Dolaşım kardiyoloji 1 KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Anemnez • Tam Bir Fiziksel Muayeneyi • Radyagrafi, • Elektro-kardiyografi (EKG) • Eko-kardiyografi (EKO) • Doppler • Kalp kateterizasyonu ve anjiografi •SİSTOL ------DİASTOLKalp Yetmezliği metabolik işlemler sürdürülmesi bozulur. • Hemodinamik anormallikler miyokard hücrelerindeki biyokimyasal • ve biyofiziksel bozukluklar miyokardiyal kas lma ve gevşemenin azalmas kalbin performans nda azalmas miyokardiyal hücrelerin dejenerasyonu moleküler • anormallikler ventriküler ejeksiyon kalbin kan pompalama kabiliyetinin venöz kan n kalbe geri dönüşünün engellenmesidiastolik yetmezlik • miyokardiyal yetmezlik • kan hacminin fazla yüklenmesi • bas nç fazla yüklenmesi • aritmiler • Kalp yetme zli iDolaş m yetmezliği Kalp • Kan volümü • Oxihemoglobin • konsantrasyonu Damarlaşma • kalp verimi (Kardiyak output)Kalp yetmezliği • dolaş mdaki kan hacminin azalmas • arteriyal kan hacminin etkinliğinin azalmas • damarlar n genişlemesi • Dolaş m yetmezliğiPompalama ve Venöz depolar n boşalmas Düşük verimli kalp – yetmezliği Durgunluk • Uyuşukluk • hipotansiyon • Konjesyon – Asites • pleural efüzyon • pulmoner ödem • Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY) Sol taraf kalp yetmezliğinin nedenleri Kapak hastal klar • Mitral kapak hastal klar – Endokardiosis (kronik kapak • hastal ğ ) Endokarditis • Konjenital displazi • Aort kapağ hastal klar – Konjenital stenoz • Endokarditis • Aritmiler • Atrial fibrilasyon – Ventriküler taşiaritmiler – Bradiaritmiler – Miyokard hastal ğ • Dilate kardiyomiyopati – Hipertrofik kardiyomiyopati – Restriktif kardiyomiyopati – Sekunder miyokard hastal ğ • Hiperthyroidism (kedi) – Toksik ilaç (ör. Doxorubisin) – Eksiklik ( ör. Carnitin, taurin) – Soldan sağa kan geçişleri • Patent ductus arteriosus – Ventriküler septal defekt – Sistemik hipertansiyon • Aort stenozu – Primer hipertansiyon – Sekunder hipertansiyon –Sağ taraf kalp yetmezliğinin nedenleri Perikardiyal hastal klar • Perikadiyal efüzyon – İdipatik – Neoplastik – Enfeksiyöz (ör.FİP) – Sol atrium rupturu – Konjenital – Konstriktif perikarditis – Kapak hastal ğ • Trikuspital kapak hastal ğ – Endokardiosis (kronik kapak hastal ğ ) – Endokarditis – Konjenital displazi – Pulmoner kapak hastal ğ – Konjenital stenoz – Endokarditis – Miyokard hastal ğ • Dilate kardiyomiyopati – Hipertrofik kardiyomiyopati – Restriktif kardiyomiyopati – Sekunder miyokard hastal ğ – Hiperthyroidism (kedi) • Toksik ilaç (ör. Doxorubisin) • Eksiklik ( ör. Carnitin, taurin) • Pulmoner hipertansyion • Kalp kurdu hastal ğ – Cor pulmonale – Aritmiler • Atrial fibrilasyon – Ventriküler taşiaritmiler – Bradiaritmiler –Kalp Yetmezliğinin s n fland r lmas Uluslar Aras Küçük Hayvan Kalp Sağl ğ Konseyi • S n f Alt S n f Klinik Bulgular • • 1 1A. Kardiyomegali belirtileri yok , Semptom yok • • 1B. Baz Kardiyomegali belirtileri mevcut, Kalp yetmezliği bulgular yok • • 2 Üfürüm gibi kalp hastal ğ bulgular • Hafif şiddette kalp yetmezliği • Hafif hareket veya istirahatta ortaya ç kan Tipik bulgular: Harekete dayanamama, Öksürük, Dispne, Asites. 3 3A. İleri kalp yetmezliği Evde tedavi • 3B. Şiddetli dispne, belirgin asites ve istirahatta • hipoperfüzyon gibi kolayca saptanan klinik bulgular (Yaşam tehdit eden akciğer ödemi / pleural efüzyon mevcutsa Hastanede tedavi) •Kalp Yetmezliğinin s n fland r lmas Amerikan Kardiyoloji Komitesi S n f Klinik Bulgular 1 Aktivite normal, Nadiren dispne ve öksürük 2 İstirahatta normal, Düzenli egzersizde yorgunluk, dispne ve öksürük 3 İstirahatta normal, Hafif egzersizde dispne ve yayg n öksürük 4 Yan tarafa yatt ğ nda dispne ve öksürük İstirahatta bile dispne ve öksürükAnemnez Kompasatör mekanizma • Hareketsizlik • Epizotik tablo • periferal vazokonstriksyon • mukozada solgunluk – ekstremitelerde soğukluk – Kapillar dolum süresinin uzamas – Dispne- taşipne -Öksürük Kaşeksi ve k l yap s • Bay lma* • Hemoptysis* • Sar l k* • Bacaklarda şişme* • Kar n büyümesi • Gebelik - pyometra • Yemek • Organomegali • assites • Gastro-intestinal • Kusma • İshal • Anoreksi •Eşkal Irk • Büyük – küçük – Yaş • Yeni doğan – erken doğmuş olmas • gelişme geriliği • ileri yaş – gizli kalm ş konjenital bir kalp hatas – Cinsiyet • erkek hayvanlarda daha fazla (PDA hariç). –- FİZİKSEL İNCELEME Yavaş kapillar dolum zaman • Vücut s s • Mukoz membranlar • Nab z • Venalar • Prekardiyal palpasyon • Thorax perküsyon • Thorax Oskültasyon • Kalp Oskültasyon • Karaciğer ve/veya dalak büyümesi • Abdomende s v toplanmas • Deri alt ödem •Genel durum Güçsüzlük • Zay flam ş kas yap s • Dispne • Abdominal genişleme • Epizotik (normal olmayan görünüm) • solunum sistemi – kan – ortopedik – nöro-muskuler – endokrin – nörolojik – metabolik bozukluklar nda –Mukozalar Solgunluk • Siyanoz • Kuruluk • Kapillar dolum zaman n • < 2 sn •Periferal nab z Her iki femoral arter • aortik tromboembolizim • Nab z karakteri • kalbin vuruş gücüne – Şiddetli bradikardi • Obesite • taşikardi • Nab z Say s • Nab z eksikliği – AF ve VPK – Nab z Ritmi • düzen – Gallop –Venalar Vena jugularis • sağ taraf kalp yetmezliğinde – genişleme yada dolgunlaşma – jugular nab z – çene kemiğinin aç yapt ğ bölümün gerisinden • Pozitif hepato-juguler reflux. –Kalbin palpasyonu Kalbin apeks at mlar • thorax n sol 5.interkostal aral ktan Kosta-kondral birleşim – yeri hizas nda Apeks at mlar n n belirtilen normal bölgeden • hissedilememesi yada yer değiştirmesi diyafram f tk – büyük bir intra-torasik kitle – Kardiyak tril • şiddetli üfürümler – Perikardiyal efüzyon – Kardiyomegali – Aritmiler • Sağ thoraxdan hissedilme •Thorax n perküsyonu Kalp boyutlar n n saptanmas • Solunum sisteminin muayenesi • intrathorasik kitle lezyonlar – pleural efüzyon –Oskultasyon En Önemli K sm n • Sakin ve Sessiz Bir Odada – Düşük ve Yüksek Frekans – Çan ve Diafram Thorax n Her İki Taraf n n ve – Özellikle Kapak Alanlar AMAÇ Kalbin H z • Ritmi • Kalp Seslerinin • Yoğunluğu Üfürümler • Anormal Solunum • Sesleri Uzaktan yada Boğuk Sesler • Obesite – Perikardiyal / Pleural Efüzyon – Diafram F tk – Büyük İntrathorasik kitle – Paranşim hastal klar – Yak n yada Net Sesler • Anemi – Taşikardi – Korku yada Heyecan – Derin göğüs kafesli ve zay f – köpeklelerOskultasyon Atlar ve köpeklerde • 5.interkostal aral k – ruminant ve kedilerde • 4-6. interkotal aral ktan – kardiak at mlar n en kuvvetli • hissedildiği nokta üzerinden kranial ve dorsale aortik kapağ n • üzerindeki bölgeye doğru hareket Dorsale do ğru ç kan aort takip • ederek yukar ya do ğru hareket ettirilir ve triceps kas n n alt na doğru ventrale Daha sonra muayeneye sa ğ • taraftan1: Mitral kapak 2: Pulmoner kapak 3:Aortik kapak 4: Pulmoner kapak5: trikuspital kapak 6: Ventiküler septal defekt___________________________________________________________________ Normal kalp seslerinin duyulduğu kapak yerleri Sağ 4.-5. interkostal yüzeyde, thorax n alt ¼’ünde Sağ 3.- 5. interkostal yüzeyde, Kosta-kondral birleşimin hemen üzeri Sağ 4. interkostal yüzeyde, Kosta- kondral birleşimin 10 cm kraniali Sağ 4-5. interkostal yüzeyde, Kosta- kondral birleşimin 7 cm kraniali Trikuspital Sol 4.-6. interkostal yüzeyde thorax n alt ¼’ünde Sol 5. interkostal yüzeyde, Kosta-kondral birleşim seviyesi Sol 4.-5. interkostal yüzeyde, Kosta- kondral birleşimin seivesi Sol 5. interkostal yüzeyde, Kosta- kondral birleşimin 10 cm kraniali Mitral Sol 2.-3. interkostal yüzeyde, pulmoner kapağ n biraz kaudo-dorsali Sol 4. interkostal yüzeyde, Kosta-kondral birleşimin hemen üzeri Sol 4. interkostal yüzeyde, Kosta- kondral birleşimin 12 cm kraniali Sol 4. interkostal yüzeyde, mitral odağ n kraniali Aorta Sol 2.