Dökme Demir Küresel Grafitli Dökme Demir Madencilik KÜRESEL GRAFÎTLÎ DÖKME DEMİR Tayfun UZUNOVA*) ÖZET : Yeni tip bir dökme demir son senelerde dünyanın muhtelif yerlerinde çeşitli endüstri dallarında geniş bir kullanılma sahası bulmuştur. Bu yeni tip dökme demirinde grafit yaprak şeklinden çok küresel bir şekildedir. Grafitin bu şekli döküm demirine, bazı tatbikat sahalarında çeliğinkine yakın iyi kaliteler sağlar, imalâtındaki kolaylık ve ekonomik avan­ tajları yüzünden bazı sahalarda çelik yerini yakında tutabilecektir. Türkiye'de küresel grafitli dökme demir ne yazık ki, halen tatminkâr bir şekilde imâl edilmemektedir. Bu ma­ kalede bu malzemenin metalürjisi hakkında genel bilgiler verilmektedir. ABSTRACT : In recent years a new type of cast iron has been widely in use in various industrial plants in different parts of the world. In this new type of cast iron the graphite is in the form of spheroids rather than flakes. This shape of the graphites gives better qualities to cast irons which approach those of steel in some applications. Beceause of the ease in its production and economical advantages, it may soon replace steel in certain fields. Unfortunately spheroidal cast iron hast not yet been successfully produced in Turkey. In this article general information about the metallurgy of this material is presented. 2. — Küresel Grafitin Teşekkülü : Adî dökme demirlerde, grafit yapraklar halindedir. Bu grafitler yapı içerisinde kolla­ rı vasıtasiyle birleşip matrisde bir devamsız­ lık yaratarak gerilim doğurucu bir rol oynar­ lar. Metal böylece zayıf ve gevrek olur. Temper dökme ise daha toplu, grafitle­ rin tecrit edilmiş şekilleri dolayısiyle yüksek mekanik mukavemet ve uzama verir. Fakat bu grafit şekli çok ısıl işlemleri gerektirmek­ tedir, ayrıca da genellikle ince kesitli iş par­ çalarına uygulanabilmektedir. Küresel dökmede grafitler küreler halin­ dedir. Bu sıvı kır dökme demire Mg veya Ce metal veya ahşımlannın pek az miktarda ilâvesi ile gerçekleştirilir. Küresel dökme de­ mir son yirmi yılda gerçekleştirilmiş iyi evsaflı bir malzeme olup, yüksek çekme ve akma mukavemetli, elâstisite modüllü, yük­ sek uzama ve kolay işlenebilme kaabiliyetli ve korrozyona mukavimdir. Ayrıca iş parça­ sı boyut ve kesitleri için bir sınırlama yok­ tur. Bir çok yerlerde, kır dökme, temper dök­ me, dövme çelik ve demir olmayan alışımla- rın yerini tutmaya başlamıştır. *) Metalürji Yük. Müh. Grafitlerin küresel olarak teşekkülü bu gün tam olarak henüz aydınlanmamıştır. Çe­ şitli hipotezler mevcuttur. Bizim için soğuma eğrilerinden hareket etmek en makûl yol ola­ rak görülmektedir. (Şekil : 1) de küresel ve Şekil 1 : — KUresel Grafitli Dökme ve Kır Dökme Demirin soğuma eğrileri kır dökme demirlerin soğuma eğrileri veril­ miştir. Küresel dökme demirde bir sıcaklık aralığı vardır, halbuki kır dökme durak nok­ tasına sahiptir. Küresel dökmede, kristalleş­ meyi durduran bir tutuklu olması icap etmek­ te ve sıvının dışarı verdiği ısı, kristalleşme 240 1. — Giriş : Ciit : VI, Sayı : 4 T. Uzunova ; Küresel Grafitli Dökme Demir 241 ısısı tarafından