1 - Histoloji - Embriyoloji Kalp Kası KALP KASI Dr. Mehmet Fatih SÖNMEZ KALP KASI ?Kalp kasını oluşturan kas lifleri bazı yönleri ile iskelet kası liflerine, diğer bazı yönleri ile de düz kas liflerine benzerler. ?Demetlerdeki kas liflerinin aralarında, iskelet kasında olduğundan daha bol miktarda kan damarı bulunur. KALP KASI Çizgili kas hücresi Kapiller INTERCALATED DISK Sentral NÜKLEUS Dallanmış kas hücresi Sarkolemma & external lamina Retiküler fibril (kollateraller), interkalar discus • Diad, Kaveola, fosfolamban KAS DOKUSUNUN GELİŞMESİ • Bütün kas türleri mezodermal germ hücrelerinden farklılaşırlar. • İskelet kasları paraksiyal mezoderm • Düz kaslar splanknik mezoderm ve ektoderm • Kalp kası splanknik mezodermden gelişir. İSKELET KAS GELİŞİMİ • İskelet kaslarını meydana getirmek üzere, mezenkim hücreleri uzantılarını kaybeder ve mekik şekilli hücrelere dönüşürler. • Bunlar, miyoblastlardır. • Miyoblastlar, birbirleriyle birleşerek tüp biçiminde çok çekirdekli bir hücre oluştururlar ki buna da miy otüp adı verilir. İSKELET KAS GELİŞİMİ İSKELET KASI KALP KASI DÜZ KAS Kas Hücresi Büyük, uzun hücreler, 10-100 mikron çapında, 100 cm uzunluğu olabilr Kısa, dar hücreler,10-15 mikron çapında, 80-100 mikron uzunluğunda Kısa,uzun,iğ şeklinde hücreler,0,2- 2mikron çap,20-200mikron boy Lokasyon İskelet kası, visseral çizgili(dil,özofagus,diafram) Kalp, vena kava inf-sup, pulmoner ven Daamrlar,organlar,ve vissera Bağ Doku Komponentleri Epimisyum, perimisyum, endomisyum Endomisyum(subendokardiyal ve subperikardiyal bağ doku) Endomisyum, kılıflar ve bandlar Lifler Tek iskelet kası hücresi Çizgisel, çok sayıda kalp kası hücresinin dallı biçimi Tek düz kas hücresi Çizgilenme var var yok Çekirdek Çok, periferal Tek, merkezi Tek, merkezi T Tubul A-I bileşkesinde var, iki T tubul+sarkomer=triad Z çizgisinde, tek T tubul+sarkomer=diad Veziküle benzer kaveol mevcut Hücre-Hücre Bağlantısı Yok İnterkalat disk içerir; faysa adherens, desmozom, gap jun. Gap junktion (neksus) Spesiyal Özellik Çok iyi gelişmiş sER ve T tubul İnterkalat disk Yoğuncisimler,kaveol, sitoplazmik vezikül İnnervasyon Tipi istemli istemsisz İstemsiz Efferent İnnerv. Somatik Otonom Otonom Kasılma Tipi Hep yada hiç Hep yada hiç, ritmik Yavaş, kısmi, ritmik, spontan Kasılma Regulasyonu. Ca TnC’ye bağlanır, bu tropomiyozini aktin üzerinden ayırır Ca TnC’ye bağlanır, bu tropomiyozini aktin üzerinden ayırır Ca-kalmodulin varlığında miyozin hafif zicirin fosforilasyonu ile Mitoz yok Yok (normal durumda) var Talebe Cevap Hipertrofi hipertrofi Hipertrofi ve hiperplazi Rejenerasyon Sınırlı (satellithücreler ve kemik iliğnden gelen miyojenik hücreler) Yok (normal durumlarda) var