Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Kongre ve Fuar Yönetimi 1-2 KONGRE KONGRE VE FUAR Y VE FUAR Y Ö Ö NET NET İ İ M M İ İ Ö Ö ğ ğ r r . G . G ö ö r . r . Af itap Af itap B UL UT B UL UT 2 0 1 2 2 0 1 2DERS PLANI DERS PLANI 1.Hafta: Kongre tan 1.Hafta: Kongre tanı ım mı ı ve tarih ve tarihç çesi, Kongre ve turizm ili esi, Kongre ve turizm iliş şkisi, Kongre turizminin kisi, Kongre turizminin di diğ ğer turizm t er turizm tü ürleri ile ili rleri ile iliş şkisi, Toplant kisi, Toplantı ı t tü ürleri rleri 2.Hafta:Kongre turizmine y 2.Hafta:Kongre turizmine yö önelik nitelik ve s nelik nitelik ve sı ın nı ırlamalar, Teknolojik geli rlamalar, Teknolojik geliş şmelerin melerin kongre turizmine etkileri, Kongre ve toplant kongre turizmine etkileri, Kongre ve toplantı ılar ları ın s n sı ın nı ıfland flandı ır rı ılmas lması ı 3.Hafta:Kongre turizminin geli 3.Hafta:Kongre turizminin geliş şme nedenleri, Kongre turizminin etkileri me nedenleri, Kongre turizminin etkileri 4.Hafta:Kongre turizminde 4.Hafta:Kongre turizminde ö örg rgü ütlenmeler ve Kongre tlenmeler ve Kongre- -Toplant Toplantı ı hizmetlerinin hizmetlerinin organizasyonu organizasyonu 5.Hafta: Kongre Organizasyonu Planlamas 5.Hafta: Kongre Organizasyonu Planlaması ı 6.Hafta: Kongre Hizmetleri Y 6.Hafta: Kongre Hizmetleri Yö önetimi (kongre netimi (kongre ö öncesi faaliyetler) ncesi faaliyetler) 7.Hafta: Kongre Hizmetleri Y 7.Hafta: Kongre Hizmetleri Yö önetimi (kongre s netimi (kongre sı ıras rası ındaki faaliyetler) ndaki faaliyetler) 8.Hafta: Kongre Hizmetleri Y 8.Hafta: Kongre Hizmetleri Yö önetimi (kongre s netimi (kongre sı ıras rası ındaki faaliyetler) ndaki faaliyetler) 9.Hafta: Kongre Hizmetleri Y 9.Hafta: Kongre Hizmetleri Yö önetimi (kongre sonras netimi (kongre sonrası ındaki faaliyetler) ndaki faaliyetler) 10.Hafta: Uluslar aras 10.Hafta: Uluslar arası ı kongre pazar kongre pazarı ı 11.Hafta: T 11.Hafta: Tü ürkiye rkiye’ ’nin kongre turizmi imkanlar nin kongre turizmi imkanları ı ve sorunlar ve sorunları ı 12.Hafta: Fuar Organizasyonlar 12.Hafta: Fuar Organizasyonları ı 13.Hafta: 13.Hafta: Ö Öğ ğrenci kongre organizasyon sunumlar renci kongre organizasyon sunumları ı 14.Hafta: 14.Hafta: Ö Öğ ğrenci kongre organizasyon sunumlar renci kongre organizasyon sunumları ıKONGRE TANIMI KONGRE TANIMI ? ? Bilgilenmek, bilgilendirmek, m Bilgilenmek, bilgilendirmek, mü üzakere etmek ve zakere etmek ve tart tartış ışmak gibi ama mak gibi amaç çlarla yap larla yapı ılan, d lan, dü üzenli ve ge zenli ve geç çici ici olan ve en az 300 ki olan ve en az 300 kiş şinin kat inin katı ıld ldığı ığı toplant toplantı ılara lara kongre denir. kongre denir.KONGREC KONGREC İ İ L L İ Ğİ İ Ğİ N TAR N TAR İ İ H H İ İ ? ? Bilinen ilk uluslararas Bilinen ilk uluslararası ı kongre 1681 y kongre 1681 yı ıl lı ında Roma nda Roma ’ ’da da yap yapı ılm lmış ışt tı ır r. . ? ? Tarihin en uzun kongresi Tarihin en uzun kongresi; ; 18 Temmuz 1 18 Temmuz 18 814 ile 9 14 ile 9 Haziran 1 Haziran 18 815 tarihleri aras 15 tarihleri arası ında yap nda yapı ılan Viyana lan Viyana Kongresi Kongresi’ ’dir dir. . ? ? 