DNA Kromatin - Kromozom Kromatin İpliğinin Organizasyonu: 30nm FİBER KROMAT İ N İ PL İ Ğİ N İ N ORGAN İ SAZYONU: 30nm F İ BER (a) 30nm F İ BER İ N ELEKTRON M İ KROSKOB İ S İ