Projelendirme Karbonat Formasyon İiçi Tabaka Tipi Pb-Zn Yataklarını Arama Akış Şeması 1 Çalı şma Alanının Belirlenmesi Topografik ve Jeolojik Haritaların incelenmesi Daha önce yapılan çalı şmaların incelenmesi ve derlenmesi Karbonat Formasyon İçi Tabaka Tipi Pb-Zn Yataklarını Arama Akı ş Şeması -YÖK’ün tez bankası (http://tez2.yok.gov.tr/) - TJK yayınları - bitirme ödevleri ve tez çalı şmaları - MTA, DS İ, Karayolları vs ar şivleri - Makaleler Pb-Zn Adına Bölge Adına Literatür İncelendi ğinde Riftle şme ile İli şkili Karbonat Anakayaçlı Pb-Zn Yatakları ile ilgili Olarak Şu Bilgilere Rastlanılmaktadır: Sülfid Yataklarının bu geni ş grubu farklı bir gruptur. 1) Missisipi Vadisi Tipi Yataklar 2) Alpin Tip Yatakları 3) İrlanda Tip Yatakları içine alır. Mitchell ve Garson, 1981; karbonat anakayaçlı kur şun-çinko yataklarının en yaygın olarak ya şelf alanları üzerinde (pasif kıta kenarları) yada intrakratonikalanlar içinde depolanan sedimanter süksesyonlar içinde olu ştu ğuna dikkat çekmektedir. -Meteorik ve Magmatik Sular - Mineral Birliktelikleri -Beklenen Alterasyonlar Missisipi Vadisi Tipi Yataklar *ABD’ nin duraylı orta bölgeleri içinde geni ş bir biçimde da ğılmı şlardır. *Kanada’nın kuzey Kutbu *Kuzey İngiltere *Polonya Alpin Tip Kur şun-ÇinkoYatakları *Do ğu Alpler içindeki Orta Triyas karbonat birimleriiçindeki Pb-Zn yatakları serisi *Kuzey Afrika’daki Atlas Da ğları İrlanda Tipi Kur şun-Çinko Yatakları *İrlanda’daki bir seri önemli Pb-Zn barit (bakır) yatakları Alt Karbonifer ya şlı birimleri içinde yer almı ştır 2 - Koordinatlama yapılması - Uydu Görüntüsünün rektifikasyonu - 25.000’lik veya 100.000’lik haritalar ile 3D görüntülerin elde edilmesi Bilgisayar Ortamı Fotojeolojik Çalı şmalar e ğitimsiz sınıflama yapılması e ğim, bakı, gölgeleme haritaları Bölgenin uydu görüntüsüne çe şitli filtreler uygulanarak lineerlikler ve anomalilerin tespiti Benzer Yatak özelliklerini dene ştirme *Literatürde Pb-Zn olu şumlarına nasıl rastlanıldı ğına bakılır. *Özel yapı veya doku olu şumları dikkate alınarak, kıyaslama yapılır. Böyle bir çalı şma sondaj seviyesinde handi birimlerin kesilece ği konusunda ı şık tutarbilir. Gelen solüsyon kendi içinde kur şun-çinko-bakır tabaka olu şturabilir. Genellikle tabakalı görünüm hakimdir ki burdan da denizel ortam varlı ğının yorumu yapılabilir. Kristalle şme Enerjisi fazla olan önce tabaklanır. Uyarı:DC, PCA,VE RGB Kompozitleri yapılır. Dolomit-kireçta şı Birimlerini ayırmak içinse; 741 DC, 432 PCA Pb Zn Cu Örnek Model 3 Yön-Eylem çalı şması Uyarı:Araziye çıkmadan evvel yön-eylem çalı şması yapılmalı ve zamandan tasarruf amaçlı en yakın yerde konaklamak üzere ara ştırmalar yapılmalıdır. - Dere Sedimentlerinden Numune alma - Gravite - Mostra vermeyen Yerlerde IP ölçümü - Satıh birikintileri gravimetrik ölçümleri Detay Jeoloji Haritalama Yapısal veriler ı şı ğında ve alterasyon zonları dikkate alınarak numune alma - Kimyasal Analiz (Jeokimya & Petrografi) - Parlatma - Sıvı Kapanım - İzotop Analizi - İnce Kesit Tanıma Sondajı (Ekonomik ise) Uyduda bulunan anomaliliklerin kontrolü Lojistik ko şulların sa ğlanması Varlı ğı bilinen bütün jeolojik birimlerin kontrolü GPS’e kodlanan önemli noktaların kontrolü Jip Jeolojisi (minimum 3 gün, bölgenin büyüklü ğüne ba ğlı olarak de ği şir) DEVAM DEVAM DEĞİL 4 Kimyasal analiz sonucu yüksek de ğerlerin tespit edildi ği lokasyonlarda IP yapılır. Sondaj yerleri belirlenir Sondaj logu hazırlama Karotlara ve el numunelerine fiziki denemeler yapılır Cut-Off Grade belirlenir Bölgenin tenörü uygun mu? Bölgenin rezervi uygun mu? Bölgenin jeolojisi uygun mu? Co ğrafik konum uygun mu? Kimyasak inputlar açısından fark var mı? Cevherdeki arz-talep nedir? Cevher satılabiliyor mu? Bölge topografik açıdan uygun mu? İklim ko şulları uygun mu? Daha az maliyet nasıl sa ğlanır? İşçi tespitinde güçlük var mıdır? Uyarı:Bu de ğer maden bitene kadar yapılmaya devam edilir. İlk De ğerlendirme ve Rezerv Hesabı Uygundur Uygun De ğildir