Dolaşım Kardiyoloji 3 EKGEkg İle Hangi Anormallikler Teşhis Edilebilir? Aritmi • Elektrolit dengesizliğini • Myokardiyal işemi/hipoksiyi • İlaç intoksikasyonunu • Torasik efüzyonu • Perikardiyal efüzyonu • Depolarizayonun EKG dalgalar ile olan ilişkisi atrial depolarizasyon 1= P dalgas 1. atrio-ventriküler durum 2= P-Q segmenti 2. interventiküler septumun depolarizasyonu 3= Q dalgas 3. Sol ve sağ ventrikülün serbest duvar n n Depolarizasyonu 4= R dalgas 4. Ventriküllerin taban n n depolarizasyonu 5= S dalgas 5.EKG’nin II.derivasyonunda “P” dalgas n n değişiklikleri Atriyal büyümeler Sol atrium büyümesi geniş P “P mitrale” • (Köpekerde ve kedilerde P> 0.04 sn, büyük rk köpeklerde P> 0.045 sn) Sağ atrium büyümesi uzun P “P pulmolane” • (Köpekerde P > 0.4 mv, kedilerde P > 0.2 mv ) Biatrial (Sol ve Sağ atrium) genişlemesi hem uzun hem de geniş P •Ritim Bozukluklar n n saptanmas için EKG’ ye tan sal yaklaş m Ventiküler at m h z ve EKG kay t h z belirlendi mi? 1. Ritim düzenli mi? 2. P dalga görülebiliyor mu ve her QRS kompleksi için bir P dalgas 3. mevcut mu? P dalgalar n n yükseklik ve süre oranlar birbirine benzer mi? P dalgalar II. derivasyonda pozitif mi ? Sürekli oluşan ORS kompleksi ile P dalgas n n ilişki nas ld r? 1. Al nan EKG kay tlar n n tümünde P ve QRS dalgalar ayn yada birbirine benzer mi? Vagal tonusdaki değişmelerden dolay P-R aral ğ n n süresinde küçük farkl l klar normaldir. Fakat bu farkl k mesafesi 0.01-0.02 sn’yi geçmemelidir. P dalgas olmayan bir QRS komplesi oluşmuş mu? • QRS kompleksi normal, dar yada geniş midir? • Dar kompleks purkinje sisteminden geçen elektrik ak m n n normalden h zl olduğunu işaret eder. Geniş yada biçimsiz kompleksler iletim yolunun anormalliği (Lif demeti dal bloğu) veya bir ventriküler ektopik kompleksi (premature veya kaçak) gösterir. Prematüre at mlar var m ? •P genişlemesi MR • MS • PDA • Geniş VSD • DCM • RCM • HCM •P küçülmesi P amplitüdünün uzamas sağ atriyal • büyümeler için spesifik değildir ( < %50 ). Diğer taraftan genç, çok zay f, obez veya • dar göğüs derinliğine sahip kardiyak hastal ğ olmayan ve perikardiyal / torakal efüzyonu olan hayvanlarda P amplitüdü QRS amplitüdü ile birlikte azal r.II. Derivasyonda Ölçülen Normal EKG Parametreleri < 0.2 mV aşağ ya (2 KK) < 0.15 mV yukar ya S-T segmenti < 0.03 mV < ¼ R uzunluğu T dalgas 0.12 – 0.18 sn 0.15 – 0.25 sn (7-13 KK) Q-T aral ğ n n mesafesi < 0.09 mV 3.0 mV (B. rk) (6 BK) 2.5 mV (K. rk) (2,5 BK) R yüksekliği (amp) < 0.04 sn 0.06 sn (B. rk) (3 K kare) 0.05 sn (K. rk) (2,5Kkare) QRS süresi 0.05 – 0.09 sn 0.06-0.13 sn (3-6 K kare) P-R aral ğ n n mesafesi < 0.2 mV < 0.4 Mv (4 K kare) P dalgas yüksekliği (amp.) < 0.04 sn < 0.04 sn (2 K kare) P dalgas süresi Normal sinus ritmi,Sinus taşikardi Normal sinus ritmi Sinus aritmi Ritim 160-200 > 220 (yavru ve sinirli kediler) 60-160 (yetişkin) 60-140 (B. rk , > 20 kg) 70-180 (K rk, < 20 kg) > 220 (yavru ) Kalp at m say s Kedi KöpekKalp bölümlerinin büyümeleri için EKG kriterleri Mevcut V3’de “S” dalgas > R dalgas ndan >0.7 mv V3’de “S” dalgas Mevcut I., II. ve III. derivasonlarda “S” dalgas Sağ ventrikül >3.0 mv >20 kg >0.9 mv >2.5 mv <20 kg “ “R” yüksekliği Sol Ventrikül >0.2 mv >0.4 mv “ “P” yüksekliği Sağ Atrium >0.04 s >0.04 s II. derivasyonda “P” süresi Sol Atrium Kedi Köpek Vücut ağ rl ğ EKG parametresi BölümSol ventrikül büyümesiSol ventrikül büyümesi MY, AY,AS,PDA,sistemik