Çocuk Nörolojisi kas iskelet Kas İ skelet Sistemi Muayenesi Dr. Ç etin Okuyaz Pediatri A.D. Ç ocuk N ö rolojisi B.D.Muayene Kas-iskelet sistemi muayenesi ayr bir • sistem olarak de ğ il, di ğ er sistem muayeneleri s ras nda de ğ erlendirilir. Muayene hastan n odaya girmesi, • y ü r ü mesi ve oturmas ile ba şlar, daha sonra hastan n tamamen soydurularak incelenmesi ile devam eder.Kemik-K r klar Kemik k r klar nda palpasyonla hassasiyet, • krepitasyon, inspeksiyonda şi şlik ve angulasyon izlenir. Bunlar n yan nda eklem hareketleri k s tl d r. Kemik k r klar travmalar sonucu ya da • baz metabolik kemik hastal klar nda g ö r ü lebilir.Kemik-K r klar Osteogenezis imperfekta konjenita: kemik • k r lmalar anne karn nda ba şlar Osteogenezis imperfekta tarda: k r klar do ğ um • sonras ya da daha ileri ya şalrda ba şlar Osteopetrozis (Albers-Sch ö nberg hastal ğ ): • ilerleyici k ö rl ü k, sa ğ rl k, makrosefali, ve kemik k r klar olur. Fibr ö z displazi: cafe au lait lekeleri ve kemik • k r klarKemik-T ü m ö rler Kemik t ü m ö rleri şi şlik ve hassasiyet ile beraber • patolojik k r klara neden olabilirler. Malign: • Osteosarkom: femur distal, humerus ve tibian n – proksimal u ç lar en s k yerle şim yeri Ewing sarkom:osteosarkom ile ayn b ö lgeler ve yass – kemikler Konrosarkom – Benign: • Osteokondrom: uzun kemiklerin distal u ç alr – Enkondrom: el ve ayaklarda t ü b ü ler kemiklerde –Kemikler-Genel Osteomiyelit kemik iltihab anlam na gelir, • kemikte şi şlik, hassasiyet, ve bazen k zar kl k olur Skorb ü tte kemikler dokunmakla a ğ r l d r, • ç ocuklar a ğ r dan hipotonik kurba ğ a pozisyonunda yatarlar Konjenital sifilizde osteokondrit ve periostit’e • ba ğ l a ğ r , ve buna ba ğ l paralizi geli şir Orak h ü cre anemili hastalarda el ayak sendromu • geli şebilirEklem-Genel Muayenede hareket k s tl ğ , şi şlik, • hassasiyet, fluktuasyon olup olmad ğ incelenir Eklem muayenesi simetri ğ i ile mukayeseli • olarak yap l r Eklem şi şlikleri: • Artrit’e: enfeksiy ö z, romatizmal – S v birikimine: hemartroz, ef ü zyon –Eklem-Genel ARA’te gezici artit olur ve genellikle b ü y ü k • eklemleri tutar, deformite b rakmadan iyile şir Romatizmal artritler genellikle b ü y ü k • eklemleri tutar, deformite b rakarak iyile şir JRA’de genellikle k üçü k eklemler tutulur • Septik artrit e ğ er sepsis yoksa • monoartik ü lerdir, benzer şekilde Tbc artrit’de monoartik ü ler ö zelliktedirEklem-Genel Eklem hareketelerinin artmas hipermobilite • olarak adland r l r (Ehler-Danlos send., Marfan send.) Eklem hareket k s t l l ğ a ğ r ya da artrit sonucu • olabilece ğ i gibi kontrakt ü rler sonucu olarak da izlenebilir Serebral palsi – Artrogripozis multipleks konjenita – Miyojenik • N ö rojenik •Genel Bilgiler Ektromeli-ameli: ekstremitelerin bir veya • birka ç n n konjenital yoklu ğ udur Fokomeli: Ekstremitenin proksimal k sm n • yoklu ğ udur Hemimeli: kol ya da baca ğ n distal k sm n n • yoklu ğ u Acheri elin yoklugu, Apodi ayagin yoklugu, • Adaktili parmagin yoklugu, Aphalangi bir yada daha fazla falanksin yoklugunu gosterir. Genel Bilgiler Polidaktikli fazladan parmak olmas • anlam na gelir, izole bir anormallik olabildi ğ i gibi ç e şitli sendromlar n par ç as olabilir Sindaktili ik ya da daha fazla parma ğ n • deri veya kemik d ü zeyinden yap ş k olas na denir Brakidaktili parmaklar n k sa olmas •Genel Bilgiler Makrodaktili bir veya daha fazla parma ğ n b ü y ü k • olmas anlam na gelir Hemihipertrofi v ü cunun bir yar s ya da ayn • taraf ekstremitelerin daha b ü y ü k olmas anlam na gelir Kamptodaktili el parmaklar n n konjenital olarak • kontrakt ü r ü Klinodaktili el 5. parma ğ n bazen medial baze • laterale deviye olmas d r Araknodaktili parmaklar n ele g ö re uzun olmas •Ayak DeformiteleriAyak DeformiteleriAyak DeformiteleriAyak DeformiteleriAyak DeformiteleriAyak DeformiteleriOmurga Muayenesi Hasta ayakta ö ne, arkaya, ve yana • e ğ ilmesi istenerek muayene edilir Vertebral sinostoz vertebralar n birbirine • yap ş k olmas Spina bifida okk ü lta ve aperta: en s k • lubmosakral b ö legede g ö r ü l ü r, aperrta’da menenks ve medulla spinalis olaya kat lm şt r Omurga Muayenesi Kifoz: en s k torkalb ö lgede izlenir, s rt • konveksli ğ inin artmas anlam na gelir Gibbus: kamburcuk • Skolyoz: omurgan n laterale anormal • kavislenmesi Lordoz: normalde lumbal b ö lgede buluna • ö ne do ğ ru k vr mla şmaVİ DEO