Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Kongre ve Fuar Yönetimi 3 KONGRE KONGRE VE FUAR Y VE FUAR Y Ö Ö NET NET İ İ M M İ İ Ö Ö ğ ğ r r .G .G ö ö r. r. Afitap Afitap BULUT BULUT 2012 20123.Hafta 3.Hafta 1 1- -Kongre turizminin geli Kongre turizminin geliş şme nedenleri me nedenleri a)Arz a a)Arz aç çı ıs sı ından ndan b)Talep a b)Talep aç çı ıs sı ından ndan 2 2- -Kongre turizminin etkileri Kongre turizminin etkileri a)Ekonomik etkiler a)Ekonomik etkiler b) b)Sosyo Sosyo- -k kü ült ltü ürel etkiler rel etkiler c)Di c)Diğ ğer etkiler er etkiler1 1- -Kongre Turizminin Geli Kongre Turizminin Geliş şme Nedenleri me Nedenleri a) a)Talep A Talep Aç çı ıs sı ından; ndan; ? ? Gerek ulusal gerekse uluslararas Gerek ulusal gerekse uluslararası ı kurum, kurulu kurum, kuruluş ş ve ve ş şirketlerin irketlerin say sayı ıs sı ındaki art ndaki artış ışlar ve bu kurulu lar ve bu kuruluş şlar ları ın de n değ ği iş şik nedenlerle ik nedenlerle toplant toplantı ı yapma ihtiya yapma ihtiyaç çlar ları ı, , ? ? Bilimsel ve teknolojik geli Bilimsel ve teknolojik geliş şmelerin ve mesleki alandaki melerin ve mesleki alandaki uzmanla uzmanlaş şma ihtiya ma ihtiyaç çlar ları ın nı ın artmas n artması ı ve ayn ve aynı ı alanda alanda ç çal alış ışanlar anları ın n bilgi al bilgi alış ışveri veriş şi ihtiyac i ihtiyacı ı, , ? ? Geli Geliş şen teknoloji ve de en teknoloji ve değ ği iş şen t en tü üketici al ketici alış ışkanl kanlı ıklar kları ına paralel na paralel olarak olarak ü üretilen yeni retilen yeni ü ür rü ünlerin ve mevcutlar nlerin ve mevcutları ın nı ın pazarlanmas n pazarlanması ı ve ve tan tanı ıt tı ım mı ı amac amacı ıyla yap yla yapı ılan sergi ve fuar etkinliklerine kat lan sergi ve fuar etkinliklerine katı ılma, lma, ? ? Bilimsel i Bilimsel iş şbirli birliğ ği yapma ve bilimsel ara i yapma ve bilimsel araş şt tı ırma sonu rma sonuç çlar ları ın nı ı ö öğ ğrenme renme b)Arz a b)Arz aç çı ıs sı ından ndan ; ; * *Kongre merkezleri ve toplant Kongre merkezleri ve toplantı ı salonlar salonları ına y na yö önelik yat nelik yatı ır rı ımlar mları ın, n, kongre turizmi hizmeti veren seyahat acentesi, konaklama kongre turizmi hizmeti veren seyahat acentesi, konaklama i iş şletmesi ve ula letmesi ve ulaş şt tı ırma i rma iş şletmelerinin artmas letmelerinin artması ı. . * *Ü Ülkelerin kongre b lkelerin kongre bü ürolar roları ı kurmalar kurmaları ı *Yeni havaalan *Yeni havaalanı ı, havaliman , havalimanı ı say sayı ıs sı ındaki art ndaki artış ış, daha konforlu ula , daha konforlu ulaşı şım. m. *Kongrelerin turistik destinasyonlarda d *Kongrelerin turistik destinasyonlarda dü üzenlenmesi ile bunun bir zenlenmesi ile bunun bir gezi haline getirilmesi gezi haline getirilmesi2 2 - - Kongre Turizminin Etkileri Kongre Turizminin Etkileri ; ; 1. Ekonomik Etkiler 1. Ekonomik Etkiler 2. Sosyal ve K 2. Sosyal ve K ü ü lt lt ü ü rel Etkiler rel Etkiler 3. Di 3. Di ğ ğ er Etkiler er Etkiler1 1 - - Ekonomik Etkiler Ekonomik Etkiler ? ? S Sı ıradan bir tatil paketinin fiyat radan bir tatil paketinin fiyatı ı ki kiş şi ba i başı şı 600 ABD 600 ABD Dolar Doları ı iken; ortalama bir kongre paketi ki iken; ortalama bir kongre paketi kiş şi ba i başı şına na 1150 dolara sat 1150 dolara satı ılmaktad lmaktadı ır. (1992) r. (1992) ? ? Kongre