3 - Fizyoloji Lenf Dolaşımı LENF DOLAŞIMI Tüm vücutta kapillerlerin artriyel ucundan filtre olan sıvının dakikada 2ml kadarlık bir kısmı ve filtre olan proteinler 0.3 mm Hg’ lık net filtrasyon basıncı nedeniyle venül uçtan emilemez . Venül uçtan geri emilemeyen toplam miktar 1 günde 2-3 Litre kadardır. Venül uçtan emilemeyen fazla sıvı (2ml / dak ) ve proteinler lenfatiklere geçerek lenf sıvısını oluşturur. Lenf: Lenfatiklere geçmiş olan interstisiyel sıvıdır. Kapillerlerde arteriyel uçtan filtre olduktan sonra venül uçtan emilemeyen fazla sıvı ve proteinler lenf dolaşımı ile venöz dolaşıma aktarılır. Bazı istisnalar dışında vücuttaki tüm dokular interstisiyel alandaki fazla sıvıyı venöz dolaşıma aktaracak olan lenf sistemine sahiptir. Lenf sistemi olmayan; derinin yüzeysel kısımları, santral sinir sistemi, periferik sinirlerin derin bölümleri, kemik ve kasların endomysiumu gibi dokularda ise interstisiyel sıvı fazlası prelenfatiklerle uzaklaştırılır Kan kapillerlerinden sıvının interstisiyel aralığa filtrasyonunu belirleyen güçler Sıvıyı kan kapillerlerinden dışa iten güçler Ortalama kapiller basınç.......................17,3 mm Hg İnterstisiyel serbest sıvıbasıncı (-)...........3 mm Hg İnterstisiyel sıvı onkotik basıncı .............8 mm Hg Toplam = 28,3 mm Hg Sıvıyı kan kapillerine çeken güçler Plazma onkotik basıncı ..........................28 mm Hg Net filtrasyon gücü………........................0,3 mm Hg Lenfin Bileşimi ?Lenf, içerik olarak kaynaklandığı dokudaki interstisiyel sıvı ile aynı birleşimdedir. Protein konsantrasyonu genelde 2 g/dl kadardır. Ancak bu oran karaciğerde 6g/dl, intestinal bölgede 4g/dl’dir. ? Lenf; ayrıca az sayıda lenfosit, eozinofil, monosit gibi kan hücrelerini de içerir. İnterstisiyumdan gelen, lenf nodundan geçmemiş lenfte hücre sayısı 500 / mm 3 iken ductus torasicustaki lenfte 40.000/ mm 3 dir. ?Lenf, gastro intestinal sistemden absorbe olan yağları, dokulardan veya kandan geçmiş olan; bazı enzimleri, hormonları ve pıhtılaşma faktörlerini de içerir. Lenfatik kapillerlerde fonksiyonel yapı ? Lenfatik kapillerlerde endotel hücrelerinin arasında proteinlerin ve dokudaki bakteri vb. çeşitli partiküllerin dahi kolayca geçebileceği boşluklar bulunur. ? Bu hücreler çevre bağ dokusuna ince flamentlerle tutunmuştur. ? Hücrelerin bir kenarı içeriye doğru açılacak bir ka- pak oluşturacak şekilde komşu hücreye doğru uza- mıştır. ? Kanal içerisinde lenfin tek yönlü ilerlemesini sağlayan kapakçıklar vardır. Lenf akımı ? Vücudun aşağı bölgelerinin hemen hemen bütün lenfi, ? Baş ve boynun sol tarafı, sol kol ve toraksın bir bölümünün lenfi ductus torasicus’ a akar. Ductus torasicus lenfi, sol vena jugularis interna ile vena subklavianın birleştiği yerde venöz sisteme boşaltılır. • Vücudun aşağı bölgelerine ait bir kısım lenf inguinal ve abdominal bölgedeki venlere akar, • Baş ve boynun sağ tarafı,sağ kol ve toraksın bir kısım lenfası sağ duktus lenfatikus ile sağ vena jugularis ve sağ vena subklavianın birleştiği yerde venöz dolaşıma akar. Lenf akım hızı: Lenf akım hızı interstisiyel sıvı basıncı ve lenfatik pompa tarafından belirlenir. İnterstisiyel sıvı basıncı ile lenf akım hızı arasındaki ilişki. Lenfatiklere geçen sıvı lenfatik kapiller pompanın etkisiyle ilerler. Lenfatik kapiller pompayı sağlayan faktörler. 1. Kasların kasılması 2. Vücut bölümlerinin hareketi 3. Arteriyel pulsasyonlar 4. Dokuların vücut dışından sıkıştırılması 5. Lenfatik kanala giren sıvının oluşturduğu gerimle çeper düz kaslarının kasılması (= intrensek pompalama) 6. İnspirasyon sırasında oluşan negatif göğüs içi basınç. Lenf sisteminin fonksiyonları ? Lenf sistemi, doku sıvısına geçen plazma proteinlerinin kan dolaşımına aktarılmasını sağlar. Bu yolla dolaşıma aktarılan protein miktarı toplam plazma proteinlerinin %25- 50’ si kadardır. ? Lenf sistemi interstisiyel sıvının protein konsantrasyonu, hacmi ve hidrostatik basıncının düzenlenmesini gerçekleştirir. Lenf sisteminin interstisiyel sıvının hacim ve basıncının düzenlenmesinde yetersiz kaldığı koşullarda ödem gelişir.