Dolaşım kardiyoloji 2 Radyografi Kalp hastal ğ ndan şüphelenilen hastalar n değerlendirilmesi kalbin ve akciğer alanlar n n görüntüsündeki değişiklikler kalbin boyutlar akciğerlerin durumu dolaş m ndaki hacmin yükü fiziksel muayeneyi kolaylaşt rmak şüpheli hastal ğ doğrulamak bilinen kalp hastal ğ n n şiddetini saptamak yap lan tedavinin etkinliğini Pozisyon Yoğun olamayan ş nlar ve yüksek kilovoltaj n kullan lmas Dorso-vental (DV) Sağ taraf üzerine yat r larak lateral (LL) pozisyonda İnspirasyon sonunda çekimAkciğerde metaztazik kitleler 15 yaşl dişi köpekMide ve Akciğerlerde radyo-opak madde (kedi) Kardiyak görüntünün normal boyutlar L-L röntgende Derin göğüs kafesi kalp uzun, dar ve dikey pozisyonda F ç şeklinde göğüs kafesine (Duchshund, pekinez vb ) küresel Boyutlar önden arkaya genişliğinin mesafesi 2.5-3.5 interkostal aral k Kalbin yüksekliği göğüs boşluğu yüksekliğinin yaklaş k olarak 2/3 Trachea seyri F ç göğüslü rklarda omurgaya paralel diğer rklarda önden arkaya doğru omurgadan uzaklaşarak D-V röntgende göğüs boşluğunun 2/3 apexi orta hatt n soluna doğruVertabral kalp skoruKalp büyümesinin yayg n sebepleri Sol taraf kalp büyümeleri Kronik kapak hastal klar Dilate kardiyomiyopati (DCM) Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM) Konjenital Aort stenozu (AS) Konjenital mitral displazi Sag taraf kalp büyümeleri Kronik kapak hastal klar DCM Konjenital pulmoner stenoz (PS) Konjenital Trikuspital displazi Fallot’un tetralojisi Kor pulmolane Kalp kurdu hastal ğ Generalize kalp büyümeleri Kronik kapak hastal klar DCM Konjenital Şantlar Patent Ductus Arteriosus (PDA) Ventriküler Septal Defekt (VSD) Kronik anemiler Perikardiyal Efüzyon (PE) Normal köpeklerde gö üs bo lu u ve kalpteki büyük anatomik yap lar n sa L-L ve D-V çekilmi röntgen görüntüsünün çizimi. Kateter ile opak madde kullan mSağl kl kediSol taraf kalp büyümesi olan bir köpekte göğüs boşluğu ve kalpSağ taraf kalp büyümesi Generalize (sol ve sağ taraf) kalp büyümesi Pulmoner kan damarlar n n dolgunluğunun belirlenmesi Latero-lateral röntgende Pulmoner arterler ve venalar eşit boyutta Bronşlar n her iki yan boyunca uzanmal Pulmoner arterler dorsalde venalar ise ventralde Kranial lob damarlar n n çap 4. kostan n proksimal genişliğinin üçte birinden küçük olmal Dorso-ventral röntgende Arterler venalar n lateralinde Arterler ve venalar eşit boyutlarda Çaplar 9. kostan n çap n geçmemeli Pulmoner damarlarda durumu eğrilme, bükülme, budanma ve s n rlar n kaybPulmoner damarlar n boyutlar n n etkilendiği hastal klar Artma Konjenital Sağdan sol şantlar PDA, VSD Konjestiv kalp yetmezliği Pul.Venalar pul.arterlerden daha geniş Kalp kurdu hastal ğ Pul. arterler pul. venalardan daha geniş Azalma Konjenital soldan sağa şantlar Fallot tetralojisi Şiddetli pulmoner stenoz Hipovolemi Şok Dehidrasyon Hipoadrenocortisism Pulmoner tromboembolizimP.Venalar P.arterlerden daha genişPulmoner motifin belirlenmesi Kaudo-dorsal akciğer alanlar yoğunlaşma Kronik sol taraf kalp yetmezliğinde pulmoner konjesyon ve ödemden dolay Akciğer alan n n tamam yoğunlaşma Akut sol kalp yetmezliklerinde alveoler ödem geliştiğinde Kedilerde akciğer motifinin bağ rsaklar n görüntüsüne benzemesi pulmoner ödemKaudal vena kavan n belirlenmesi Normal Kaudal vena kavan n genişliği aorta genişliğine yak nd r Aaortaya paralel Kranino-ventral pozisyon L-L radyografide kalbin kaudal s n r ile birleşmeden önce hafifçe Kaudal vena kava ve karaciğer genişlemesi Sağ kalp yetmezliği Perikadiyal efüzyon ve assitBüyük damarlar n belirlenmesi Büyük damarlar n post-stenotik dilatasyonu Konjenital aort stenozu Pulmoner stenozu Aorta veya pulmoner arterin post-stenotik dilatasyonu kranial kardiyak girintinin kaybolmas (L-L radyografide)DCM 10 yaş erkek köpekKronik mitral yetmezlik 3 yaş erkek köpek Kronik mitral yet.Kronik mitral yetmezlik 13 yaş erkek köpekKalp kurdu hastal ğŞEKER 10 YAŞ DİŞİ KÖPEKDostMaykiHektor