Kaynak Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar So ğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana gelen bir süreksizlik 1001 Mikro çatlak Sadece mikroskop altında görülebilen bir çatlaktır. 101 1011 1012 1013 1014 Boyuna çatlak Kaynak kök eksenine paralel olarak uzanan bir çatlaktır. A şa ğıdaki yerlerde meydana gelebilir: Kaynak metalinde Kayna ğın birle şme yerinde Isıdan etkilenmi ş bölgede Esas metalde 102 1021 1022 1023 Enine çatlak Kaynak kök eksenine dik veya dike yakın uzanan çatlak A şa ğıdaki yerlerde meydana gelebilir: Kaynak metalinde Isıdan etkilenmi ş bölgede Esas metalde 103 1031 1033 1034 Yayılan çatlaklar Bir ortak noktadan yayılan çatlaklardır. A şa ğıdaki yerlerde meydana gelebilir: Kaynak metalinde Isıdan etkilenmi ş bölgede Esas metalde Not: Bu tip küçük çatlaklar yıldız çatlakları olarak adlandırılır. 104 1045 1046 1047 Krater çatlağı Bir kayna ğın uç kraterinde meydana gelebilen bir çatlaktır. Boyuna çatlama Enine çatlama Yıldız çatlaması 105 1051 1053 1054 Ba ğlantısız çatlaklar grubu A şa ğıdaki yerlerde meydana gelebilen bir ba ğlantısız çatlaklar grubudur. Kaynak metalinde Isıdan etkilenmi ş bölgede Esas metalde 106 1061 1063 1064 Dallanan çatlaklar Ortak bir çatlaktan hasıl olan ve ba ğlantısız çatlaklardan (105) ve yayılan çatlaklardan (103) ayır edilebilen bir ba ğlantılı çatlaklar grubudur. A şa ğıdaki yerlerde meydana gelebilirler: Kaynak metalinde Isıdan etkilenmi ş bölgede Esas metalde Grup No: 2 Bo şluklar 200 Bo şluk 201 Gaz bo şlu ğu Hapsolan gaz vasıtasıyla biçimlenen bir boşluktur. 2011 Gaz gözene ği Esas itibariyle küre biçimindeki gaz boşlu ğudur. 2012 Düzgün da ğılmı ş gözenek Kaynak metali boyunca esas itibariyle düzgün olarak da ğılmı ş çok miktarda gaz gözene ğidir. Sıra halindeki gözeneklerle ( 2014 ) karı ştırılmamalıdır. 2013 Kümelenmi ş gözenek Grup halinde olu şmu ş gaz bo şluklarıdır. 2014 Sıra halinde gözenekler Kaynak kök eksenine paralel bir çizgi boyunca sıralanmı ş gaz gözenekleridir. 2015 Uzun bo şluk Ana boyutu, kaynak kök eksenine yakla şık paralel olan küresel olmayan uzun bo şluktur. 2016 Kurt oyu ğu ( Kurtçuk ) Serbest kalan gazın sebep olduğu kaynak metalindeki boru biçimindeki bo şluktur. Kurt oyuklarının biçim ve konumu katıla şma şekli ve gaz kayna ğı vasıtasıyla tayin edilir. Genellikle toplu olarak grupla şmı ştır. 2017 Yüzeysel gözenek Kaynak yüzeyine açılan küçük gaz gözene ğidir. 202 Çekme bo şlu ğu Katıla şma esnasında çekme sonucunda meydana gelen bo şluktur. 2021 Dentritler arası çekme So ğuma esnasında dentritler arasında şekillenen hapsolmu ş gaz ihtiva edebilen uzamı ş çekme boşlu ğudur. Böyle bir hata genellikle kaynak köküne dik olarak bulunur. 2024 Krater bo şlu ğu Bir kaynak pasosu sonundaki çekme boşlu ğudur ve sonra gelen pasolardan önce veya pasolar esnasında giderilemez. 2025 Son krater kanalı Kaynak enine kesitine doğru azalan bir açık krater. 203 Mikro çekme Sadece enine kesitine do ğru azalan bir açık kreter. 2031 Dentritler arası mikro çekme So ğuma esnasında, dentritler arasında biçimlenen tane sınırlarını takip eden uamı ş bir çekme boşlu ğudur. 2032 Taneleri kesen mikro çekme Katıla şma esnasında taneleri kesen uzamı ş bir çekme bo şlu ğudur. Grup No: 3 Katı kalıntılar 300 Katı kalıntılar Kaynak metali içinde kalan yabancı katı maddelerdir. 