hipertansiyon, kardiyomiyopatiler, • hipertiroidizim ve kronik anemi “R” dalgalar n n uzunluğunun art ş ; 1. Köpek: V2 ve V4’de 3.0 mV, büyük rklarda II. ve/veya aVF’de 3.0 mV ve küçük rklarda II., III. ve aVF’de 2.5 mV’dan büyük “R ”dalgalar Kedi: V2 ve V4’de 1.0 mV ve II.’ de 0.9 mV’dan büyük “R ”dalgalar “QRS” süresinin uzamas ; 1. Köpek: büyük rklarda 0.06 sn ve küçük rklarda 0.05 sn’den uzun Kedi: 0.04 sn’den uzun “S-T” bölümünün çökmesi; 1. QRS kompleksinin ters istikametine doğru S-T bölümünün yön değiştirmesi ve körfez / koy görümünü and rmas “T” dalgas n n şeklinin değişmesi; • “T” amplitüdünün art ş %50’sinde bu değişikliklere rastlanabilir.Sağ ventrikül büyümesi PS, FT, PDA, VSD, HWD, TY, • pulmoner hipertansiyon ve emboli, ve • şiddetli kronik akciğer hastal klar I., II., III. ve aVF ‘de derin “S” dalgalar • (> %40). “S” dalgas I. derivasyonda 005 mV, II. derivasyonda 0.7 mV, aVF’de 0.35 mV, V2’de 0.8 mV ve V4’de 0.7 mV’dan büyüktür ve V10’da pozitif T dalgas mevcuttur. Daha az oranda da I., II., III. ve aVF’de derin Q dalgalar oluşur. Fakat bu değişik dar göğüs derinliğine sahip sağl kl köpeklerde de gözlenebilir. Kedilerde ise belirlenmesi güç olmakla birlikte “S” dalgalar I., II., III. ve aVF’de 0.5 mV’dan büyüktür. Sağ ventrikül büyümesiBiventriküler büyümeler Sol ve sağ ventrikül • büyüme bulgular Septal hipertrofili sol • ventrikül büyümelerinde I., II., III. ve aVF’de derin “Q” dalgalarQRS D A R G E N P P VAR yada QRS İLE İLİŞKİLİ OLUŞMAMIŞ UZAK P-Q devaml değişken Normal k salm ş süre süre YOK Kalp h z Yavaş normal h zl Daima bazen <0.13 sn <0.13 sn Kalp h z Normal Yavaş Değişmiş Dalgal Testere dişli QRS İLE OLUŞMAMIŞ İLİŞKİSİ VAR yada UZAK P-Q Normal Yavaş Normal Yavaş Kalp h z Sinüs bradikardi Sinüs ritmi Atrila veya Sinüs taşikardi Devaml AV blok Gezici merkez İntermitant AV blok H zl Junksional ritim Yavaş Junksional ritim Atrila ç rp nma Atrilal titreme A-V blok ile kaçak ritim Lif demeti bloğu Heyecanlanma Ventriküler taşikardi Bağ ms z ventriküler ritim QRS P P-Q Kalp h zRespiratorik sinus aritmisi “QRS” ler aras • mesafe değişken Kalp at m h z • inspirasyon artar ve ekspirasyon esnas nda azal r Her “QRS” için bir • “P” Normal“P” ler • Normal “QRS” ler • Patolojik değildir •Sinus Taşikardi Korku,Heyecan A r , Ate Anemi, hiperthroid KKY Kalp at m h z köpeklerde >160, kedilerde > 220. Normal QRS ler Normal P ler P lerin h z artt için bir önce gelen S lerin kay p olabilir (Gecici kalp h z yava lamas nda göz tansiyonu art )Sinus taşikardiGezgin Merkez P dalgalar uzun ve k sa • sinus aritmi •Supra-ventriükler Taşikardi . • atrial genişleme, atrial iskemi, AV kapak yetmezlikleri digital veya anestezik ilaç H zl (>300) ve düzenli kalp ritmi Değişmez “R - R” aral ğ Paroksismal taşikardi Her QRS için anormal “P” “T” dalgas n n kay p olmas normal QRS komplesi Bay lma veya kalp yetmezliği ile sonuçlan r Digoxin Propranolol Metoprolol Atenolol Diltiazem Ventriküler taşikardi Genellikle ciddi ve hayati tehlike Kan pompalama miktar nda belirgin azalma Ventriküler at m h z > 120 Üç veya daha fazla VPK serisi VPK serisini takiben normal sinus ritmi Anormal “QRS” ile bağlant s z “P” Geniş/ biçimsiz “QRS” Acilen Lignocain Procain amid Propranolol Metoprolol Atenolol Ventriküler taşikardi Geniş QRS • (septal orjinli ise dar) Dev T • Bağlant s z • T-PVentriküler Prematüre at m Ektopik odak, • Peri-AV odak, • Atrial genişlemeler, • Atrial