Dolaşım Kardiyoloji - 5 Konjenital kalp hastal kl lar GENEL BULGULAR Siyanoz Düşkünlük/ Takatsizlik Syncope /Bay lma Pulmoner damarlaşma PolisitemiKonjenital kalp hastal kl lar hakk nda baz genel hususlar Siyanoz HMG 5 gm/dl veya daha az < HCT %15), siyanoz BELİRGİN Şiddetli solumun sistemi hastal klar nda Kan n oksijenlenme yeteneğinin kay p olduğu Şantlar Düşkünlük/ Takatsizlik: kan pompalama kapasitesinin normal kan pompalamas n n azalmas na iskelet kaslar na oksijeni b rakma seviyesinin azalmasAsiyanotik mukozalar Siyanotik mukozalar Üfürüm var Üfürüm yok Fallot Tetralojisi Şiddetli PS ile ASD veya VSD Genel siyanoz Fallot Tetralojisi Şiddetli PS ile ASD / VSD Sağdan sola PDA Sağdan sola PDA Kaudal siyanoz Sistolik üfürüm Sistolik ve diastoik üfürümler sürekli -e kadar Sol aksillar bölge Başka yerden duyulan ses VSD ve AY SAS ve AY Arteriovenöz fistülün diğer tipi PDA PDA Sol kalp taban Sağ taban Sağ apex Sol apeks SAS TD VSD Normal ve/veya ejeksiyon üfürüm Dolgun nab z ve/veya üfürüm MD SAS RV büyüme si LV büyümesi PS PS ile birlikte VSD ASD SAS VSD siyanozSyncope /Bay lma düşüklük yapan nedenler Bilinç kayb beyine oksijen ve glikoz taş nmas ve b rak lmas n n azalmas sonucunda geçici bir Bay lma ya kandaki oksijen ve glikoz miktarlar n n azalmas ndan yada çoğunlukla beyin kan ak m n n azalmas Syncope /Bay lma Kalp hastal ğ Diğer hastal klar Atropine yan t vermeyen duraklamal kalp at mlar H zl kalp at mlar Obstruktiv lezyon Beyne kan taş yan damarlar n obstruksiyonu Azalm ş kan bas nc Metabolik Azalm ş kalp kan ç k ş Azalm ş periferal Damar direnci Atropine yan t veren AV Blok veya Sinus tutulmas Azalm ş Kalp Vuruş hacmi Vagal Ton art ş ilaç Öksürük esnas nda bay lma hipoglisemi Hasta sinus sendromu 2. Derece AV blok 3.Derece AV Blok Atriyal duraklama Ventriküler Taşikardi / titreme Supraventriküler taşikardi SAS PS Kalp kurdu Hastal ğ dahil Pulmoner hipertansiyon Hipertrofik kardiyomiyopati Kalp içi tümör ve tromboz İdiopatik Solunum ve abdominal hastal k Karotid sinus hipersensitivitesi idiopatik + çabuk iyile me +/- a r salya ak nt s +/- ba rma +/- kusma - kusma +/- defekasyon +/- defekasyon +/- urinasyon +/- ürinasyon + kas sertli inin art +/- kaslarda gev eme +/- kaslar n kas lma + bilinç kayb +/- bilinç kayb + kollaps + tonik ve klonik kas lama +/- ataksi + görünüm + Genel kas takatsizli i Sara nöbeti Bay lmaPulmoner damarla ma Radyolojik Soldan sağa şantl pulmoner aş r dolaş m. Sağdan sola şantl pulmoner düşük dolaş mPolisitemi Metabolik dokulara oksijenin yetersiz b rak lmas na bir cevap olarak eritrosit ve hemoglobin say s n n art ş d r. Öncelikle sağdan sola şantl hayvanlarda görülür Pulmoner Stenoz Beagle, Chihuahua, İngiliz Buldog, Keeshound, Snhnauzer, Samoyed ve Terrier Eksersiz İntolerans Aritimi Ve Kollaps Sağ Kalp Yetmezliği Bulgular Sol 3.