301 3011 3012 3013 Cüruf kalıntısı Kaynak metali içinde kalan cüruftur. Biçimlerinin durumlarına göre kalıntıları şu durumda olabilir: Do ğrusal Tek tek Kümelenmi ş 302 3021 3022 3023 Toz kalıntısı Kaynak metali içinde kalan tozdur. Durum- larına göre kalıntıları şu durumlarda olabilir: Do ğrusal Tek tek Kümelenmi ş Referans 3011 – 3013 303 3031 3032 3033 Oksit kalıntısı Katıla şma esnasında kaynak metalinde kalan metalik oksitler şu durumlarda olabilir: Do ğrusal Tek tek Kümelenmi ş Referans 3011 – 3013 3034 Buru şma Belirli durumda, özellikle alüminyum alaşımlarında atmosferik kirlenmeden yetersiz koruma ve kaynak banyosundaki türbülans birle şmesinin sebep olabilece ği kaba oksit filmi katmanıdır. Referans 3011 – 3013 304 3041 3042 3043 Metalik kalıntı Kaynak metalinde kalan yabancı metal parçacıklarıdır. Bunlar: Tungsten Bakır Di ğer metaller Referans 3011 – 3013 Grup No: 4 Yetersiz ergime ve nüfuziyet 400 Yetersiz ergime ve nüfuziyet 401 4011 4012 4013 Yetersiz (Tamamlanmamı ş ) ergime Kaynak metali ve esas metal veya kaynak metali arasındaki yetersiz birle şmedir. A şa ğıdaki şekillerde olabilir: Yetersiz yan duvar ergimesi Pasolar arası yetersiz ergime Kaynak kökünde yetersiz ergime 402 Yetersiz (Tamamlanmamı ş) nüfuziyet Gerçek ve anma nüfuziyetleri arasındaki fark. 1 – Gerçek nüfuziyet 2 – Anma nüfuziyet 4021 Tamamlanmamı ş kök nüfuziyet Kökün bir veya her iki ergime yüzeyinin erimemesi. 403 Ba şaklanma Bir testere di şi görüntüsü veren, elektron demeti ve lazer kayna ğında meydana gelen son derece düzensiz nüfuziyet. Bu bo şlukları, çatlakları, çentikleri vb. ihtiva edebilir. Grup No: 5 Kusurlu biçim 500 Kusurlu biçim Kaynak dı ş yüzeylerinin kusurlu biçimi veya hatalı birle ştirme geometrisi. 501 Yanma olu ğu Kaynak esnasında esas metalde, bir kaynak pasosunun kenarında veya önceden yı ğılan kaynak metalindeki düzensiz oluk. 5011 Kesintisiz yanma olu ğu Kesintisiz önemli boyda yanma olu ğu 5012 Kesintili yanma olu ğu Kaynak boyunca aralıklı kısa boyda yanma olu ğu. 5013 Çekme olu ğu Kök pasonun her iki tarafında gözle görülebilir çekme olukları. 5014 Pasolar arası yanma olu ğu Kaynak pasoları arasında boyuna yöndeki yanma oluğu. 5015 Bölgesel kesintili yanma olu ğu Kaynak pasoları kenarında veya yüzeyindeki düzensiz yerle şmi ş yanma olukları. 502 A şırı kaynak metali Bir alın kayna ğı yüzeyindeki a şırı kaynak metali. 1 - Normal 503 A şırı dı ş bükeylik Bir iç köşe kaynağı yüzeyindeki a şırı kaynak metali. 1 – Normal 504 5041 5042 5043 A şırı nüfuziyet ( Kök sarkması ) Bir kaynak kökünde içeriye çıkıntı yapan a şırı kaynak metali. Şu şekilde olabilir: Mevzii a şırı nüfuziyet Sürekli a şırı nüfuziyet İçe ergime 505 Yanlı ş kaynak profili Esas metal yüzey düzlemi ile kaynak kenarında kaynak pasosu yüzeyine te ğet bir düzlem arasındaki olması gerekenden küçük açı 1 – Normal 506 5061 5062 Ta şma A şırı kaynak metalinin esas metal yüzeyini ergitmeden kaplaması. Şu şekillerde olabilir. Kener ta şması Kaynak kenarında kenar ta şması Kök ta şması Kaynak kökünde ta şma 507 5071 5072 Do ğrusal (Kenar) kaçıklı ğı (Yanlı ş hizalama) Yüzey düzlemleri paralelken istenen aynı paralel düzlemde olmayan kaynaklı iki parça arasındaki kaçıklık. Bunlar a şa ğıdaki gibidir: Plakalar arasındaki do ğrusal kaçıklık Parçalar plakadır. Borular arasındaki do ğrusal kaçıklık Parçalar borudur. 508 Açısal kaçıklık Yüzey düzlemleri paralel veya planlanan açıda olmayan kaynak edilmi ş iki parça arasındaki kaçıklık. 