tamamen giderilememektedir. Bu tutukluğu izah için iki düşünce şekli var­ dır : Birincisi : önce ostenit dendritleri ayrış­ makta, bundan sonra bunların içerisinde kü­ resel grafitler meydana gelmektedir. Büyüme için lüzumlu karbon, ostenit ka­ tı çözeltisinden dışarı yayılmak suretiyle gra­ fit billurlarına geçmektedir. İkincisi : grafit küreler sıvıdan teşekkül etmekte, bir süre son­ ra üzerleri ostenit kabuğu ile sarılmaktadır. Bu esnada bir taraftan birinci ayrılmış oste­ nit dendritleri üzerleri sarılı veya sarılmamış grafit kürelerinin irileşmesine, diğer taraf­ tan ikinci dereceden sıvının karbon derişme­ sini daha yüksek karbon miktarına doğru kaydırmaktadır. [3]. *) Grafitlerin küreleşmesi kükürt azalması veya grafit çekirdeklerinin yüzey gerilimle­ rinin yükselmesi veya magnezyum atomları­ nın grafit kafesleri arasına girerek, grafit düzlemlerinin yayılmasını önliyerek vuku bul­ duğu düşünülebilir. 3. — Mikro Yapı : Küresel dökme demirlerde, bütün yapı bileşenlerinden, malzemenin kullanılış yerle­ rine göre, bir veya birkaçını bulmak müm­ kündür. 3. 1 — Perlitik Küresel Dökme : Adî kimyasal bileşimlerin normal şartlarda, kesit kalınlıkları 50 mm'ye kadar olan iş parçala­ rında gösterdiği yapıdır. Malzeme sert ve kuvvetli olup adî kır dökmenin iki misli çek­ me mukavemetine sahiptir. (Şekil : 2) Şekil 2 : — Perlitik Küresel Dökme Demir 3. 2 — Ferritik Küresel Dökme : Ferrit matrisli küresel dökme demir yapmak İçin üç yol mevcuttur. Birincisi, dökme demirin ağırlığına göre % 0.20 magnezyum karbür alaşımı kullanmak, ikincisi, perlitik dökme demiri tavlamak, üçüncüsü, sıvı demirin ka­ tılaşmasını çok yavaş bir şekilde gerçekleştir­ mek. Elde edilen küresel dökme demir çok yüksek uzama kabiliyetine sahiptir. (Şekil S). Şekil 3 : — Ferritik Küresel Dökme Demir 3. 3 — Ostenitik Küresel Dökme : % 35 kadar Ni ihtiva eder ve küresel Ni - Resist adını alır. Korrozyona mukavim olup yük­ sek mekanik mukavemeti mevcuttur. Grafit­ ler bir miktar küresel şekillerini kaybederler. Matris ostenit ve pek az da perlitden meyda­ na gelmiştir. (Şekil : 4). Şekil 4 : — Ostenitik Küresel Dökme Demir 3. 4 — iğneli Küresel Dökme : Diğer demir alışımları gibi su verme ve temperle- me ile küresel dökme demirin yapısı değişti­ rilebilir. Elde edilen yapı beynitik matris içerisinde küresel grafitlerdir. iğneli küresel dökme demirin yüksek me­ kanik mukavemeti ve sertliği vardır. (Şe­ kil : 5) 4. — Küresel Dökme Demirin özellikleri : Küresel dökmenin özellikleri çelik İle dökme demirler arasında yer alır ; Mekanik. özellikler yönünden çeliğe benzerken, kimya­ sal ve fiziksel özellikleri dökme demirlere yaklaşır. Bu sebepten geniş kullanılma saha­ ları bulur. *) Köseli parantez içindeki rakamlar yazının sonunda ve­ rilen referanslara işaret etmektedir. ŞekU 5 : — iğneli Küresel Dökme Demir 242 T. Uzunova ; Küresel Grafiti I Dökme Demir Madencilik Şekil 6 : — Çelik, Kttresel Dökme, ve Kır Dökme Demirin Titreşim Söndürme Kaabili- yetlerinin karşılaştırılması [5] 4. 