turizminden elde edilen gelir, y Kongre turizminden elde edilen gelir, yı ılda ortalama lda ortalama 175 milyar dolard 175 milyar dolardı ır. r. ? ? Kongreler, gerek haz Kongreler, gerek hazı ırl rlı ık gerekse d k gerekse dü üzenleme zenleme a aş şamas aması ında in nda inş şaat, ula aat, ulaşı şım, teknik hizmetler, yiyecek m, teknik hizmetler, yiyecek- - i iç çecek, kiral ecek, kiralı ık otomobil, hal k otomobil, halı ıc cı ıl lı ık, dericilik, konaklama, k, dericilik, konaklama, terc tercü ümanl manlı ık v.b. gibi 37 i k v.b. gibi 37 iş şkolunu direkt kolunu direkt etkilemektedir. etkilemektedir. ? ? İ İstihdam stihdamı ı artt arttı ır rı ır r ? ? Yeni i Yeni iş şyerlerinin a yerlerinin aç çı ılmas lması ın nı ı sa sağ ğlar lar? ? Kongreler ile ilgili harcamalar; Kongreler ile ilgili harcamalar; a) Kongre organizat a) Kongre organizatö örlerince yap rlerince yapı ılan harcamalar, lan harcamalar, b) Kat b) Katı ıl lı ımc mcı ılar ları ın yapt n yaptı ıklar kları ı harcamalar. harcamalar. ? ? ICCA ICCA’ ’ya ya g gö öre; 2002 y re; 2002 yı ıl lı ında uluslararas nda uluslararası ı kongrelere kat kongrelere katı ıl lı ım m ü ücreti ki creti kiş şi ba i başı şı 480 Dolar, kat 480 Dolar, katı ıl lı ım m aidatlar aidatları ından elde edilen toplam gelir 800 milyon ndan elde edilen toplam gelir 800 milyon Dolard Dolardı ır. r.? ? Kongre organizat Kongre organizatö örlerince yap rlerince yapı ılan harcamalar; lan harcamalar; - - Y Yö önetim (Kongre netim (Kongre sekreteryas sekreteryası ı) harcamalar ) harcamaları ı - - Dok Dokü ümantasyon (Promosyon materyalleri, mantasyon (Promosyon materyalleri, konferansla ilgili a konferansla ilgili aç çı ıklamalar, tebli klamalar, tebliğ ğlerin kopyalar lerin kopyaları ı vb.), vb.), - - Kira harcamalar Kira harcamaları ı (Teknik ekipman), (Teknik ekipman), - - Terc Tercü üman ve m man ve mü ütercimler, tercimler, - - İ İkramlar ( kramlar (ö öğ ğle yeme le yemeğ ği, ziyafetler, kokteyller, i, ziyafetler, kokteyller, seminer, konferanslar aras seminer, konferanslar arası ı ikramlar), ikramlar), - - Uzmanlar i Uzmanlar iç çin yap in yapı ılan harcamalar ( lan harcamalar (ü ücretler ula cretler ulaşı şım, m, transfer ve konaklama masraflar transfer ve konaklama masrafları ı, , ş şehir turlar ehir turları ı). ).? ? Yap Yapı ılan bir ara lan bir araş şt tı ırmaya g rmaya gö öre kongre kat re kongre katı ıl lı ımc mcı ılar ları ın nı ın n kongre aidat kongre aidatı ı d dışı ışındaki harcamalar ndaki harcamaları ın nı ın da n dağı ğıl lı ım mı ı ş şö öyledir; yledir; Otel harcamalar Otel harcamaları ı % 35 % 35 Restoran harcamalar Restoran harcamaları ı % 26 % 26 Al Alış ışveri veriş ş harcamalar harcamaları ı % 12 % 12 Ş Şehir i ehir iç çi turlar i turlar % 6 % 6 E Eğ ğlence harcamalar lence harcamaları ı % 6 % 6 İ İç çecek harcamalar ecek harcamaları ı % 6 % 6 Di Diğ ğer harcamalar er harcamalar % 4 % 4? ? Yap Yapı ılan ara lan araş şt tı ırmalar, kongre kat rmalar, kongre katı ıl lı ımc mcı ılar ları ın nı ın normal n normal bir ziyaret bir ziyaretç çiye oranla 3 kat daha fazla harcama iye oranla 3 kat daha fazla harcama yapt yaptığı ığın nı ı g gö östermektedir. stermektedir. ? ? Kongre kat Kongre katı ıl lı ımc mcı ılar ları ın nı ın % 25 n % 25’ ’i e i eş şleri ile seyahat leri ile