ş an akci ğ er hipertansiyonu yol a çar. S ı k s ı k ventrikulus lumeninde daralma vard ı r. -ekzantrik hipertrofi Dilatasyon da ş ekillenir;diastol sonu vol üm artm ı ş t ı r. Eksantrik kalp hipertrofisine diastolde ventrikuluslara fazla kan dolmas ı yol a çar; bu durum atrioventriküler ve semilunar kapak yetersizliklerinde ya da arterioven öz ş antlarda görülür. KALPDE BÜYÜME ve KALP YETMEZL İĞİKd-H/D 4. Kalpte dilatasyonKd-H/D 5. Kalpte eksentrik hipertrofiSol kalp yetersizli ğ ine ? Hipertansiyon, aorta kapa ğı nda stenozis ve ? yetersizlikler, mitral yetersizlik, koroner yetersizlik sonu olu ş an iskemik kalp hastal ığı , çe ş itli myokarditisler, tirotoksikozis, uzun süreli ta ş ikardiler ve arteriovenöz fistüller yol açabilir. Sol ventrikulus sistolde tam bo ş alamay ı nca kan ? sol atriumda, akci ğ er venalar ı nda ve akci ğ er kapillar ı nda birikir. KALPDE BÜYÜME ve KALP YETMEZL İĞİSa ğ kalp yetersizli ğ inde ? Arteria pulmonalis ’ in semilunar kapaklar ı nda stenozis, ? idiopatik pulmoner hipertansiyon ve kimi konjenital kalp hastal ı klar ı nda sa ğ kalp yetersizli ğ i geli ş ir. Kan sa ğ atrium gerisinde sistemik ve portal venöz ? sistemde göllenir. Sol kalp yetersizli ğ i ya da mitral stenozis gibi sol ? kalbe ait hastal ı klar sonunda akci ğ er arterlerinde bas ı nç art ı ş ı na (pulmoner hipertansiyon) yol açar. Akci ğ erde hipertansiyon sa ğ ventrikulusu yetersizli ğ e götürebilir. KALPDE BÜYÜME ve KALP YETMEZL İĞİKALPDE BÜYÜME ve KALP YETMEZL İĞİ Kronik bron ş itis, anfizem, yayg ı n bron ş iektazi ? ve yayg ı n fibrozis gibi kronik ve diffuz akci ğ er hastal ı klar ı da pulmoner hipertansiyona ve sa ğ kalp yetersizli ğ ine yol açabilir. Buna kor pulmonale (pulmoner kalp hastal ığı ) ? ad ı verilir. Akut kor pulmonale yayg ı n akci ğ er ? embolizminde geli ş ir ve sa ğ ventrikulusta h ı zla dilatasyon olu ş ur. Kronik kor pulmonaleye daha çok rastlan ı r ve ? kronik pulmoner hipertansiyona yol açan hastal ı klara ba ğ l ı olarak ş ekillenir; sa ğ ventrikulusta hipertrofi meydana gelir.Sabr ı n ı z için te ş ekkürler...