Harita Bilgisi Karmaşık Harita ve Kesitler KARMA ŞIK HAR İTA VE KESİTLER Ek-1A’da verilmiş jeoloji haritasında; a) V-kurallarını uygulayarak tabaka serilerinin konumlarını saptayınız. b) Belirledi ğiniz tabaka serilerini lejand üzerinde göstererek, aralarındaki stratigrafik ili şkileri (uyumsuzlukları) belirtiniz. c) Bütün tabakaların harita görünümlerini harita üzerine çiziniz. d) Jeolojik yapıları belirleyerek bunların harita görünümlerini harita üzerine çiziniz ve isimlerini yazınız. e) X-Y do ğrultusunda jeolojik kesit çiziniz. Yatay ve Dü şey ölçek 1/10.000 Not: X-Y do ğrultusunda kıvrım kanatlarının eğim açılarını 60 o alınız. f) X-Y do ğrultusunda kaba kumta şı tabakasının görünür e ğim açısını bulunuz. g) Bölgenin jeolojik gelişimini (jeolojik tarihçeyi) olu şum sırasıyla yazınız. Ek-1B’de verilmiş jeoloji haritasında; a) V-kurallarını uygulayarak tabaka serilerinin konumlarını saptayınız. b) Belirledi ğiniz tabaka serilerini lejand üzerinde göstererek, aralarındaki stratigrafik ili şkileri (uyumsuzlukları) belirtiniz. c) Bütün tabakaların harita görünümlerini harita üzerine çiziniz. d) Jeolojik yapıları belirleyerek bunların harita görünümlerini harita üzerine çiziniz ve isimlerini yazınız. e) A-B do ğrultusunda jeolojik kesit çiziniz. Yatay ve Dü şey ölçek 1/10.000 Not: A-B do ğrultusunda kıvrım kanatlarının eğim açılarını 60 o genç serilerin eğim açılarını ise ya şlıdan gence do ğru sırasıyla 45 0 ve 30 0 alınız. Not: Fayın konumu: DB / 60K f) Bölgenin jeolojik geli şimini (jeolojik tarihçeyi) olu şum sırasıyla yazınız.