509 5091 5092 5093 5094 Sarkma A ğırlık sebebiyle kaynak metali sarkması. Bunlar çevreye göre a şa ğıdaki gibi olabilir: Yatay konumda sarkma Düz veya tavan konumunda sarkma Bir iç köşe kaynağında sarkma Kaynak kenarında sarkma 510 İçe yanma Kaynakta bir delikle sonuçlanan bir kaynak banyosu çökmesidir. 511 Tam doldurulmamı ş kaynak a ğzı Kaynak ilave metalinin yeterli yı ğılamaması- nın sebep oldu ğu bir kayna ğın yüzeyindeki boyuna devamlı veya kesintili bir kanal. 512 A şırı derecede simetrik olmayan iç kö şe kaynağı (A şırı derecede e şit olmayan kenar uzunlukları) 1 – Anma biçimi 2 – Gerçek biçim 513 Düzensiz geni şlik Kaynak geni şli ğindeki a şırı farklılık 514 Düzensiz yüzey A şırı yüzey pürüzlülü ğü 515 Kök iç bükeyli ği Bir alın kayna ğının kökünde çekmenin sebep olduğu sı ğ oluk. 516 Kök gözene ği Katıla şma anında kaynak metalinin köpürmesi sebebiyle bir kayna ğın kökünde biçimlenen süngerle şme. 517 5171 5172 Kötü tekrar ba şlama Kayna ğa tekrar ba şlamada mevzii bir düzensiz yüzey. Bu a şa ğıdaki gibi olabilir: Kapak pasoda Kök pasoda 520 A şırı çarpılma Kaynakların çekme ve gerilmelerin sebep olduğu boyutsal çarpılma. 521 Yanlı ş kaynak boyutları İstenen kaynak boyutlarından sapma. 5211 A şırı kaynak kalınlı ğı Kaynak kalınlı ğı çok büyük. 1 – Anma kalınlı ğı 2 – Gerçek kalınlık 5212 A şırı kaynak geni şliği Kaynak geni şli ği çok büyük. 1 – Anma kalınlı ğı 2 – Gerçek kalınlık 5213 Yetersiz kaynak yüksekli ği İç kö şe kayna ğının gerçek kaynak kalınlı ğı çık büyük. 1 – Anma kalınlı ğı 2 – Gerçek kalınlık 5214 A şırı kaynak yüksekli ği İç kö şe kayna ğının gerçek kaynak kalınlı ğı çık küçük. 1 – Anma kalınlı ğı 2 – Gerçek kalınlık Grup No: 6 Çe şitli kusurlar 600 Çe şitli kusurlar Gurup 1 ve grup 5 arasında kapsanamayan bütün hatalar. 601 Ark sapması Kaynak a ğzı dı şında ark ba şlatma veya çarptırma sonucunda kayna ğa biti şik esas metal yüzeyi üzerindeki mevzii hasar. 602 Sıçrantı Kaynak metali veya ilave metal dı şına atılan ve esas metal veya katıla şmı ş kaynak metali yüzeyine yapı şan damlalar. 6021 Tungsten sıçrantısı Esas metal veya katıla şmı ş kaynak metali yüzeyine elektrottan geçen tungsten parçacıkları. 603 Yırtılmı ş yüzey Yırtılmı ş yüzey olarak kaynatılan eklerin kırılarak çıkartılmasının sebep oldu ğu yüzey hasarları. 604 Ta şlama izi Ta şlamanın sebep oldu ğu hasar. 605 Çentik (Keski) İzi Bir keski veya di ğer takımların kullanılmasının sebep oldu ğu hasar. 606 Derin taşlama A şırı ta şlamanın sebep olduğu iş parçasındaki yetersiz kalınlık. 607 6071 6072 Punta kaynak kusuru Hatalı punta kayna ğından meydana gelen kusur. Bunlar: Aralıklı diki ş veya nüfuziyetsizlik A şa ğı kaynatılmı ş hatalı punta 608 Ters (Kar şılıklı) pasoların kaçıklı ğı Birleştirmenin test taraflarına yapılan iki diki şin orta eksenleri arasındaki fark. 610 Menevi ş rengi (Gözle görülebilen oksit filmi) Paslanmaz çeliklerde oldu ğu gibi kaynak bölgesindeki hafifçe oksitlenmi ş yüzey. 613 Tufalle şmi ş yüzey Kaynak bölgesinde yo ğun olarak oksitlenmi ş yüzey. 614 Toz artı ğı Yüzeyden yeterince giderilmemi ş toz kalıntısı 615 Toz artı ğı Kaynak yüzeyinde yeterince giderilmemi ş curuf kalıntısı 617 İç kö şe kaynakları için yanlı ş kök aralı ğı Birleştirilecek parçaların arasındaki a şırı veya yetersiz aralık. 618 Şi şme Katıla şma a şamasında uzun süreli tutmadan kaynaklanan, hafif ala şımlardaki kaynaklı birle ştirmelerde bir yanmanın sebep oldu ğu hasar.