1 - Tıbbi Patoloji Larinks Tümörleri Larinks Tümörleri Doç. Dr. Özlem CanözNormal anatomi Farinks ve dil kökü aras nda bulunan tubüler yap d r ? Erkeklerde servikal 4-6 vertebralar aras nda devam ? etmektedir, kad nlarda ve çocukluk s ras nda biraz daha yukar da olabilir Puberte s ras nda erkeklerde k k rdak dokuda ? geni ş leme olabilir K k rdak dokular ligamentler ve kas dokular ile ? hareketlilik sa ğlar Supraglottic k s m: epiglottis (lingual and laryngeal ? aspects), yalanc vokal kordlar (ventricular bands), aryepiglottic çukurcuk (laryngeal aspect), arytenoid k k rdaklar, ventricles; 3. ve 4. brankial yar ktan köken al r; ?Glottik k s m: gerçek vokal kordlar (superior and ? inferior surfaces) and anterior and posterior commissures; 6. Brankiyal yar ktan köken al r ?Subglottik k s m; gerçek vokal kordlar n alt ile ilk ? trakeal k k rdak (or lower margin of cricoid cartilage) aras nda kalan k s md r; 6. Brankiyal yar ktan köken al r ?Gerçek vokal kord Anterior komissur Epiglottik Vallecula Yalanc ı vokal kord Aryepiglottik fold Pyriform sinüs Vokal kord Arythenoid kartilajLenfatikler Ventrikülün alt ve üstünü drene eden ? lenfatikler; Yüzeyel (mucosal) ve derin lenfatikler; ? gerçek vokal kordu drene eden az say da ? lenfatik bulunurBenign tümörleri 1-Anevrizmal kemik kisti ? Literatürde 10 dan az olgu var ? AT:telangiectatic osteosarcoma ?Benign tümörleri 2-Kondroma ? Larenjektomi spesmenlerinde görülen lezyonlar n %1 den az n ? olu ş turur Çocuk ve eri ş kinlerde görülür, ? genellikle 2cm ve ya daha küçük ? Kondrosarkoma e ş lik eder ? AT;Low grade kondrosarkom ?Benign tümörleri 3-Giant cell tümör ? Nadir; 50 den az vaka rapor edilmi ş ? Benign olmas na ra ğmen hava yollar na bas ile hava ? yolunda t kanmaya yol açabilirBenign tümörleri 4-Granüler hücreli tümör ? Myoblastoma olarak da bilinir ? Çocuklarda da olabilir ? S100, PAS ? AT: invasive squamous hücreli karsinom ? Benign tümörleri 5- Hemangioma ? İnce damarlar n kavernöz geni ş lemsidir Infants: ? saps zd r ve hava yollar nda t kanmaya yol açar, ? Biyopsiden sonra ş iddetli kanama olabilir; ? %50 olguda ciltte hemangioma da bulunur ? Adults: ? daha az ? supraglottic ?Benign tümörleri 6-Papilloma ? Larinks yüzeyine do ğru si ğil benzeri kabar kl k ? olur, Çocuklarda multiple ? Rekürrens s kt r ? HPV-6 ve HPV-11 ? Eri ş kinlerde ? Erkeklerde ? Soliter ?   Benign tümörleri 7-Vokal polip ? Laringeal nodül veya ş ark c nodülü olarak da bilinir ? İnflam a syon veya allerji ? Ses k s klğ ? Maligniteye dönü ş mez ?Premalign Lezyonlar 1- Skuamöz hücre hiperplazisi ? Genellikle gerçek vokal kordu ve interaritenoid alanlar ? etkiler Sigara- alkol içimi ya da sesini çok kullananlar n ? hastalğ d r Pseudoepitelyamatöz hiperplazi ? Verrüköz hiperplazi ? Epidermoid karsinom ile kar ş abilir ?Premalign Lezyonlar II-Displazi ? Hafif ? Orta ? Ş iddetli ? III-Karsinoma in situ ?Squamous cell carcinoma/ Epidermoid karsinom Y lda 9000 yeni olgu ? %40 mortalite ? Laringeal kanserlerin % 95’i ? % 96’s erkek ? Genellikle 40 ya ş üstü ? Etiyolojide sigara ve alkol ? % 3-85 olgu HPV 16 pozitif ? Normal larinkslerin %12-25’inde HPVDNA+ ? Hipofariks tümörlerinin % 40’ EBV pozitif (Hum Path ? 