Ortopedi Köpeklerde Nörolojik Muayenenin ABC si - 1 KÖPEKLERDE NÖROLOJİK MUAYENENİN A B C S Yard.Doç. Dr. Mustafa AktaANAMNEZ B C P TAL CRAN AL T B AL DEJENERASYON TR C P TAL ZORB R PATELLAR ANAMNEZ M N MUM VER B LG S YARDIMCI TESTLER F Z K MUAYENE NÖROLOJ K MUAYENE NÖROLOJİK HASTADA VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNÖROLOJİK ANAMNEZ S GNALMENT: YA TÜR IRK C NS YET KIL RENGNÖROLOJİK ANAMNEZ * Primer ikayet ** lk belirtiler, süresi ve ilerleyi i Akut non progresif Akut progresif Kronik progresif *** Simetri ANAMNEZ B LM YORUM CEVABI = Y B R CEVAP ?NÖROLOJİK ANAMNEZÖzel sorular: A durumu Seyahat durumu Toksin durumu Trauma üphesi Tedavi durumu Di er hastal klar NÖROLOJİK ANAMNEZVasküler nflamatuar/infeksiyöz Traumatik/toksik Anomali Metabolik mmun kökenli/idiopatik Neoplazik/nütrisyonel Dejeneratif HASTALIĞIN MEKANİZMASI V. .T.A.M. .N.D.V. .T.A.M. .N.D. V. NFARKTÜS-KANAMA . NFEKS YÖZ- MMUN KÖKENL T. KAZA-TOKS K AJANLAR (TETANOZ) A. KONGEN TAL DEFEKTLER M. ORGANEL BOZUKLU UNA SEKUNDER (ÜREM ) . EP LEPS -YÜZ FELC /MYASTHEN A GRAV S N. TÜM TÜMÖR T PLER D. PR MER-DEM YEL N ZAN HAST.-NÖRONOPAT LER- VDH-SPONDYLOS S-SPOND LOPAT LER M N MUM VER B LG S 1 VEYA 2 PROBLEM N TESP T LEZYONUN LOKAL ZASYONU LEZYON BOYUTUNUN TAHM N NEDENLER BEL RLEMEK AYIRICI TANI PATOLOJ K LEZYON/SEBEB BEL RLEMEK PLAN TEDAV LE VEYA TEDAV S Z PROGNOZ M N MUM VER B LG S TEDAV LE VEYA TEDAV S Z PROGNOZ !!Klinik belirtiler Zaman Anomali Trauma nfeksyon Neoplazia Dejenerasyon Sebeplere ba l de i im gösterir ! YARDIMCI TESTLER Tam kan analizi drar analizi Biyokimyasal analizler: BUN, ALT, Ca, ALP, Glu, TSP, Albümin YARDIMCI TESTLER BOS ANAL ZM Y E L O GR A FMiyelografi; Köpeklerde kolumna vertebralis ve medulla spinalis lezyonlar n n tan s nda s kl kla kullan lan bir görüntüleme tekniğidir.Miyelografi amac yla s kl kla kullan lan kontrast maddeler; Metrizamid ohexol opamidolTe kn ik Genel Anestezi; Propofol (6 mg/kg. I.V.) Spinal i ne (18 gauge) ohexol (Omnipaque, 0.4 ml/kg.) opamidol (Iopamiro, 0.4 ml/kg.)10. dk. miyelografisi 120. dk. miyelografisi F Z K MUAYENE F Z K MUAYENE YARALANMA BÖLGES NE D KKAT!!PARES SPARALYS SNÖROLOJ K MUAYENE KARMA IKLIKTAN SADEL ENÖROLOJİK MUAYENE nceleme 1. Kraniyal sinirlerin incelemesi 2. Postural reaksiyonlar 3. Spinal refleksler 4. Palpasyon 5. His durumu 6.NÖROLOJİK MUAYENE nceleme 1. Kraniyal sinirlerin incelemesi 2. Postural reaksiyonlar 3. Spinal refleksler 4. Palpasyon 5. His durumu 6.1. nceleme - Mental durum - Ba ve vücudun duru ekli - Hareket ve genel duru ekli *Ataksia veya güçsüzlük *1, 2 veya 4 bacaktaki durum - stemli hareket NÖROLOJİK MUAYENENÖROLOJİK MUAYENE nceleme 1. Kraniyal sinirlerin incelemesi 2. Postural reaksiyonlar 3. Spinal refleksler 4. Palpasyon 5. His durumu 6.NÖROLOJİK MUAYENE 2. Kraniyal sinirlerin incelemesi I. den XII ye . Olfaktor Optik Okülomotor Trochlear Trigeminal Abducent Fasiyal Vestibülotrochlear Glossofaringeal Accessorius Vagus HipoglossalMUAYENEDE REFLEKS REAKSYONLAR 0 CEVAPSIZ +1 DÜ ÜK CEVAP +2 NORMAL CEVAP +3 A IRI CEVAP +4 M YOTAT K REFLEKS VE KLONUSNÖROLOJİK MUAYENE nceleme 1. Kraniyal sinirlerin incelemesi 2. Postural reaksiyonlar 3. Spinal refleksler 4. Palpasyon 5. His durumu 6.3. Postural reaksiyonlar Bilinçli propriosepsyon testi S çrama testi Yar duru ve yürüyü testi El arabas testi Konumland rma testi Ekstensor postural hamle testi Taktil/vizüel NÖROLOJİK MUAYENEPROPRİOSEPSYONEL ARABASI TESTİSIÇRAMA TESTİEKSTENSOR POSTURAL HAMLETAKTİL/VİZÜEL TESTLER