İKA Sistolik Üfürüm Röntgen EKG EKO Hafif ve orta tedaviye gerek yoktur Ağ r vakalarda kalp yetmezliği için semptomatik Aortik Stenosis German shepherd dog, Newfoundland, German pointer, Boxer, Golden retriever ve Rottweiler Supra-valvular, valvular ve subvalvular Asemptomatik Şiddetli obstruksiyonlarda sol kalp yetersizliği Halsizlik, bay lma ve kollaps ritim bozukluğuna bağl olarak ani ölüm dyspnea ve öksürük ile birlikte gelişen akciğer konjesyonu sol 4. İKA sistolik üfürüm Aortan n thorax girişinde, abdomenin üst taraf nda ve femoral arterler Aortik Stenosis Thorax radyografisinde sol ventrikül ve sol atriumun büyümesi Aortan n post-stenotik dilatasyonu EKG’de ritim bozukluğu, sol ventrikül hipertrofisi delilleri iskemi bulgular EkoKG’de sol ventrikül ve interventriküler septumda merkeze doğru diastolik kal nlaşma ç k ş yolunda (aorta da) daralma dar bölge sonras nda genişleme, Mitral kapaklarda kal nlaşma Doppler de aortik regurgitasyon Beta blokerler daimi hipertrofi gelişmemiş ise operatif tedavi Şiddetli vakalarda 2 yaş na kadar ani ölümA-V kapak displazileri Mitral kapak displazilerinde; Sol 4. İKA sistolik thorax radyografisinde sol kalp büyümesi, EKG’de “R” dalgas n n amplitüdünün artmas , EkoKG’de sol atrium ve ventrikül dilatasyonu, Mitral kapağ n diyastol esnas ndaki aç k kalma süresinin azalmas ve kal nlaşma interventriküler septum hareketlerinin artmas Trikuspital kapak yetersizlikleri Sağ 4. İKA sistolik Sağ şiddetli akut yetersizlik başlad ğ nda ritim bozukluğu, bay lma ve ölüm Radyografide thorax sağ kalp bölümünde büyüme, EKG’de çok büyümüş “P” dalgas , EkoKG’de duvar incelmesi olmaks z n sol ventrikül dilatasyonu daha ventrale yerleşmesi çoğu vakalarda kapaklar n kal nlaşmasASD ngiliz sheepdogs, Boxer ve Samoyed rk ventral, orta ve dorsal lokalizasyon Oldukça nadirASD Küçük - Büyük defekt Solunum ve nab z say lar artar Nabz n kalitesi normal Pozitif ven nabz Akci er auskutasyonunda sesler normal Öksürük Kalp auskultasyonunda sol 3. KA sistolik üfürüm kinci kalp sesinde azalma Sa kalp yetmezli i bulgularASD Thorax radyografisinde Sa atrim ve ventrikül büyümesi, EKG de sa kalp geni lemesi bulgular EkoKG de septumdaki devaml l n kay p olmas veya bir bo lu un görülmesi, Soldan sa a do ru kan geçi i (sol-sa ant) Sa atrium ve ventrikülde dilatasyon Sol atrium ve ventrikül boyutlar nda küçülme ve hipertrofiASD Kontrast EKO Pulmoner stenoz ve ventriküler septal defek ile kar r Tedavi yok E er solunum problemleri ba lam sa semptomatik tedavi yap l r.VSD Beagle, Kesshound, Poodle ve Terrier Aorta’ya yak n Daha az orta VSD Defekt küçük ise hayvan bir yaş na gelene kadar kendiliğinden kapanabilir Büyük defektlerde ise sol kalp yetmezliği kuvvetli nab z, h zl ve s k solunum, öksürük ortaya ç kabilir. sağ 4-6. İKA kuvvetli sistolik üfürümVSD Thorax radyografisi ve EKG’de sol ve sağ ventrikül genişlemesi bulgular Eko ventrikül septumunun bir boşluk ak m n n yönü sağ-sol ise perifer venöz sol-sağ ise kalp kateterizasyonu Doppler tekniği kullan larak VSD’nin varl ğ ve şant n yönü belirlenir. 1-1,5 yaşa kadar kendiliğinden ve küçük şantlar Orta ve ileri dereceli vakalarda akciğer ödemini önlemek amac yla diüretikler Çok şiddetli cerrahi yöntemle pulmoner artere bandaj Aç k kalp yöntemiyle defektin kapat lmas denenebilir PDA Nedir ?kongenital kalp defekti Köpeklerde birinci veya ikinci s kl kla te his Kedilerde ise daha az yayg n Nas l bir hastal kt r, yayg nl nedir? P r e d i s p o s e Cavalier King Charles spaniel D u y a r l Newfoundlands Labrador Retriever German Sheepherd E n s k e t k i l e n e n Chihuahua, Collie Maltese Toy poodle