seyahat etmekte, % 75 etmekte, % 75’ ’i ise i ise pre pre ve post ( ve post (ö önce ve sonra) nce ve sonra) kongre turlar kongre turları ına kat na katı ılmaktad lmaktadı ır. r. ? ? D Dü ünyadaki t nyadaki tü üm otel konaklamalar m otel konaklamaları ın nı ın % 13.4 n % 13.4’ü ’ü kon kongre gre kat katı ıl lı ımc mcı ılar ları ı taraf tarafı ından yap ndan yapı ılmaktad lmaktadı ır r? ? ICCA ICCA’ ’n nı ın n yapt yaptığı ığı ara araş şt tı ırmaya g rmaya gö öre; 2002 y re; 2002 yı ıl lı ında nda uluslararas uluslararası ı toplant toplantı ılara kat lara katı ılan delegelerin delege lan delegelerin delege ba başı şına harcamalar na harcamaları ın nı ın ortalama 1.600 ABD Dolar n ortalama 1.600 ABD Doları ı oldu olduğ ğu tespit edilmi u tespit edilmiş ştir. Delegelerin toplam tir. Delegelerin toplam harcamalar harcamaları ın nı ın ise; 2.8 milyar dolar oldu n ise; 2.8 milyar dolar olduğ ğu u tahmin tahmin edilmektedir edilmektedir. . ? ? Vancouver Vancouver’ ’da da d dü üzenlenen 24 kongrenin delegelerinin zenlenen 24 kongrenin delegelerinin yaratt yarattığı ığı ekonomik etki, 50 ekonomik etki, 50 fulltime fulltime i iş şç çi i ç çal alış ışt tı ıran y ran yı ıll llı ık k ü ücret cret ö ödemesi 300.000 Kanada Dolar demesi 300.000 Kanada Doları ı tutan bir tutan bir fabrikan fabrikanı ın yaratt n yarattığı ığı ekonomik etkiye e ekonomik etkiye eş şit bulunmu it bulunmuş ştur. tur. ? ? İ İngiltere ngiltere’ ’nin 1990 y nin 1990 yı ıl lı ında kongre turizminden nda kongre turizminden sa sağ ğlad ladığı ığı d dö öviz girdisi 185 milyon Sterlindir. viz girdisi 185 milyon Sterlindir. Kongre harcamalar Kongre harcamaları ı de değ ği iş şik fakt ik faktö örlere rlere ba bağ ğl lı ı olarak farkl olarak farklı ıl lı ık g k gö österir: sterir: ? ? Kongrenin t Kongrenin tü ür rü ü ? ? Ulusal veya uluslar aras Ulusal veya uluslar arası ı olma olma ö özelli zelliğ ği i ? ? Kongrenin d Kongrenin dü üzenlendi zenlendiğ ği yerin fiyat seviyesi i yerin fiyat seviyesi ? ? Kat Katı ıl lı ımc mcı ın nı ın kongre konusuna yak n kongre konusuna yakı ınl nlı ık derecesi k derecesiKongre Turizminin Etkileri (devam) Kongre Turizminin Etkileri (devam) 2 2- -Sosyal ve K Sosyal ve Kü ült ltü ürel Etkiler rel Etkiler - -İ İnsanlar aras nsanlar arası ında k nda kü ült ltü ürel ba rel bağ ğlar ları ı g güç üçlendirir. lendirir. - -İ İnsanlar aras nsanlar arası ında yabanc nda yabancı ı dil dil ö öğ ğrenme iste renme isteğ ği artar.Yerli halk i artar.Yerli halkı ın n davran davranış ışlar ları ı da de da değ ği iş şir. ir. - -B Bö ölgedeki turistik de lgedeki turistik değ ğerler daha iyi korunur. erler daha iyi korunur. - -Alt Alt- -ü üst yap st yapı ıya daha ya daha ç çok ok ö önem verilir, geli nem verilir, geliş şme sa me sağ ğlan lanı ır. r. 3 3- -Di Diğ ğer Etkiler er Etkiler - -Turizm sezonu uzar, turizm geliri bu do Turizm sezonu uzar, turizm geliri bu doğ ğrultuda artar, rultuda artar, istihdamda ( istihdamda (ö öl lü ü sezonda) dalgalanma azal sezonda) dalgalanma azalı ır. r. - -Ö Öl lü ü sezonda fiyat d sezonda fiyat dü üş şü ürme zorunda kal rme zorunda kalı ınmaz. nmaz. - -Ü Ülke, b lke, bö ölge tan lge tanı ıt tı ım mı ı a aç çı ıs sı ından olumludur.Potansiyel turist say ndan olumludur.Potansiyel turist sayı ıs sı ı da artar. da artar.