1 — Mukavemet : Çekme mukave­ meti, tatbik edilen ısıl işlem ve alışımlandır- maya göre 40 kg/mm2 ile 100 kg/mm2 ara­ sında değişir. Uzama/gerilme diyagramı, adî dökmelerden ayrılarak, Qellginkine benzer. Akma noktası temper dökmeninkinden çok fazladır. Bu sebepten küresel dökme demir­ ler çok ağır yükleri kalıcı bir deformasyon olmadan taşıyabilirler. Tablo : 1 de çeşitli kü­ resel dökmeler ve mekanik özellikleri veril­ miştir. Küresel dökme demirlerin elastisite mo­ dülleri de oldukça yüksektir. Perlitik ve fer- ritik olanların 1, 75x10104 kg/mm.2, yüksek alaşımlı ostenitik olanların ise 1,0x104 kg/mm2 civarındadır. Tablo : l 4. 2 — ' Yorulma Direnci : Yorulma mu­ kavemetinin, çekme mukavemetine oranı olarak tarif edilen, dayanma (tahammül) ora­ nı dövme karbonlu çeliklerden yüksektir. Ayrıca gerilim derişme faktörü çelikten dü­ şük olduğu için, bilhassa şaft imâline elve­ rişlidir. Tablo : 2 de, kır dökme ve dövme kar­ bonlu çelik ile bu değerlerin mukayesesi ve­ rilmiştir. Küresel Dökme Demir Çeşidi Perlitik Yağda Su Verilmiş (850°C) Temperlenmiş (350° C) Tavlanmış (850°-900° C 2 - 4 saat) Ferritik (650° - 700°C 6 - 8 saat) îgneli {% 3 Ni, % 1 Mo) Ostenitik (% 22 Ni) Çekme Mukave­ meti (kg/mm2) 62 — 76 84 — 92 38 — 54 68 — 86 38 — 46 Akma Sımn (kg/mm2) 45 — 55 71 — 84 30 — 38 60 — 68 22 — 29 Uzama (%) 2 — 4 1 — 2 15 — 25 2 — 3 10 — 27 Sertlik (kg/mm2) 240 — 280 450 — 500 140 — 180 280 — 360 140 — 200 Tablo 1 : — Kttresel Grafiti! Dökme Demirin Mekanik Özellikleri [1] Malzeme Kır Dökme Demir Küresel Dökme Demir (900°C Su Ver. 500oC Tav) Küresel Dökme Demir Dövme Karbon Çeliği Çekme Mukave- vemeti (kg/mm2) 31,5 63,0 94,5 55,1 Yorulma Mukavemeti Çentiksiz (kg/mm2) 12,6 28,3 34,6 25,2 Çentikli (kg/mm2) 9,5 18,9 21,3 12,6 Dayanma Oranı (Çentik­ siz) 0,40 0,45 0,34 0,45 Gerilim Derişme Faktörü 1,3 1,5 1,6 2,0 Tablo 2 : — Küresel Grafit Dökme Yorulma Mukavemetinin Kır Dökme Demir ve Dövme Çelikle Mukayesesi Cilt : VI, Sayı : 4 T. Uzunova ; Küresel Grafitti Dökme Demir 243 4. 8 — Aşınma Direnci : Aşınmaya direnç dökme demirlerin genel karakteristi­ ğidir. Küresel dökmenin de aşınma direnci oldukça yüksektir. Dinamik ve statik yükler altında gelişigüzel dağılmış gerilimlere kar­ şı küresel dökme çok iyi mukavemet göste­ rir. Bu sebepten bilhassa dişli imâlinde bir çok yerlerde çeliğin yerini tutmağa başla­ mıştır. 4. 4 — Titreşim Söndürme : Grafitle­ rin küresel halde bulunması kır dökmeye na­ zaran bu kabiliyetini azaltmasına rağmen yine de çeliğe nazaran daha iyidir. Şekil : 6 da, kır dökme, çelik ve küresel dökmenin titreşim söndürme kaabüiyetleri karşılaştı- rılmıştır. Şekil : 3 4. 5 — Termik Şok : Kır dökme demir, termik şoklar altında hemen kırılır. Küresel dökme demir ise termik şoklara gayet mu­ kavimdir. Anî sıcaklık tesiriyle küresel dök­ me çatlayabilir ve bu çatlama iş parçasının içerisine doğru üerleyebilir. Ancak mühen­ dislik de pek iyi bilinen bir şey de, ilerliyen bir çatlağı durdurmak için, çatlağın ilerlemiş ucuna delik açmaktır. Eğer çatlak ilerlemek istiyorsa yeni bir başlangıç noktası bulma­ sı lâzımdır. Küresel dökmede aynı vazifeyi, yapı içerisinde adeta birer boşluk olan kü­ resel grafitler görür. Bu sebepten küresel dökme demirler sıcak hadde merdaneleri olarak kullanılış sahası bulurlar. 