Minyatür Dachshund Pomerian ngiliz Springer spaniel Keeshond Bichon frise Shedland Sheepdog Hangi rklar PDA'dan etkilenmi tir?Mekanizmas nas ld r ? Spesifik additive genetik faktörler Ductal duvar n n bir bölümündeki düz kas eksikli i Aorta bas nc n n pulmoner arter bas nc ndan fazla olmas Nefes alma + plazental sirkulasyon sistemik vaskuler direnç pulmoner vasküler direnç Duktus arteriosus kapanma Cinsiyetler aras nda farkl l k varm d r ? Di ilerde 2.49/1000 Erkek 1.45/1000 Di ilerin erkelere oran 3/1Ya ile ili kisi nas ld r ? 6-8 haftal k Tesadüfen 10 ya na Ya ortalamas 4,8 y l Kör bir kese En hafif şiddette genlere sahip – Soldan sağa şant (tipik) Orta şiddetli – boru şekilli genetik yatk nl k – İki yönlü veya dominant sağdan sola şant Çok şiddetli nadiren – silindirik sivrileşmeyen – pulmoner hipertansiyonlu. – PDA n n Tipleri nelerdir?Di er Hastal klarla ili kisi varm d r? Tek bir defekt yada Fallot'un d örtlü ve beşlisi Aortik malformasyon Pulmoner stenosis VSD ASDNas l te his edilir? Boy ve çap na Şant’ n yönüne Diğer kalp defekti Asemptomatik iştahs zl k ve zay f lama yavaş büyüme taşikardi taşipne ve dispne egzersiz yorgunluğu nefes kesilmesi öksürük bay lma ve nöbet Klinik belirtiler Nas l te his edilir? Sol 3.- 4. İKA Şiddeti heyecanlanma veya egzersiz mitral regurgitasyon sistolik üfürümler – Konjestif kalp yetmezliği Oskultasyon ve palpasyon Makine sesine benzer devaml üfürümler Kardiyak titre im Hiperkinetik nab z Aortik kavis dilatasyonu Kardiyomegali Normal Sol atrial ve ventrilüler büyüme Tipik %26 Radyografik bulgular non_invaziv diagnoz %71 %84 %28 %7P dalgas n n genişlemesi (% 14) derin Q dalgalar (% 62) artm ş R dalgas (%63) ventriküler prematüre at mlar (% 14) taşikardi (% 7) normal %21 non_invaziv diagnoz EKG bulgular II. , III., aVF, V2, V4Sol atriyum (% 35-76) ve ventrikül (%93) Aorta ve pulmoner arterin dilatasyonu A r septal hareket Mitral kaçak Aorta / sol atriuma artma Dairesel liflerin kas lma h z nda azalma Hipokinezi (%38) ve hiperkinezi %21 Sa ventrikül hipertrofisi non_invaziv diagnoz EKOKG bulgularmozaik benzeri renklerle güçlü bir türbilans pik h z 5 m/sn olan jet (kaçak) ak m aort ç k yolu kan h z n n art (%66 ) Doppler EkoKG non_invaziv diagnoz Renkli ak m doppler ekokardiografi Devaml dalga Doppler ekokardiografi Pulsed doppler ekokardiografiPolisitemi Arka bacaklar n zay fl Arka ayak uçlar nda siyanoz non_invaziv diagnoz Di er bulgularDefektik büyüklü üne Küçük defektler semptom göstermeksizin Ço u vakada ant soldan sa a pulmoner ödemle Öksürük, egzersiz intolerans kilo kayb Konjestif kalp yetmezli i ani ölüm ilk bir y l içinde ölüm oran %65 köpek ve sahibi için ne anlam ta r ?Soldan sa a antlar 2 ya na kadar Phlebotomy 2-8 y l aras % 6 oran nda kanama riski Sa dan sol antlarda ilaç tedavisi egzersiz s n rlamas stesten sak nma Anjiografi tekni i tromboembolik spiral laç tedavi ile kapat lmas nda prostoglandin sentez inhibitörleri Teda vi irur ji Non- irurjiKan profili Hemogram RBC 9.48 WBC 10.4 PVC 64 HGB 17.4 Biyokimya ALT 146 AST 138 CK 203 LDH 342 K 7.7Ta ikardi skemi Hipoksi S derinli i T amplütü Q derinli i Aort 21.5mm PA 22.5mm LPA 15.5mm PDA 5.5mm Ao Ao Mitral regurgitasyonKlinik Bulgular RA PA AO RV