Genel Biyoloji Kemosentez Kemosentez Vikipedi, ö zg ü r ansiklopedi Jump to: navigation , search Kemosentez , ş k ener jisi olmadan organik madde ü retilmesi. Fotosentezde , ye ş il pigmentli klorofile sahip bitkiler, ham madde olarak H2O( su ) ve CO2 ( karbondioksit ) kullanmak s ü retiyle karbonhidratlar sentez ederler. Fotosentez, enerjiye ihtiya ç g ö ste ren bir olayd r. Bu i ş i ç in, klorofil taraf ndan absorbe edilen g ü ne ş ş ğ n n enerjisi harcanmaktad r. Ş ayet g ü ne ş ş ğ yerine organik maddelerin sentezi i ç in kimyevi reaksiyonlardan has l olan enerji kullan lacak olursa meydana gelen bu olaya “kemosentez” veya “kimyasentez” ad verilmektedir. Baz bakteriler, ş k enerjisine ihtiya ç g ö stermeden kimyevi enerji ile o rganik maddeleri sentez ederler. Mesela azot , k ü k ü rt , demir ve hidrojen bakterileri klorofile sahip olmad klar halde kemosentez sayesinde ototrof (kendi beslek)turlar. Bu ş ekilde kendi besinlerini ü reten bakterilere “kemosentetik bakteriler” denir . Kemosentetik bakteriler inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyevi enerjiyi kullanarak CO2 ve H2O ’ dan kendilerine karbonhidratl besinler yaparlar. Toprakta N (azot), organik azot bile ş ikleri nitratlar ve amonyum tuzlar halinde bulunurlar. Azotlu bile ş ikler, bakterilerin arac l ğ ile, okside edilir ki, bu olaya nitrifikasyon denir. Nitrifikasyon ile azot, bitkilerin kullanabilece ği birle ş ikler haline gelirken cereyan eden kimyev î olaylardan serbest kalan enerji de nitrifikasyona sebep olan bakteriler taraf ndan kemosentez i ç in kullan l r. Bitkiler bilin di ği gibi havadaki CO2 ’ yi ba ğlayarak organik bile ş ikler yapmaktad r. Fakat bitkilerin, havada bulunan azot (N2) gaz n kullanmalar m ü mk ü n de ğildir. Geli ş meleri i ç in b ü y ü k ö neme sahip olan azotu, azotlu bile ş ikler halinde topraktan al rlar. İ ş te, topraktak i azotun kullan l r hale gelmesi de kemosentez ile oldu ğundan, bu olay sayesinde tabiatta azot devri tamamlanm ş olmaktad r. [ de ği ş tir ] Kemosentez tipleri 1. Demir bakterileri: FeCO3 (Demir karbonat) ü oksitleyerek enerji sa ğlarlar. Bu enerjiyle de ş eker, ya ğ ve protin gibi maddeler sentezlerler 2. S ü lf ü r bakterileri: H2S ’ yi oksitler ve ç kan kimy â sal enerjiyle de kendilerine glikoz sentezlerler: 3- Hidrojen bakterileri: H2 ’ yi oksitleyerek enerji sa ğlarlar H2 + O2———————> H2O +68 Kal(Enj) 4. Azot bakterileri, N bile ş iklerini oksitlerler. Nitrosomanos 2NH3 + 3O2 ———————> 2HNO2 + 2H2O + 158 Kal(Enj) Nitrit asit (nitritle ş me) Nitrosococus 2HNO2 + O2 ———————> 2HNO3+43 Kal(Enj)Nitrat asit (nitratla ş ma)