-3. interkostal yüzeyde, thorax n alt 1/3’ünde Sol 2.-4. interkostal yüzeyde, sternumun hemen üzeri Sol 3. interkostal yüzeyde, aortik odağ n kraniali Sol 3. interkostal yüzeyde, aortik odağ n kraniali Pulmoner Kedi Köpek Ruminant Tek t rnakl Kapak ___________________________________________________________________ Normal kalp sesleri Birinci kalp sesi (S1) Atrio-ventriküler kapaklar n • kapanmas ile birlikte meydana gelir atrio-ventriküler kapaklar n sinkronize • olmayan kapanmas ndan dolay oluşur Sistol’ün başlang c n gösterir • EKG eşliğinde QRS de duyulur • Yüksek frekansl ses bir sestir (BUH) • En iyi mitral kapaklar n bulunduğu bölgeden • (Sol apeks üzerinden) duyulur Birinci kalp sesinin ayr lmas yada bölünmesi; • büyük rk köpekler hariç » Ventriküler prematüre kas lmalar – Lif demeti dal bloklar –İkinci kalp sesi (S2) Pulmoner ve aortik kapaklar n kapanmas sonucu • Ventriküler ejeksiyonun sonunu/diastol’ün başlang c • Yüksek frekansl ses (DUP) • Sol taban üzerinden en iyi duyulur • EKG eşliğinde T dalgas n n sonundan sonra oluşur • S2 in şiddeti genellikle semilunar kapaklar n n • kapanma h z yla ilgili kinci kalp sesinin ayr lmas yada bölünmesi inspirasyon esnas ndaki sa l k köpekler pulmoner hipertansiyon pulmoner stenoz lif demeti dal bloklar ventriküler prematüre kas lmalar.Üçüncü kalp sesi (S3) Diastol’ün erken safhas nda h zl ventriküler dolum • (H zl ventriküler dolum atriumlar n kas lmas ndan önce atriumlar n diastolik volumünün yaklaş k olarak %70’inin ventriküllere dolmas d r). Ventriküler duvar n, papillar kaslar n ve korda • tendinean n diastolde h zl ventriküler dolumun bitimi s ras nda gerilme ve titreşimleri sonucu Düşük frekansl • En iyi mitral kapak alan ndan veya kalbin apex’inden • duyulur. S3 sesi normalde köpek ve kedilerde duyulmaz • Baz atlarda yumuşak bir S3 normaldir • S3’ün duyulmas ventiküler dilatasyon –Dördüncü kalp sesi (S4) S4 atriumlar n kas lmas n n sonucunda kan n (atrial • diastolik kan volumün geriye kalan %30’luk miktar ) ventriküllere dolmas ile oluşur Düşük frekansl • Hemen arkas ndan S1 sesi • Pik seviyesi düşük olan bu kalp sesi en iyi pulmoner • ve aortik kapak alanlar ndan duyulur Atlarda oldukça s k oluşur • S4 yokluğu – Atrial fibrilasyonda olduğu gibi atrial kontraksiyon • yetmezlikleri Kedi ve köpeklerde normalde duyulmaz • S4 sesinin varl ğ n n tespiti – Atrial dilatasyon veya ventriküler dilatasyon •Anormal kalp sesleri Gallop •Kardiyak üfürümler Sistolik üfürümler • en yayg n – S1 periyodun başlang c nda, ortas nda ve – sonunda Diastolik üfürümler • nadiren rastlan l r – S2 sesinden sonra – Devaml üfürümler • hem sistol – hem de diastol –Patent ductus arteriosus DEVAMLI Aort yetmezliği ile birlikte aort stenozu DAĞINIK DEVAMLI Duyulamaz PRESİSTOLİK Duyulamaz DİASTOLİK GURULTU Aort yetmezliği DİASTOLİK Baz Mitral yetmezlikler ve Pulmoner stenoz TELESİSTOLİK Baz Mitral yetmezlikler ve Pulmoner stenoz PROTOSİSTOLİK Pulmoner stenoz, aort stenozu (Atrial septal defekt, Fallot tetralojisi) MESO(MİD) SİSTOLİK Mitral yetmezliği Ventriküler septal defekt HOLOSİSTOLİK Kalp Üfürümlerinin Zamanlamas ve Önemli Kalp Hastal klar Yoğunluk Derece 1: Dikkatli askultasyon. Hemen duyulmaz. ? Derece 2: Yumuşak fakat steteskop thorax’a temas ? ettiğinde doğrudan duyulabilir Derece 3: Normal kalp sesleri ile üfürüm yaklaş k olarak ? ayn yoğunlukta Derece 4: Normal kalp seslerinden daha gürültülü yada ? daha yüksek yoğunlukta Derece 5: Normal kalp seslerinden daha gürültülü ? yada daha yüksek yoğunlukta Kalp titremesi (Tril) palpe edilebilir Derece 6: Thoraxa temas etmeyen steteskopla ? yada kulak ile duyulabilen çok yüksek yoğunlukta