1860 1860 ‘ ‘l lı ı y yı ıllara kadar t llara kadar t ü üm d m d ü ünyada y nyada yı ılda ortalama 5 lda ortalama 5 uluslararas uluslararası ı kongre yap kongre yapı ıl lı ırken bu say rken bu sayı ı 20. yy. 20. yy.ı ın n ba baş şlar ları ında (1900 y nda (1900 yı ıl lı ı) 232 ) 232 ’ ’ye ula ye ulaş şm mış ışt tı ır r. .Uluslararas Uluslararası ı Dernekler Birli Dernekler Birliğ ği i ’ ’ne ne (UIA) (UIA) g g ö öre re kongre konular kongre konuları ı; ; 1. 1. Bibliyografya, dok Bibliyografya, dok ü üman, bas man, bası ın n 2. 2. Din Din 3. 3. Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler 4. 4. Uluslararas Uluslararas ı ı İ İli liş şkiler kiler 5. 5. Politika Politika 6. 6. Hukuk, kamu y Hukuk, kamu y ö önetimi netimi 7. 7. Sosyal ya Sosyal yaş şam seviyesi am seviyesi 8. 8. Meslekler Meslekler 9. 9. Ekonomi, finans Ekonomi, finans 10. 10. Ticaret, sanayii Ticaret, sanayii 11. 11. Tar Tarı ım m 12. 12. Ula Ulaşı şım, seyahat m, seyahat 13. 13. Teknoloji Teknoloji 14. 14. Bilim Bilim 15. 15. Sa Sa ğ ğl l ı ık k 16. 16. E E ğ ğitim, gen itim, gen ç çlik lik 17. 17. Sanat, sinema Sanat, sinema 18. 18. Spor, e Spor, e ğ ğlence lenceKONGRE TUR KONGRE TUR İ İ ZM ZM İ İ ? ? Ki Kiş şilerin daimi konaklad ilerin daimi konakladı ıklar kları ı veya veya ç çal alış ışt tı ıklar kları ı yerler yerler d dışı ışında uzmanl nda uzmanlı ık gerektiren bilimsel alanlarda veya k gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollar meslek kolları ında, belirli bir konuda bilgi al nda, belirli bir konuda bilgi alış ışveri veriş şi i yapmak amac yapmak amacı ıyla bir araya gelmelerinden do yla bir araya gelmelerinden doğ ğan an seyahat, konaklama olay ve ili seyahat, konaklama olay ve iliş şkileri b kileri bü üt tü ün nü üd dü ür. r.? ? Uluslararas Uluslararası ı Kongre ve Konferans Birli Kongre ve Konferans Birliğ ği (ICCA) verilerine g i (ICCA) verilerine g ö öre her y re her yı ıl l d d ü üzenli olarak 10.000 civar zenli olarak 10.000 civarı ında uluslararas nda uluslararası ı kongre d kongre d ü üzenlenmektedir zenlenmektedir ? ? T T ü üm d m d ü ünyada yap nyada yapı ılan irili ufakl lan irili ufaklı ı kongreler de eklendi kongreler de eklendiğ ğinde bu say inde bu sayı ı 10 10 milyona ula milyona ulaş şmaktad maktadı ır r. . ? ? Kat Kat ı ıl l ı ımc mc ı ılar ortalama lar ortalama ü üzeri gelire sahiptir. zeri gelire sahiptir. Yerli turistin 100 birim harcad Yerli turistin 100 birim harcad ı ğ ı ı ğ ı kabul edilirse, kabul edilirse, uluslar aras uluslar aras ı ı turist 203,6 birim, turist 203,6 birim, uluslar aras uluslar aras ı ı bir kongre kat bir kongre kat ı ıl l ı ımc mc ı ıs s ı ı 363,6 birim, 363,6 birim, T Tü ürkiye rkiye’ ’ye gelen bir turist 650$(ortalama) harcarken, ye gelen bir turist 650$(ortalama) harcarken, kongre kat kongre kat ı ıl l ı ımc mc ı ıs s ı ı 1675$ 1675$ harcamaktad harcamaktad ı ır. r.Kongre Turizminin Di Kongre Turizminin Diğ ğer Turizm T er Turizm Tü ürleri rleri İ İle le İ İli liş şkisi kisi ? ? Kongre Turizmi ve