Dolaşım kardiyoloji 6a Kronik Mitral Kapak Yetersizli i SİSTOL ------Etyoloji mitral kapak patolojileri kedilerde daha az yayg nl kta küçük ve orta boy rk köpeklerde Papillar Kas Hastal klar Miyokarditis ve E Enfarktüs Gö üs Travmas Atrial Fibrilasyon DCM Tümör ve Genetik FaktörIrk, Cinsiyet, Ya Korda tendine rupturu ve mitral kapak prolapsusu Poodle, Yorkshire terrier, Toy fox terrier, Cavlier King Charles spaniel, Maltese terrier, Japanese chin, Cocker spaniel Kedilerde mitral kapaklar prolaplusu yayg n olmamas n n yan nda korda tendinelerin y rt lmas rastlamam di ilerde görülme oran erkeklere daha fazla 9 ya n üzerinde görülme oran %58 olarakSemptomlar Birinci faz hiçbir bulgu yok Baz vakalarda mitral odakta hafif bir sistolik üfürüm 1. ve 2. kalp seslerinin uzamas kinci Faz derin bir öksürük en çok görülen ilk bulgu genellikle geceleri veya sabah erken saatlerde Bazen dispnea veya tachypnea Hafif veya orta iddette sistolik üfürüm 1. ve 2. kalp seslerinin uzamasSemptomlar Üçüncü faz Öksürük gün boyunca ve s kl artm tasma ileba lanma Heyecan su içince Dispnea veya tachypnea Üfürüm ç l k sesine veya bayku ötü üne benzerSemptomlar Dördüncü faz konjestif kalp yetmezli i Sol ve sol+sa dekopenzasyon sürekli ayakta durma ayakta durmakta zorluk iddetli dispne- Ta ipne Siyanoz kapillar dolum süresinde uzama Asites Ta ikardi periferal ve pulmoner ödem periferal vanalarda geni leme iddetli sistolik üfürüm bay lma ve ani ölümLaboratuar Hematolji spesifik bir bulgu yok Hemokonsatrasyon Biyokimya Hypoproteinemi Azotemi, Hypo veya hiper kalemi komplike olmu vakalarda ilgili organ ve sistemin biyokimyasal enzimlerinde de i ikliklerRöntgen Thorax L-L kalp büyümesi trachean n vertabralara do ru yakla mas akci er venalar nda geni leme Pulmoner ödem (asites ve hepatomegali) Thorax D-V sol ventrikül ve atriumun geni lemesi EKG P dalgas geni lemesi R dalgas büyümesi, T dalgas n n küçülmesi S-T nin anormalle mesi atrial fibrilasyon Ventriküler prematüre at mlar Ventriküler ta ikardiEkoKG sol atrium ve ventrikül dilatasyon ventrikül kas lma gücünde art azalma LA/AO > 1 mitral kapaklarda sol atrium içine çökme M mode sistolde aç k kalma perikard da s v birikmesi Sol ventrikül Sol atriumLA RA LV RATedavi Ödem yoksa ACE Captopril (0.45- 0.9 mg/kg) TID Enalapril ( 0.45 mg /kg) BID-SID Lisinopril ((0.45- 0.9 mg/kg) SID Öksürük kesici ve Bronkodilatör k o d e in 0.1-0.3 mg/kg PO BID-QID h id ro k o d o n 2.5-5 mg /kg PO BID-QID Ve teofilin/aminofilin 5-10 mg/kg PO TID Nitrovazodilatatör Hydralizine (0.5mg/kg)Tedavi Ödem varsa ACE Diüretik Furesemid 2-4 mg/kg Spironolaktan 4-10 mg/kg Thiazide 2-4 mg/kg Triamterene 1-2 mg/kg Digital glikozit (±) Digoxin 0.01-0.03 mg/kg Nitrovazodilatatör Hy d ra l a z in e 0.5-3 mg/kg (dü ük doz ba lamak art ile) PO BID Pra z o s in 1-2 mg/kg (dü ük doz ba lamak art ile) PO TID N it ro p ru s s id 0.5-1 ?g/kg/dak. VTedavi iddetli yetmezlik ADDN V dobutamin veya iV nitropruside 2-15 ug/dk/kg Ta iaritmi varsa Betabloker Atenolol (6-10 mg/kg) Metapronol (0.5-1 mg/kg)Mitral regurgitasyona bağl kalp yetmezliği safhalar na göre ilaç seçimi. İnatç Ani ve riskli Şiddetli Hafif-orta yok + _ ++ + - Tuz k s tlamas _ + _ _ - Nitroprusid + + _ _ - Hydralazine + _ ? ? - Digoxin + _ + + ? ACEİ + _ _ _ _ Hyrochlorothiazide 4-8 mg/kg QID, PO 4-8 mg/kg 1-2 saat, İV 2-4 mg/kg BID- TID, PO 1-3 mg/kg BID-TID, PO _ Furasemid Kalp yetmezliği Bulgular Safhalar İlaçlar SID; 24 saat arayla, BID; 12 saat arayla, TID; 8 saat arayla, QID; 6 saat arayla, PO; a ğ z yoluyla.Mitral Kapak Stenozu Mitral kapak stenozu (MKS) atrium sistolu ve ventrikül diastolü esnas nda atriumdan ventriküle pompalanan kan miktar n n azalmas na sebep olan bir kalp hastal d r. Mitral darl k kedi ve köpeklerde çok yayg n bir hastal k de ildir. Konjenital anormallikler, bakteriyal endokarditis, kapak yetersizlikleri ve dilate olmu kardiyomiyopatiler sonucunda geli ir. Sol atrium bas nc n n artmas na ba l dilatasyon, pulmoner vena kapillar bas nç artmas sonucu da ödem geli ir. Hafif ve orta iddetli vakalarda klinik bulgu yoktur. iddetli vakalar ise genellikle asemptomatiktir. Egzersiz tolerans nda azalma, öksürük, durgunluk, tachynea ve dispnea, karaci er ve dalakta büyüme ve asites görülebilir. Thorax radyografisinde sol atrial geni leme, pulmoner ödem ve sa ventrikül büyümesi, EKG de atrial geni leme delilleri, yayg n aritmi, atrial fibrilasyon, EkoKG de mitral kapak yapraklar n n E-F e itiminde azalma, belirgin sol atrium dilatasyonu ve sa ventrikül dilatosyonu, Dopplerde sol atriumda ventriküle do ru diastolik turbulant ak m saptan r. Bu hastal n ilaçla tedavisi yoktur.Trikuspid Kapak Yetmezliği Dirofliasis ****** Kronik kapak fibrozisi İE DCM Konjenital kalp anomalileri Pulmoner hipertansiyon ve stenozSİSTOL ------