Mineraloji Kristalografik Eksenler ve Kristal Sistemleri 4. KRİSTALOGRAFİK EKSENLER VE KRİSTAL SİSTEMLERİ > Kristal içindeki bir noktada kesiştikleri varsayılan bu üç doğruya kristalografik eksenler denir. Kristalin cinsine göre, eksenler birbirlerine eşit olabildiği gibi, farklı da olabilirler. Üç eksen de birbirine eşitse a, a, a (veya a1, a2, a3) olarak simgelenir. Farklı ise a, b, c olarak birbirlerinden ayırdedilir. Kristalografik eksenlerden arkadan öne doğru uzayanı a, soldan sağa doğru uzayanı b, aşağıdan yukarıya doğru uzayanı ise c simgeleri ile gösterilir. Aynı zamanda a eksenine ön eksen, b eksenine yan eksen, c eksenine de dik eksen ismi verilebilir.>b ve c eksenleri arasındaki açı alfa, a ve c eksenleri arasındaki açı beta ve a ve b eksenleri arasındaki açı gama simgesi ile gösterilir (Şekil 29). Bu açılar ve kristalografik eksenler hep birlikte eksenler birliğini oluştururlar (a, b, c; alfa, beta, gama).> Kristal sistemi denildiğinde; belirli bir grup kristalin uyduğu bir tip eksenler birliği akla gelmektedir. > (1) Kübik Sistem: a=b=c, ?=ß= ?=90°. > (2) Hegzagonal Sistem: , ?=ß= ?=90°, ?1= ?2= ?3=120°. a=b ?c, a1=a2=a3 ? c, c>a. > (3) Trigonal Sistem (Romboedrik sistem): ?1= ?2= ?3 ?90°, a=b=c (a1=a2=a3), ?=ß=90°, ?1= ?2= ?3=120°, a=b ?c, a1=a2 ?c, c>a. > (4) Tetragonal Sistem: a=b ? c (c>a veya c (5) Ortorombik Sistem: a ? b ? c (b>a>c), ?=ß= ?=90°. > (6) Monoklinal Sistem: a ? b ? c, ?= ?=90°, ß ?90° (ß>90°). (7) Triklinal Sistem: a ? b ? c (b>a>c), ? ?ß ? ? ? 90° . > Kristalografik eksenleri birbirine dik olan kristal sistemlerine ortogonal kristal sistemleri denir. Bunlar kübik, tetragonal ve ortorombik sistemlerdir.