Dolaşım kardiyoloji 7 İnfeksiyöz Endokarditis (İE) Endokardiyum ve kalp kapaklar n n • Kal nlaşmas – yüzeyinin pürüzlenmesi – Tromboz veya emboli ile sonuçlanabilen – Bakteriemi • (Staph. Aureus, E.coli, Aeoro. Aeruginosa, Pastorella, • Corynebacterium, Enterecoccus, Klebsiella ve Proteus) Septisemi • Predispoze faktörler • (Kemoterapi, kortikosteroid kullan m , viral infeksiyonlar) •Semptomlar Non-spesifik • intermitant ateş – Durgunluk – Anorexi – Kusma – akut • ayakta durmada güçlük veya posterior – paresisi/paralisiz İlerlemiş yada gecikmiş • vakalarda septisemi, – Toksemi – kilo kayb – kardiyak aritmi – bay lma ve ani ölüm – konjestif kalp yetmezliği bulgular • ve – Öksürük • Polypnea • Dispnea • Nab z zay flam ş • Diastolik üfürüm • diğer – Mukozalarda petişal ve ekimotik kanamalar – Göz skleras nda kanlanma – Retinada kanama – Anteriör üvetis – Kaslarda ağr –EKG ve EkoKG sinus taşikardi • “S-T” segmentinde • değişiklikler “QRS” aral ğ nda uzama • “Q” dalgas nda büyüme • Aritmi • 1.,2.,3. Derece kalp • bloklar “R” dalgas nda büyüme. • kapaklar nda kal nlaşma • Nodüller • sol ventrikül serbest • duvar ve septal duvarda aş r hareketlilik sol atrium ve ventrikülde • orta dereceli dilatasyon Trombotik kitle •Laboratuar Hemogram • löykositosis, nötrofili, orta dereceli anemi, – Biyokimya • CK, AST, LDH – BUN, kreatinin, – Amilaz, lipaz – Albumin – glikoz – İdrarda analizi • Proteinüri, hematüri, – Sediment muayenesinde yoğun döküntüler –Tedavi Kültür Antibiyogram (KAB) yapt r larak • en uygun antibiyotik sonuç ç kana kadar • Gram (+) • Sodyum veya potasyum penisilin – 40.000-60.000 Ü/kg, QID, İV – Amoxicillin 20 -30 mg/kg; İV,SC,PO; TID – Amoxicilin/clavunat 11-22 mg/kg PO, TID –Gram (-) • Gentamicin 2.2 mg/kg; İV, SC, İM; TID – Streptomisin (10 mg/kg; İM; BID) – Amikasin ( 7-10 mg/kg; İV, İM; TID ) – Enrofloxacin (5mg/kg İV,İM,PO BID) – Norfloxacin ( 22mg/kg PO BID) – Hem Gram (+) hem de Gram (-) • Cefazolin 15-33 mg /kg İM / İV, TID – Cefaclor 6-13 mg/kg PO, TID. – Cefotaxime 20-80 mg/kg İV / İM, TID. –Diğer • Metranidazol 10-15 mg/kg İV TID – Clindamicin 5-15 mg/kg İV BİD yada – 22 mg/kg PO, TID (KAB negatif ç karsa) • Penisilin+gentamisin, – Cefotaxime +gentamisin – Anti-aritmik ajanlar • Antikuagulan etkili ilaçlar • Aspirin 5-10 mg/kg PO TID, – Heparin 40-80 İÜ/kg SC BID-TID –Dilate Kardiyomiyopati DCMDilate Kardiyomiyopati DCMDilate Kardiyomiyopati DCMDilate Kardiyomiyopati DCM Sebebi kesin olarak bilinmemekte • Boxer Carnitine • Cocker spaniel Taurin eksikliği • Hipothroidizim • viral hastal k • genetik faktörler • ortalama yaşl 3-7 y l • büyük rk dişi köpeklerde ve kedilerde •Mekanizma Miyokardial nekrozis oluşan yerler d ş nda, kas lma kabiliyetinin • azalmas hücre içi calcium transportunun bozulur mitokondrilerde calcium birimi • Miyofibrillerin dejenerasyonu ve fibrosisin yay lmas • atrial ve ventriküler dilatasyona • papillar kaslarda fonksiyon bozukluğuna • kapaklarda rejurgitasyona • yeterli kan gönderilemez • sodyum – su tutulmas sonucu sistemik venöz konjesyon •Semptom Anorexia • Kilo kayb ve Kaslarda zay flama • Durgunluk ve ayakta duramama • Abdominal gerginlik ve asites • Göğüs duvar n n kabarmas • Taşikardi/ bradikardi ve zay f nab z • Kapillar dolum süresinde uzama • Solunum h zlanmas ve güçlüğü • Öksürük • Pulmoner ve periferal Ödem • Kalp at mlar n n thoraxtan rahatl kla izlenebilmesi • Oskultasyonda kalp seslerinin ritim ve amplitüdünde azalma • Bazen de sistolik üfürüm • Bay lma ve ani ölüm •Kan analizinde AST • ALP seviyesinde • BUN orta dereceli • kreatinin art ş • albumin düzeyinde azalma •Radyografi Değişik derecelerde kalp genişlemesİ • Kalbin uzunlamas na ve enlemesine • büyümesi Omular ile trachen n aç s n n azalmas • Sol ventrikülün diaframa sağ ventrikülün • sternuma temas Pulmoner ödem • Pleurada s v olduğunda kalp s n rlar n n • kesinliğinin kaybolmas . kediEKG ve EkoKG “P” dalgas n n uzamas / kayb • “R” dalgas n n amplitüdünün artmas • Her kalp at m nda değişiklik • Sol atrium, sol ve sağ ventrikül iç boyutlar nda • genişleme, Sol ventrikül kas lma gücünde azalma • Mitral kapaklarda düzensiz aç l p kapanma • “E” - İVS aras ndaki mesafenin artmas . •Ay r c tan Mitral ve trikupital kapak yetmezlikler • Miyokarditis ve Miyokard enfarktüsü • Travma • Üremi- Azotemi • Diabetes mellitus • Depreyon,Dispne, taşipne, koma – Hypoadrenokortikosizm • Hypotriodizm • Bradikardi, aritmi, geniş QRS, yüksek P, düşük T – Kalp tümörü • Perkarditis •Tedavi Pozitif inotropik ilaçlar • Digoxin, Dobutamine, Amrinone, Milrinone – Vazodilatör ilaçlar • Captoril, Hydralizine, Prazosin – Antiaritmik ilaçlar • Quinidine, Procainamide, Lidocaine, Antiprine, – Beta bloker ajanlar, Calcium kanal blokerleri – Egzersiz s n rland r lmas • Düşük sodyum diyeti •Hipertrofik KardiyomiyopatiHipertrofik KardiyomiyopatiHipertrofik Kardiyomiyopati (HCM) Kedilerde görülme oran köpeklere göre • daha fazla Sebebi kesin olarak bilinmemekte • Sol ventrikül kan ç k ş yolunun darl ğ • Baz vakalarda ise darl k olmadan • Miyokardiyal kateşolamin üretimindeki – yetersizlikSemptomlar Çoğu zaman kalp hastal ğ bulgular yok • Öksürük • Dyspne • Solgun mukoza • Zay f femoral nab z • Akciğer ödemi • Sol Apikal sistolik üfürüm (SAS) • Bay lma ve kollaps • Ani ölüm •Radyografi, EKG, EkoKG Radyografi • Kalbin uzun ekseni boyunca büyümesi – Trachean n yükselip sol kaudal akciğer lobuyla yer değiştirmesi – Ödem – EKG’de • Sol atrial genişleme – Ventriküler hipertrofi (geniş QRS, büyük R) – AV ve dal bloklar – EkoKG • İVS ve sol ventrikül duvarlar simetrik/ asimetrik kal nlaşmas – Mitral kapak “E-İVS” uzakl ğ n azalmas – S Radyografi ol atrium ile Aortan n oran n artmas –Kedi HCMKöpek HCMKöpek HCMTedavi Beta blokerler • Propranolol köpek: 0.2-1.0 mg/kg TID (PO); 0.02-0.06 mg/kg (IV)yavaşça kedi : 0.2-1.0 mg/kg BID-TID (PO); 0.04 mg/kg (IV) yavaşça Metoprolol köpek: 0.5-1 mg/kg TID (PO) kedi: 0.5-1 mg/kg TID (PO) Atenolol köpek: 5-12.5 mg SID-BID (PO) kedi: 5-12.5 mg SID-BID (PO) Miyokarditis Lokalize veya generalize olmuş akut ve kronik seyirli • İnfeksiyöz miyokarditis • Bakteriyal – Corynebacterium, Staph., Strep., Pseudomonas spp. • Viral – Parvo virus, Distemper • Protozoal – T.Cruzi, T. Gondii • Fungal – Aspergillus • Sekunder miyokarditis • Primier sistemik hastal klar – iskemi, travma, üremi, hipo ve hiperthiroidizm, diabet, tiamin yetersizli ği, • anemi, Lupus erithematosus Genetik kalp hastal klar – İatrojenik – doxoruicin ve halotan •Semptomlar Akut safha • Durgunluk – Ayakta duramama – Zay fl k – Ateş – H zl ve güç solunum – Öksürük – Aritmi ve taşikardi – Esas hastal ğ n klinik – bulgular ani ölüm . • Kronik safha • Kardiyomegali – Hepatomegali – Asites – Pleurada efüzyon – Kalp yetersizliği bulgular – Hafif veya zaman zaman – yükselen ateş iştahs zl k, durgunluk, – zay fl k Siyanoz – Aritmi – bazen sistolik üfürüm –Diagnotistik yöntemler Laboratuar • löykositosiz, nötrofili, – AST, CK, LDH ve CKMB, Troponin İ ve T de art ş – EKG • “S-T” segmentinde sapma ve “T” dalgas nda değişme – “Q” derinliği art ş – Extra sistolden taşikardiye kadar değişen aritmiler – Premature at mlar – EkoKG • miyokardiyumda bölgesel kas lama anormallikleri – miyokard da ekojenite art ş – kronikleşen vakalarda kalp boşluğunun dilatasyonu –Tedavi kan kültürü • Penisilin – Sülfanamid – sefosporin türevleri – Antifungal • Amphotericine B 0.5 -1 mg/kg İV – Ketakanzol 10 mg/kg PO TID – Kalp fonksiyonlar n n düzeltilmesi amac yla • antiaritmik ilaçlar – diüretikler – digital –perikarditisŞok Hipovolemik • Kan, plazma, s v ,elektrolit kayb – relativ – Vazodilatatör /sentral • Endotoksemi – Anafaksi – Nöyrojen faktörler – Kardiyojenik • Geri dönüş – İleri gidiş – Geviş getiren hay. İç hast. Kitab Prof.Dr.Yusuf GÜL