Dolaşım kardiyoloji 6b Trikuspid Kapak Yetmezliği Asemptomatik Anoreksi, kilo kayb , bazen kusma ve ishal Kardiak kaşekşi bulgular abdominal gerginlik, gastrointestinal kanalda, karaciğer ve dalakta ödem veya konjesyon Sağ kalp yetmezliği bulgular Sistolik üfürüm X-ray EKG’de belirgin bir delil olmas “P” dalgas n büyümesi ve “P-R” aral ğ n n uzamas ve aritmi EkoKG’de Çökme, sağ atrial ve pulmoner arter dilatasyonuAortik Kapak Yetmezli i S e m p t o m l a r Hafif olaylarda klinik bulgular görülmez lerlemi yetmezliklerde KMKY bulgular na benzer bulgular Egzersiz intolerans , zay fl k ve durgunluk, dispnea ve öksürük sol thoraxdan kalp at m gözlenebilir Periferal nab z s çrayan gallop nab z diyastolik üfürüm 3.interkostal aral ktan Ya l Atlar Boxer ve Germen sheepherd dog ( E) VSD, Aort stenozu korda tendine rupturuna ba l mitral yetmezlik SİSTOL ------Aortik Kapak Yetmezli i Thorax radyografisi sol ventrikül geni lemesi trachea n n aç s sn n de i mesi bazen de sol atrial geni leme EKG bulgular KMKY bulgular na benzer EkoKG de Sol ventrikül dilatasyonu Mitral kapaklarda diastol esnas nda titreme Aort kapaklar nda kal nla ma ve çökme Tedavi bakteriyal Endokarditis digital, diüretikler, vasodilatörler dü ük sodyum içeren diyet s n rland r lm egzersiz bunlara ra men enfarktüs septisemi ve renal yetmezlikler