Tatil Turizmi Kongre Turizmi ve Tatil Turizmi ? ? Kongre Turizmi ve K Kongre Turizmi ve Kü ült ltü ür Turizmi r Turizmi ? ? Kongre Turizmi ve Politik Turizm Kongre Turizmi ve Politik Turizm ? ? Kongre Turizmi ve L Kongre Turizmi ve Lü üks Turizm ks Turizm ? ? Kongre Turizmi ve Hafta Sonu Turizmi Kongre Turizmi ve Hafta Sonu Turizmi ? ? Kongre Turizmi ve Kongre Turizmi ve İş İş Turizmi Turizmi ? ? Kongre Turizmi ve Kongre Turizmi ve İ İncentive ncentive Turizm TurizmD D ü üzenlenme amac zenlenme amacı ına g na g ö öre kongre ve re kongre ve toplant toplantı ılar lar; ; 1. 1. Ş Şirket toplant irket toplantı ılar ları ı a. a. Bilgilendirme toplant Bilgilendirme toplantı ılar ları ı b.Y b.Y ö önetim Kurulu toplant netim Kurulu toplantı ılar ları ı c. c. Ulusal ve b Ulusal ve b ö ölgesel lgesel ü ür r ü ün toplant n toplantı ılar ları ı d. d. Sat Satış ış toplant toplantı ılar ları ı 2. Ulusal Dernek, Siyasal Parti ve Sendika 2. Ulusal Dernek, Siyasal Parti ve Sendika Toplant Toplantı ılar ları ı 3. Uluslararas 3. Uluslararası ı Birlik Kongreleri Birlik KongreleriTeknolojik Geli Teknolojik Geliş şmelerin Kongre Turizmine melerin Kongre Turizmine Etkileri Etkileri ? ? Olumlu etkiler Olumlu etkiler Bilimsel ve teknolojik geli Bilimsel ve teknolojik geliş şmeler kongre meler kongre ihtiyac ihtiyacı ın nı ı artt arttı ır rı ır + otomasyon sayesinde r + otomasyon sayesinde i iş şler etkili ve verimli yap ler etkili ve verimli yapı ıl lı ır + r + ü üretimin retimin verimlili verimliliğ ği artar + tan i artar + tanı ıt tı ım kolayl m kolaylığı ığı ? ? Olumsuz etkiler Olumsuz etkiler Daha az personel Daha az personel ç çal alış ışt tı ırma + rma + videokonferans videokonferans sistemi sistemi ç çe eş şitli toplant itli toplantı ılar ları ın n yap yapı ılmas lması ın nı ı engeller (% 25d engeller (% 25dü üş şü üş ş) )Kongrelerin S Kongrelerin Sı ın nı ıfland flandı ır rı ılmas lması ı A A- -Kat Katı ılanlar lanları ın Milliyetlerine G n Milliyetlerine Gö öre re 1. Ulusal Kongreler 1. Ulusal Kongreler *Delegelerin *Delegelerin ç ço oğ ğu u ü ülke vatanda lke vatandaşı şı *k *kı ısa s sa sü üreli yap reli yapı ıl lı ır (1 r (1- -3 g 3 gü ün) n) *daha az masrafl *daha az masraflı ı ve az zahmetlidir ve az zahmetlidir *daha *daha ç çok orta s ok orta sı ın nı ıf oteller 3 f oteller 3- -4* tercih edilir 4* tercih edilir *bedelli ve bedelsiz hizmet ve programlar vard *bedelli ve bedelsiz hizmet ve programlar vardı ır r 2. Uluslararas 2. Uluslararası ı Kongreler Kongreler *en az 3 ulusa ait temsilcinin kat *en az 3 ulusa ait temsilcinin katı ıld ldığı ığı toplant toplantı ılard lardı ır r *4 *4- -7 g 7 gü ün s n sü ürer ve daha zahmetlidir rer ve daha zahmetlidir *genellikle Pazartesi ba *genellikle Pazartesi baş şlay layı ıp Cuma sona erer. p Cuma sona erer. * *Simultane Simultane ç çeviri vard eviri vardı ır. r. *Ula *Ulaşı şım kolayl m kolaylığı ığı ve l ve lü üks oteller tercih nedenidir. ks oteller tercih nedenidir. *Yiyecek i *Yiyecek iç çecekler uluslar aras ecekler uluslar arası ı ö özelliklere sahip olmal zelliklere sahip olmalı ıd dı ır. r.Kongrelerin S Kongrelerin Sı ın nı ıfland flandı ır rı ılmas lması ı (devam) (devam) B B- -D Dü üzenlenme Ama zenlenme Amaç çlar ları ına G na Gö öre Kongre ve Toplant re Kongre ve Toplantı ılar lar 1. 