4. 6 — Korrozyona Direnç : Küresel dök­ me demir, kır dökmenin gösterdiği korrozyon direncine sahiptir. Deniz suyuna, alkalilere ve zayıf asitlere karşı mukavimdir. Çelikten da­ ha iyi korrozyon direnci ve yüksek mekanik mukavemete sahip olması dolayısiyle bilhas­ sa, petrol ve kimya endüstrisinde ve denizci­ likte kullanüır. 5. — Küresel Dökme Demirin İmâli : Sıvı dökme demire pek az miktarda Mg ve Ce katılırsa grafitler yaprak yerine kü­ resel olarak katılaşırlar. Mg veya Ce'un sıvı demire ilâve usulü ve reaksiyonlar prensip olarak aynıdır. Bu sebepten sadece Mg ilâ­ vesi ile küresel dökme demir imâlini incele­ mek yerinde olur. 5. 1 — Ergitme Fırınlan ve Kükürt Gi­ derme : Sıvı demirin kükürt miktarının % 0,02 nin altında olması icap eder. Aksi takdirde Mg'un S'e olan yüksek affinitesinden FeS + Mg = MgS + Fe (1) reaksiyonu meydana gelir. Eğer S muhteva­ sı % 0,02 nin altında ise Mg, karbür stabili­ zator gibi çalışıp, küresel grafit teşekkülü­ ne sebep olur. Genel bir kaide olarak Mg ni­ haî dökme demir analizinde % 0,02 den az ve S de % 0,02 den fazla ise küresel grafit meydana gelemez. Mg pahalı bir metal ol­ duğu için kükürt giderici olarak kullanıl­ maz. Bu sebepten kükürt miktarı minimum olacak bir sıvı demir elde edilmesi gerekjr. Bu gaye ile şarjda kullanılacak piglerin kü­ kürt yüzdesi en düşük olanı tercih edilir. Ergitme fırınlarının kükürt absorbe e4i- ci olmaları istenir. Bu sebepten bazik astar­ lı sıcak havalı kupol ocağı, pota veya elek­ trik fırınları kullanılmalıdır. Fakat duplexing sistemi ile çalışarak ilk ergitme kupolde tut­ ma ve Mg ve açılayıcı ilâvesi de elektrik fı­ rınlarında yapılabilir. îlk ergitme fırından alınan sıvı demirin kükürt miktarı, eğer Ka­ rabük Çelik Pigleri kullanılırsa % 0,06 nin, Karabük Hematit Pigleri kullanılırsa % 0,5 in üzerinde olmaktadır. O halde, pota veya tutma fırınında bu kükürtün % 0,02 ye indi­ rilmesi lâzımdır. Bu amaçla sıvı demire Na2C03'ı çimento içerisine karıştırıp, paketler halinde sıvı demire daldırmak suretiyle yapı­ lır. Na2C03 sıvı demir içerisinde uniform ya­ yılarak yavaş erir ve Na2003 + FeS = Na2S + FeO + C02 (2) reaksiyonundan çıkan C02 gazı tedrici olarak habbecikler halinde yüzeye yükselir. ilâve edilecek Na2CO, miktarı sıvı de­ mirdeki S miktarına göre formül (2) de he­ sap edilir. Diğer taraftan sıvı demirdeki Mn'nın kendi yüzdesi kadar kükürt ile birle­ şeceği unutulmamalıdır. Buna göre Na2CO, miktarında indirme yapılmalıdır. 5. 2 — Magnezyum İlâvesi : Magnez­ yum ilâvesinden önce sıvı demirin bileşimi aşağıdaki sınırlar içerisinde olmalıdır. Sıvı demirin ayrıca belirli sıcaklık limit­ leri dahilinde olması gerekir. Zira alçak sı­ caklıklarda (1300°C m altında) bir kısım grafit yaprak halinde teşekkül eder. Yüksek sıcaklıklarda (1450°C in üzerinde) ise ilâve Mg da kayıp çok olur. Bu sebepten sıvı de­ mir sıcaklığının 1350° ile 1450 °C arasında tutulması uygun olur. Mg 1 atmosfer basınçda 650 °C da ergi- yen ve 1120 °C da buharlaşan bir metaldir. Sıvı demire, 1400'C