Neotektonik Kuzey Anadolu Fay Zonu - 1 Kuzey Anadolu Fay Zonu morfolojik olarak belirgin sismik a ç dan aktif yakla ş k olarak 1500 km. uzunlu ğ unda, do ğ u-bat uzan ml ve yay g ö r ü n ü ml ü , sa ğ yanal at m bile ş enine sahip k ta i ç i transform bir fayd r. Do ğ uda, Do ğ u Anadolu’da Do ğ u Anadolu Fay ile birle ş ti ğ i yer olan Karl ova’dan, Karadeniz k y lar na paralel olarak genis yay g ö r ü n ü m ü nde, bat da Saros k ö rfezine ve Yunanistan’ n do ğ usuna kadar uzan r. • Ketin (1948) Bu yap n n gen ç bir yap oldu ğ unu belirtmi ş tir • bu fay n g ü ney blokunu olu ş turan orta ve Bat Anadolu’nun, kuzey blokunu olu ş turan Karadeniz’e g ö re bat ya do ğ ru hareket etti ğ ini ortaya koymu ş tur. Bu teorisinin do ğ ru olmas durumunda bunu tamamlayan sol y ö nl ü • do ğ rultu at ml bir fay sisteminin de olmas gerekti ğ ini de ö ne s ü rm üş t ü r.Kuzey Anadolu Fay Zonu Do ğ u Anadolu s k ş ma b ö lgesini Ege-K br s yay na ba ğ lar. • KAF kuzeydeki Avrasya levhas ile g ü neydeki Anadolu levhas aras nda • s n r olu ş turmaktad r.Kuzey Anadolu Fay Zonu Tek bir fay ile temsil edildi ğ i, birka ç 100 m. geni ş li ğ indeki zonlar n yan s ra, yer • yer yakla ş k 40 km. geni ş li ğ e ula ş an fay zonlar ile de temsil edilir. Anadolu levhas i ç ine uzanan ve fay n ana kolundan ayr lan tali bir ç ok kol da • bulunmaktad r. Kuzey Anadolu Fay Zonu Kuzey Anadolu Fay zonu, genellikle, Tetis okyanusu kapanmas sonucu bir araya gelmi ş olan k tasal topluluklar aras ndaki dalma-batma y ğ ş m karma ş ğ n takip etmektedir. Ş eng ö r vd., 2005Bir ç ok do ğ rultu at ml fay gibi KAFZ da uzunlu ğ u • boyunca morfolojik olarak iyi geli şmi ş y ü zey yap lar i ç erir. Ana faya paralel-yar paralel ve ana faydan ? ayr lan faylar, sa ç ö rg ü s ü geometrisi, ? ç i ç ek yap lar ? ç ek-ay r havzalar , ? çö kme g ö lleri, ? bas n ç s rtlar , ? ö telenmi ş dereler. ? Kuzey Anadolu Fay ZonuKuzey Anadolu Fay Zonu KAF, Karl ova’n n do ğ usunda da devam etmektedir. Ancak, g ü n ü m ü zde Do ğ u Anadolu Fay ile birle ş ti ğ i nokta olan üç l ü kav ş ak zamanla bat ya do ğ ru g öç etmi ş ve bug ü nk ü pozisyonuna gelmi ş tir. Do ğ u Anadolu Fay Zonu (DAFZ) ile birle ş ti ğ i Karl ova’n n 10 km do ğ usundan • itibaren blok fayl ve bindirmeli bir ku ş ak boyunca izlenmez. • Karl ova do ğ usundan itibaren olu ş an depremler s rf do ğ rultu at ml faydan ziyade ö nemli bindirme bile ş enleri kapsar (McKenzie, 1972). Karl ovadan Erzincan’a kadar fay zonu s ü reklidir. E R Z İ N C A NKarl ovadan Erzincan’a kadar fay zonu s ü reklidir.Erzincan yak nlar nda fay kesilir ve 10 km kuzeye s ç rama yapar E R Z İ N C A NErzincan yak nlar nda fay kesilir ve 10 km kuzeye s ç rama yaparErzincan yak nlar nda fay kesilir ve 10 km kuzeye s ç rama yaparErzincan yak nlar nda fay kesilir ve 10 km kuzeye s ç rama yaparErzincan’dan Re ş adiye’ye kadar fay zonu tekrar s ü reklilik g ö sterir. K O Y U L H İ S A R S U Ş E H R İ E R Z İ N C A N R E Ş A D İ Y E Bu segmentin karakteristik ö zellikleri: • uzam s çö kme g ö lleri (sag ponds), • bazen travertenler ile iliskili kaynaklar, • fay diklikleri • deforme olmus akarsu vadileriSu ş ehriKoyulhisar Su ş ehriKoyulhisar Re ş adiyeRe ş adiyeResadiye ve Erbaa aras nda fay s ü reklili ğ ini tekrar kaybeder. • Erzincan’dan gelen kol Amasya g ü neyinde D-B y ö n ü ne d ö ner. • Re ş adiye’nin kuzeyinde yeni bir kol ba ş lar. • • Amasya’dan Eskipazar do ğ usu’na kadar fay yine s ü reklidir. R E Ş A D İ Y E E R B A A A M A S Y A T A Ş O V A S U L U O V A A L M U SResadiye ve Erbaa aras nda fay s ü reklili ğ ini tekrar kaybeder. • Erzincan’dan gelen kol Amasya g ü neyinde D-B y ö n ü ne d ö ner. • Re ş adiye’nin kuzeyinde yeni bir kol ba ş lar. • • Amasya’dan Eskipazar do ğ usu’na kadar fay yine s ü reklidir.