1.Ş Şirket Konferanslar irket Konferansları ı ve Toplant ve Toplantı ılar ları ı 2.Bilgilendirme Toplant 2.Bilgilendirme Toplantı ılar ları ı 3.Y 3.Yö önetim Kurulu Toplant netim Kurulu Toplantı ılar ları ı 4.Ulusal ve B 4.Ulusal ve Bö ölgesel lgesel Ü Ür rü ün Toplant n Toplantı ılar ları ı 5. Sat 5. Satış ış Toplant Toplantı ılar ları ı 6.Ulusal Dernek, Siyasi Parti ve Sendika Toplant 6.Ulusal Dernek, Siyasi Parti ve Sendika Toplantı ılar ları ı 7.Uluslar aras 7.Uluslar arası ı Birlik toplant Birlik toplantı ılar ları ıKongre Turizminin Geli Kongre Turizminin Geliş şme Nedenleri me Nedenleri Talep A Talep Aç çı ıs sı ından; ndan; ? ? Gerek ulusal gerekse uluslararas Gerek ulusal gerekse uluslararası ı kurum, kurulu kurum, kuruluş ş ve ve ş şirketlerin irketlerin say sayı ıs sı ındaki art ndaki artış ışlar ve bu kurulu lar ve bu kuruluş şlar ları ın de n değ ği iş şik nedenlerle ik nedenlerle toplant toplantı ı yapma ihtiya yapma ihtiyaç çlar ları ı, , ? ? Bilimsel ve teknolojik geli Bilimsel ve teknolojik geliş şmelerin ve mesleki alandaki melerin ve mesleki alandaki uzmanla uzmanlaş şma ihtiya ma ihtiyaç çlar ları ın nı ın artmas n artması ı ve ayn ve aynı ı alanda alanda ç çal alış ışanlar anları ın n bilgi al bilgi alış ışveri veriş şi ihtiyac i ihtiyacı ı, , ? ? Geli Geliş şen teknoloji ve de en teknoloji ve değ ği iş şen t en tü üketici al ketici alış ışkanl kanlı ıklar kları ına paralel na paralel olarak olarak ü üretilen yeni retilen yeni ü ür rü ünlerin ve mevcutlar nlerin ve mevcutları ın nı ın pazarlanmas n pazarlanması ı ve ve tan tanı ıt tı ım mı ı amac amacı ıyla yap yla yapı ılan sergi ve fuar etkinliklerine kat lan sergi ve fuar etkinliklerine katı ılma, lma, ? ? Bilimsel i Bilimsel iş şbirli birliğ ği yapma ve bilimsel ara i yapma ve bilimsel araş şt tı ırma sonu rma sonuç çlar ları ın nı ı ö öğ ğrenme renme Arz a Arz a ç ç ı ı s s ı ı ndan; ndan; ? ? Kongre merkezleri ve toplant Kongre merkezleri ve toplantı ı salonlar salonları ına y na yö önelik nelik yat yatı ır rı ımlar mları ın, kongre turizmi hizmeti veren seyahat n, kongre turizmi hizmeti veren seyahat acentesi, konaklama i acentesi, konaklama iş şletmesi ve ula letmesi ve ulaş şt tı ırma rma i iş şletmelerinin artmas letmelerinin artması ı. . ? ? Ü Ülkelerin kongre b lkelerin kongre bü ürolar roları ı kurmalar kurmaları ıKongre Turizminin Etkileri Kongre Turizminin Etkileri ; ; 1. Ekonomik Etkiler 1. Ekonomik Etkiler 2. Sosyal ve K 2. Sosyal ve K ü ü lt lt ü ü rel Etkiler rel Etkiler 3. Di 3. Di ğ ğ er Etkiler er EtkilerEkonomik Etkiler Ekonomik Etkiler ? ? S Sı ıradan bir tatil paketinin fiyat radan bir tatil paketinin fiyatı ı ki kiş şi ba i başı şı 600 ABD 600 ABD Dolar Doları ı iken; ortalama bir kongre paketi ki iken; ortalama bir kongre paketi kiş şi ba i başı şına na 1150 dolara sat 1150 