iskemi, • AV kapak yet • Normal ritmi bozan ve P dalgas olmayan erken at m ? Çok ise kalp kan f rlatma oran azal r Diltiazem Digoxin Propranolol Metoprolol Atenolol VEV Ayr lm ş, sapm ş bir QRS T Miyokardiyal ve Metabolik hastal klar, Endotoksemi QRS süresi normal Erken at m, normal QRS ile karş laşt r ld ğ nda daha geniş ve biçimsiz görünüm Alt nda yatan nedenlerin belirlenip ona uygun tedavi VEV Tam bir Ventriküler ekstrasistol iki normal at m aras ndaAtrial ekstrasistol Düzensiz ritim, premature at mlar • (4,6,8,10,11), negatif ve pozitif anormal P • dalgalar Kronik kapak hastal kl köpek (sol • atrial ve sol ventriküler büyüme) Digoxin, s n f 2 ve 4 antiariitmik ilaçlar •Atrial fibrilasyon Düzensiz ve h zl ritim Düzensiz titreşimler (ondülasyon) sonucu P dalgalar n n kayb QRS her at mda değişiklik gösterebilir genel de birbirine benzer Digoxin, s n f 2 ve 4 antiariitmik ilaçlar.Atrial flutter (Atrial titreme) Geniş biçimsiz ve düzensiz QRS kompleksi • P dalgalar n n Testere Ağz görünümü almas • Digoxin, s n f 2 ve 4 antiariitmik ilaçlar •Sinus bradikardi N.vagus’un Uyar lmas (mide irritasyonu, SSS bas nç art ş ) Kafa travmas Hipothroid Hipotermi Hiperkalemi Hipoglisemi İlaç tedavisi Kalp at m h z • köpeklerde < 70, kedilerde < 160. Normal “QRS” ler • Normal “P” ler • Yok. Sebeplerin giderilmesi AtropinSinus bradikardiSinus Arrest (Tutulma) . • R-R aral ğ normal olan iki defadan fazla atm geçikmesi Normal P ve QRS Bekleme; kaçak bir at m (P dalgas olmayan ve normal veya biçimsiz QRS) taraf ndan kesilebilir Atropine veya Glycopyrrolate Propantheline IsoprenalineAtrial Standstill (Duraklama) Hiperkalemi Digoxin zehirlenmesi Kas distrofisi P dalgas oluşmaz • Yavaş ventriküler at m h z • Normal QRS • fakat hiperkalemide QRS süresinde artma Potasyum kontrolu Atropine veya Glycopyrrolate Propantheline IsoprenalineBirinci derece AV blok Fizyolojik, Vagal Tonda art ş, AV nodül geçiş bozukluğu, Hiperkalemi, Anti-aritmik İlaçlar, İskemi, Kardiyomiyopati Tedaviye gerek yok Elektrolit dengenin ve Digoxin'in dozunun kontrolu Depresif görünüm S1 sesinde azalma ve ikiye ayrlma (bubuh-dup) Normal sinus ritmi Her P için QRS Her QRS için P Normal P ve QRS Uzun P-R aral ğ (köpek > 0.13sn kedi> 0.09 sn) İki tepe ç k nt l QRS komplesi İkinci Derece AV blok AV iletimin geçici kesilmesi, Vagal Tonda art ş, AV düğüm hastal ğ QRS taraf ndan takip edilmeyen P dalgas QRS oluşana değin uzam ş PR aral ğ Normal QRS Bloktan önceki PR aral ğ bloktan sonraki PR arl ğ ndan fazla Tedaviye gerek yok. Elektrolit dengenin ve Digoxin'in dozunun kontrolu Atropin uygulanabilir Mobitz Tip 1İkinci Derece AV blok Mobitz Tip 2 Sino-atrial impuls yetersizliği, His demeti veya demet kollar n n organik hastal ğ QRS taraf ndan takip edilmeyen P dalgas Geniş QRS kompleksi PR aral ğ da sürekli uzama 2’de 1, 3’de 1, 4’de 1 blok Ventriküler ritim azalmad kça tedaviye gerek yok Atropine cevap vermez Glycopyrrolate Ventriküler ritim isoproterenol (İV) ile artar Terbutaline 3.Derece AV blok Çok yavaşlam ş ventriküler ritimden bağ ms z atrial h z ve ritim QRS kompleksi normal veya anormal (kaç ş ritmi) Ventriküler ritim isoproterenol (İV) ile artar TerbutalineSick sinus sendromu Bradikardi-taşikardi sendromu Düzensiz ritim Hem bradikardi hem taşikardi Negatif P dalgalar Kaçak ritim (VPK) Şiddetli sinus Bradikardi ve supraventriküler taşikardi veya supravenrtiküler prematüre kompleksler.