da ilâve edilirken ani­ den buharlagacağı aşikârdır. Şekil : 7 de, 244 T. Uzunova ; Küresel Grafiti i Dökme Demir Madencilik Şekil 7 : — Magnezyum metalinin buhar basıncının sıcaklıkla değişimi. (Eucken, Harkman, Schneider.) Mg un ilâvesinden hemen sonra % 0,50 - 0,75 miktarında aşılayıcı ilâvesi gerekir. Aşı­ layıcı magnezyumun karbür yapıcılığını ön­ ler ve grafitleşmeyi kolaylaştırır. Aşılayıcı olarak ferro - Silisyum briketleri kullanılır. Aşılayıcı sıvı demirin yüzeyine dökülür, son­ ra karıştırılır. Aşılayıcı ve Mg alaşımı ilâve­ si münavebeli olarak sıvı demir içerisine dal­ dırılan seramik (refrakter) borularla da ya­ pılabilir. Mg ye aşılayıcının ilâvesinden sonra, Mg cüruf halinde yükselir. Bu miktar, ilk kükürt muhtevası ile ilgilidir. Cürufun dökümün içi­ ne girmesini önlemek gerekir. Bu sebepten, Mg un buharlaşma basınç ve sıcaklıkları ve­ rilmiştir. Bu şekilde görüldüğü gibi sıvı de­ mire 1500 °C da ilâvesi için 10 atmosferlik bir basınca ihtiyaç vardır. Böylece Mg un bu­ harlaşması önlenmiş olur. ilâve, Azot veya Argon veya Hava vasıtasiyle temin edilen basınçlı fırınlarda yapılır. Magnezyumun eğer Tablo : 3 de verilen ergime ve buharlaşma sıcaklıkları yüksek ağır metallerle alaşımı yapılırsa, sıvı demire nor­ mal atmosfer basıncında ilâvesi mümkündür. Ancak, aynı buharlaşma problemi yine zuhur eder. Fakat bu kez alaşımlandırma muflu fı­ rınlarda yapılır. Buharlaşan Mg tekrar yoğu- şur ve alaşıma intikal eder. Bu şekilde bir çok alaşımlar elde edilebilir. Tablo : 4 de bu alaşımlardan birkaçı verilmiştir. cürufun sıyrılması ilk kademede yapılır. Bun­ dan sonra yolluklarda cüruf önleyici tedbir­ ler alınmalıdır. 5. 3 — Magnezyumun Sıvı Demire Geç­ mesi : Sıvı demire ilâve edilen Mg un hepsi nihaî demir bileşimine intikal etmez. Çalışma şartlarına göre belirli bir yüzdesi buharlaş­ ma ile zayi olur. Diğer taraftan fazla Mg*da karbür yapıcı olarak çalıştığından grafitleş­ meyi önler. Bu sebepten sıvı demire ilâve edi­ lecek Mg miktarının iyi bir yaklaşıkla bilin­ mesi gerekir. Sıvı demire geçen Mg miktarı metal sıcaklığı, işlem süresi, kükürt yüzdesi ve iş parçası ağırlığı gibi faktörlere bağlıdır. Metal Cu Mn Si Ni Fe Ergime Sıcaklığı (°C) 1084 1244 1414 1453 1528 Buharlaşma Sıcaklığı CC) 2585 2152 2630 3177 2730 Tablo 3 : — Magnezyum alaşımlarında knHn.min.ii bazı metallerin ergime ve buharlaşma sıcaklıkları. Alaşım Mg-Nl-Sİ Mg - Sİ - Fe Mg - Si - Fe - Zr Mg (%) 12 — 30 7 — 17 15 — 30 Si (%) 10 — 45 53 — 70 20 — 45 Ni (%) 35 — 40 Fe (%) Balans 5 — 35 Zr (%) 15 — 30 Tablo 4 : Küresel Dökme Demir imalinde kullanılan bazı alaşımlar Cilt : VI, Sayı : 4 T. Uzunova ; Küresel Grafitti Dökme Demir 245 İşlem süresi, kükürt yüzdesi ve iş parçası ağırlığı gibi faktörlere bağlıdır. işlem süre­ si uzun ve kükürt yüzdesi fazla olursa Mg kaybı fazla olur. Eğer iş parçası ağır ve sı­ caklık alçak olursa demire geçen Mg mik­ tarı artar. (Şekil : 8) Şekil 8 : — Demire geçen Mg yüzdesinin, parça ağırlığı ve sıcaklık ile değişimi. [4] Pratik olarak, Mg un % 0,08 i kükürdü nötralize etmek, % 0,20 si grafiti küreleş- tirmek için