dolara satı ılmaktad lmaktadı ır. r. ? ? Kongre turizminden elde edilen gelir, y Kongre turizminden elde edilen gelir, yı ılda ortalama lda ortalama 175 milyar dolard 175 milyar dolardı ır. r. ? ? Kongreler, gerek haz Kongreler, gerek hazı ırl rlı ık gerekse d k gerekse dü üzenleme zenleme a aş şamas aması ında in nda inş şaat, ula aat, ulaşı şım, teknik hizmetler, yiyecek m, teknik hizmetler, yiyecek- - i iç çecek, kiral ecek, kiralı ık otomobil, hal k otomobil, halı ıc cı ıl lı ık, dericilik, konaklama, k, dericilik, konaklama, terc tercü ümanl manlı ık v.b. gibi 37 i k v.b. gibi 37 iş şkolunu direkt kolunu direkt etkilemektedir. etkilemektedir. ? ? İ İstihdam stihdamı ı artt arttı ır rı ır r ? ? Yeni i Yeni iş şyerlerinin a yerlerinin aç çı ılmas lması ın nı ı sa sağ ğlar lar? ? Kongreler ile ilgili harcamalar; Kongreler ile ilgili harcamalar; a) Kongre organizat a) Kongre organizatö örlerince yap rlerince yapı ılan harcamalar, lan harcamalar, b) Kat b) Katı ıl lı ımc mcı ılar ları ın yapt n yaptı ıklar kları ı harcamalar. harcamalar. ? ? ICCA ICCA’ ’ya ya g gö öre; 2002 y re; 2002 yı ıl lı ında uluslararas nda uluslararası ı kongrelere kat kongrelere katı ıl lı ım m ü ücreti ki creti kiş şi ba i başı şı 480 Dolar, kat 480 Dolar, katı ıl lı ım m aidatlar aidatları ından elde edilen toplam gelir 800 milyon ndan elde edilen toplam gelir 800 milyon Dolard Dolardı ır. r.? ? Kongre organizat Kongre organizatö örlerince yap rlerince yapı ılan harcamalar; lan harcamalar; - - Y Yö önetim (Kongre netim (Kongre sekreteryas sekreteryası ı) harcamalar ) harcamaları ı - - Dok Dokü ümantasyon (Promosyon materyalleri, mantasyon (Promosyon materyalleri, konferansla ilgili a konferansla ilgili aç çı ıklamalar, tebli klamalar, tebliğ ğlerin kopyalar lerin kopyaları ı vb.), vb.), - - Kira harcamalar Kira harcamaları ı (Teknik ekipman), (Teknik ekipman), - - Terc Tercü üman ve m man ve mü ütercimler, tercimler, - - İ İkramlar ( kramlar (ö öğ ğle yeme le yemeğ ği, ziyafetler, kokteyller, i, ziyafetler, kokteyller, seminer, konferanslar aras seminer, konferanslar arası ı ikramlar), ikramlar), - - Uzmanlar i Uzmanlar iç çin yap in yapı ılan harcamalar ( lan harcamalar (ü ücretler ula cretler ulaşı şım, m, transfer ve konaklama masraflar transfer ve konaklama masrafları ı, , ş şehir turlar ehir turları ı). ).? ? Yap Yapı ılan bir ara lan bir araş şt tı ırmaya g rmaya gö öre kongre kat re kongre katı ıl lı ımc mcı ılar ları ın nı ın n kongre aidat kongre aidatı ı d dışı ışındaki harcamalar ndaki harcamaları ın nı ın da n dağı ğıl lı ım mı ı ş şö öyledir; yledir; Otel harcamalar Otel harcamaları ı % 35 % 35 Restoran harcamalar Restoran harcamaları ı % 26 % 26 Al Alış ışveri veriş ş harcamalar harcamaları ı % 12 % 12 Ş Şehir i ehir iç çi turlar i turlar % 6 % 6 E Eğ ğlence harcamalar lence harcamaları ı % 6 % 6 İ İç çecek harcamalar ecek harcamaları ı % 6 % 6 Di Diğ ğer harcamalar er harcamalar % 4 % 4? ? Yap Yapı ılan ara lan araş şt tı ırmalar, kongre kat rmalar, kongre katı ıl lı ımc mcı ılar ları ın nı ın normal n