Enfeksiyon Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Bölüm 2 Septik artritte antibiyotik seçenekleri Seçenekler: ? Sefazolin, nafsilin, ampisilin­sulbaktam, klindamisin, ? vankomisin/teikoplanin, 3.ku ş ak sefalosporinler, siprofloksasin, ofloksasin, rifampisin, karbapenem Gram preparat ı (-) ? Nafsilin veya sefazolin ? Streptokoksik artrit nafsilin'e iyi yan ı t vermeyebilir ? Beta-laktam allerjisi olanlarda klindamisin, ? vankomisin/teikoplanin ,kinolonlar seçilebilir Septik artritte kötü prognoz ? 60 ya ş ? Önceden romatoit artrit bulunmas ı , ? Kalça veya omuzda infeksiyon, ? Belirtilerin ba ş lang ı c ı ndan tedavinin ba ş lamas ı na kadar ? geçen sürenin bir haftadan uzun olmas ı , Dörtten fazla eklemin tutulmas ı , ? Uygun antibiyotiklerin 7 gün süreyle verilmesine ra ğ men ? kültürlerde üreme olmas ı Smithh JW et al. Clin Infect Dis 1995;20:225. Deri ve Yumu ş ak Doku Enfeksiyonlar ı 39 ya ş , bayan, sa ğ gö ğ üs ön yüzde a ğ r ı ? Analjeziklerle geçmemi ş ? Muayene? ? 24 saat sonra septik tablo ve ex ?Nekrotizan Fasiit Özgül olmayan belirtilerle ba ş lar ? Lokal a ğ r ı , palpasyonla duyarl ı l ı k, eritem, ödem, ate ş ? A ğ r ı ve toksik görüntü deri FM bulgular ı ile orant ı s ı z ? Deri bulgular ı ilerler ? Eritem ? koyula ş ma, morarma ? Vezikül, bül ? Hemorajik bul ? deri nekrozu ? Krepitasyon, lokal anestezi ? Toksisite, ta ş ikardi, takipne, hipotansiyon ?Nekrotizan Fasiit Tip 1: Mikst aerop ve anaeroplar (S kl kla DM’lu ? hastalarda g ö r ü l ü r; “ Fournier gangreni ” : Perine, gluteal b ö lge , skrotumda NF DM(++++), dokuda gaz(++), Ate ş(++),Lokal a ğ r (++), ? Sistemik toksisite(++), A şikar giri ş kap s (++++), Tip 2: Group A streptokoklar ( S. pyogenes; S.aureus ve ? gram(-) basiller ve anaeroblar da tabloya eklenebilir) DM( ±), dokuda gaz(-), Lokal a ğ r (++++), Ate ş(++++), ? Sistemik toksisite(++++), A şikar giri ş kap s ( ± ), Ç arpma sonras bacak ö n y ü zde a ğ r , k zar kl k, şi şlik, ate ş, FM: Palpasyonla a ğ r , ö dem, lokal s art ş , b ü l, fl ü kt ü asyon Nekrotizan fasiit, myozit,pyomyozit tedavisi Acil cerrahi debridman ? Antibiyoterapi ? Kristalize penisilin G (2 milyon Ü /2 saatte bir), nafsilin (1 gr/6 saatte ? bir), metronidazol (500 mg/6 saatte bir) ve siprofloksasin(400 mg/12 saatte bir) kombinasyonu Penisilin'e allerjik hastalarda klindamisin (600 mg/6 saatte bir) ve ? siprofloksasin kombinasyonu Se ç enekler: Karbapenemler ve piperasilin-tazobaktam ? Aminoglikozidler antibiyogram sonu ç lar nda duyarl g ö z ü kseler bile ? infeksiyon ortam anaerop oldu ğu i ç in etkisizdir Destek tedavisi ? Hiperbarik oksijen tedavisi ?Sonuçlar Akut osteomiyelit, septik artrit , ? nekrotizan fasiit acil infeksiy ö z ve ortopedik sorunlar aras ı ndad ı r Erken tan ı uygun antimikrobik tedavi ? için gereklidir Ak ı lc ı tan ı ve tedavi için yakla ş ı m ? multidisipliner (cerrahi debritman) olmal ı