harcanır. Çalışma ihtimamına gö­ re belirli bir yüzdesi de buhar halinde zayi olur. 6. — Isıl işlemler : Küresel dökme demir bütün ısıl işlem ameliyeleri için uygundur. Gerilim giderme, tavlama, normalizasyon, su verme, temper- leme ve mahallî sertleştirmelere tabi tutula­ bilir. Gerilim Gider : Bir kaç saat 500-550 °C da tutularak sağlanır. Bilhassa kompleks ke­ sitli iş parçalarına uygulanır. Tavlama : 1 ilâ 4 saat 850 - 900°C da tutulur. Bundan sonra fırında çok yavaş ola­ rak 650° C'a kadar soğutulur, sonra da oda sıcaklığına bırakılır. Normalizasyon : 1 ilâ 4 saat 850 - 900° C da tutulur. Sonra 800° C a kadar yavaş so­ ğutulur, arkasından açık havaya bırakılır. Bu işlem ile maksimum akma ve çekme muka­ vemetlerinin kombinasyonu sağlanır. Su verme: 1 ilâ 4 saat 850-900°C da tutulur ve sonra ılık yağda su verilir. Temperleme : Su verildikten sonra arzu edilen özelliklere göre 200 ilâ 600 °C arasın­ da bir süre tutulur. Yüzey Sertleştirme : Küresel dökme de­ mir kolayca alev ve endüksiyon sertleştirme­ sine tabi tutulabilir. Parçanın maksimum sert­ liğe ve bu sertliğin de derin olması için ya­ pının sertleştirme işleminden önce perlitik ve bileşiminin % 1,5-2 Ni ihtiva etmesi gere­ kir. Yapı perlitik olduğu taktirde yüzey sert­ liği 600 - 750 Bhn ve derinlik 1-2 mm. ola­ bilir. Eğer yapı ferritik ise su vermeden ön­ ce parçayı yüksek sıcaklıkda uzun müddet tutup su vermek lâzımdır. 7. — Küresel Dökme Demirin ma sahaları : Kullanıl- Küresel dökme bu gün çeşitli endüstri sahalarında uygulanma imkânları bulmuş bir malzeme tipidir. Aşağıda bu kullanılma sa­ haları ve parça adları verilmiştir. Madencilik ve Metalürji : Kırıcı gövde­ ler, Konveyör dirsekleri, Pompa gövdeleri, Alüminyum ve kurşun ergitme potaları, Cü­ ruf potaları, Pres makinaları, Kalıplama de­ receleri, Sıcak hadde merdaneleri, v.s. Makina : Hidrolik presler, Silindirler, Dövme presleri kafa ve silindirleri, Krank presleri dişlileri, Eğme makinaları çerçevele­ ri, Akslar, Bilûmum dişliler, v.s. Ziraat : Traktör parçalan, ön tekerlek çatalları, Transmisyon kutuları, Pedallar, v.s. İnşaat : Kreyn parçalan, Beton kanştı- ncı parçalan, Yol inşaatı makinalan, v.s. Kimya : Kurutma silindirleri, Valvler, Pompalar, Plâstik ekstrüzyon silindirleri, Plâstik kanştmcılar, Tabiî gaz payp - layn- lan, Rafineri valvlan, v.s. Ulaştırma : Uçak konstrüksiyonu, Dife­ ransiyel dişli kutusu, Volanlar, Dişli Kutula- n, Dişli selektör çatallan, Tekerlek kalıpla­ rı, v.s. Güç : Kompresör gövde ve kafaları, Gaz türbini kompresör kutulan, Kontrol halkalan, Su türbinleri dökme parçalan, Brülör gövde­ leri, Sıcağa mukavim fınn parçalan, v.s. REFERANSLAR [1] SG Iron, Properties and Applications International Nickel Mond Co. London, 1967. [2] Nodular Graphite Cast Iron Foseco, The International Foundry Service. London, 1957. [3] E. Scheil ; Dökme Demirin Billûrlaşması. İ.T.Ü. Ma­ kina Fakültesi Teknoloji Kürsüsü. İzmir Matbaası, 1961. [4] R.A. Clark ; Magnesium Addition Agents for Ductile Iron. Union Carbide Metals Co. 1961. [5] E. Piwowarsky ; Hochwertiges Gusseisen ; Springer - Ver- lag, Berlin, 1961.