normal bir ziyaret bir ziyaretç çiye oranla 3 kat daha fazla harcama iye oranla 3 kat daha fazla harcama yapt yaptığı ığın nı ı g gö östermektedir. stermektedir. ? ? Kongre kat Kongre katı ıl lı ımc mcı ılar ları ın nı ın % 25 n % 25’ ’i e i eş şleri ile seyahat leri ile seyahat etmekte, % 75 etmekte, % 75’ ’i ise i ise pre pre ve post ( ve post (ö önce ve sonra) nce ve sonra) kongre turlar kongre turları ına kat na katı ılmaktad lmaktadı ır. r. ? ? D Dü ünyadaki t nyadaki tü üm otel konaklamalar m otel konaklamaları ın nı ın % 13.4 n % 13.4’ü ’ü kon kongre gre kat katı ıl lı ımc mcı ılar ları ı taraf tarafı ından yap ndan yapı ılmaktad lmaktadı ır r? ? ICCA ICCA’ ’n nı ın n yapt yaptığı ığı ara araş şt tı ırmaya g rmaya gö öre; 2002 y re; 2002 yı ıl lı ında nda uluslararas uluslararası ı toplant toplantı ılara kat lara katı ılan delegelerin delege lan delegelerin delege ba başı şına harcamalar na harcamaları ın nı ın ortalama 1.600 ABD Dolar n ortalama 1.600 ABD Doları ı oldu olduğ ğu tespit edilmi u tespit edilmiş ştir. Delegelerin toplam tir. Delegelerin toplam harcamalar harcamaları ın nı ın ise; 2.8 milyar dolar oldu n ise; 2.8 milyar dolar olduğ ğu u tahmin tahmin edilmektedir edilmektedir. . ? ? Vancouver Vancouver’ ’da da d dü üzenlenen 24 kongrenin delegelerinin zenlenen 24 kongrenin delegelerinin yaratt yarattığı ığı ekonomik etki, 50 ekonomik etki, 50 fulltime fulltime i iş şç çi i ç çal alış ışt tı ıran y ran yı ıll llı ık k ü ücret cret ö ödemesi 300.000 Kanada Dolar demesi 300.000 Kanada Doları ı tutan bir tutan bir fabrikan fabrikanı ın yaratt n yarattığı ığı ekonomik etkiye e ekonomik etkiye eş şit bulunmu it bulunmuş ştur. tur. ? ? İ İngiltere ngiltere’ ’nin 1990 y nin 1990 yı ıl lı ında kongre turizminden nda kongre turizminden sa sağ ğlad ladığı ığı d dö öviz girdisi 185 milyon Sterlindir. viz girdisi 185 milyon Sterlindir. Kongre Turizminin Etkileri (devam) Kongre Turizminin Etkileri (devam) ? ? Sosyal ve K Sosyal ve Kü ült ltü ürel Etkiler rel Etkiler - -İ İnsanlar aras nsanlar arası ında k nda kü ült ltü ürel ba rel bağ ğlar ları ı g güç üçlendirir. lendirir. - -İ İnsanlar aras nsanlar arası ında yabanc nda yabancı ı dil dil ö öğ ğrenme iste renme isteğ ği artar.Yerli halk i artar.Yerli halkı ın n davran davranış ışlar ları ı da de da değ ği iş şir. ir. - -B Bö ölgedeki turistik de lgedeki turistik değ ğerler daha iyi korunur. erler daha iyi korunur. - -Alt Alt- -ü üst yap st yapı ıya daha ya daha ç çok ok ö önem verilir, geli nem verilir, geliş şme sa me sağ ğlan lanı ır. r. ? ? Di Diğ ğer Etkiler er Etkiler - -Turizm sezonu uzar, turizm geliri bu do Turizm sezonu uzar, turizm geliri bu doğ ğrultuda artar, rultuda artar, istihdamda ( istihdamda (ö öl lü ü sezonda) dalgalanma azal sezonda) dalgalanma azalı ır. r. - -Ö Öl lü ü sezonda fiyat d sezonda fiyat dü üş şü ürme zorunda kal rme zorunda kalı ınmaz. nmaz. - -Ü Ülke, b lke, bö ölge tan lge tanı ıt tı ım mı ı a aç çı ıs sı ından olumludur.Potansiyel turist say ndan olumludur.Potansiyel turist sayı ıs sı ı da artar. da artar.