1999;30:1071)Epidermoid karsinom Prognostik faktörler: TNM; tümör grade, Tümör ? boyutlar , mitoz, vasküler invazyon, kenarlar n durumu 5 y ll k sa ğ kal m: ? glottic – I: 90%; II: 85%; III: 60%; IV: <5%; ? supraglottic – I: 85%; II: 75%; III: 45%; IV: <5%; ? transglottic: 50%; ? subglottic: 40% ? Hipofarinks ca: %62,5 ? Trakeal ca: %47 ?Epidermoid karsinom Yerle ş im yeri: ? En s k supraglottik ve glottik ? Amerika, İngiltere ve Kanada’da glottik ? Avrupa’da supraglottik ? Hipofarinks karsinomlar en s k priform sinüste ? Trakea karsinomlar en s k alt 1/3 ?Epidermoid karsinom Histolojik olarak “glob corne” yap lar n n, tek hücre ? keratinizasyonunun ve intersellüler köprülerin olmas iyi, orta veya kötü diferansiyasyonu belirtir Küçük boyutlardaki tümörler genellikle daha iyi ? diferansiyedirEpidermoid karsinom/glottic Gerçek vokal kordlar, ant./post. Comissuralar veya ? arythenoid k k rdak civar ndaki vokal proseslerden kaynaklan r Tüm larinks kanserlerinin %60’ !! ? USA da en çok ? Di ğer ülkelerde supraglottik olan daha çok ? Ses k s klğ ? Tedavi ş ans lenfatiklerin azlğ nedeni ile yüksek ?Epidermoidkarsinom/Hipofariks Nadir ? İlerlemi ş hastal k kötü prognoz ? Prognostik faktörler; ? Boyut ? Lokal yay l m ? Lenf bezi durumu ? Papiller epidermoid karsinom Nadir; ? Ortalama 60 ya ş ? oral cavity, oropharynx, hypopharynx and sinonasal tract ? HPV ? Relatif olarak iyi prognoz ?  Papiller epidermoid karsinomİğ si hücreli epidermoid karsinom Sarcomatoid carcinoma, carcinosarcoma ? Larinksde nadir, üst solunum yollar nda daha s k ?Verrucous karsinoma %1-4 ? Lokal destrüktif olmas na ra ğmen asla metastaz yapmaz ? Erkek 50-60 ya ş ? Sigara ? HPV negative ?Bazaloid epidermoid karsinom Priform sinüs ve supraglottik larinks ? AT: nöroendokrin tmler, adenoid kistik karsinom, ? Adenoskuamöz ca Agresif, h zl büyüyen tmlerdir ?Di ğer larinks karsinomlar : ? Akantolitik SCC ? Adenoskuamöz karsinom ? Lenfoepitelyal karsinom ? Dev hücreli karsinom ? Nöroendokrin tm lar ? Malign tükrük bezi tipinde tümörler ?Nazofarinks karsinomu Co ğrafi da ğ l m özelli ği, lenfoid doku ile yak n ili ş ki ve ? EBV enfeksiyonu birlikteli ği ile karakterizedir Keratinize SHK ? Non keratinize SHK ? Bol lenfositik infiltrasyon içeren andiferansiye karsinom ?Nazofarinks karsinomu Afrika ’da s k ? Bu bölgede çocukluk ça ğ n n en s k görülen kanseri ? EBV genomu pozitif ? Tedavi: radyoterapi ? 3 y ll k sa ğ kal m %50-70 ?Görü ş mek üzere …….. ?