Patoloji Lenfadenitisler Hücresel ba kl ktan sorumludurlar: T H : interlökin salg layarak di er hücreleri uyar r ve B hücrelerini aktive eder. T C : T H ile uyar l nca virüs veya bakteri ile enfekte konak hücrelerini öldürür T S : ba layan immun reaksiyonu durdurur. Antikor salg layan hücrelerdir Aktive edilince büyük k sm plazma hücresine dönü ür, küçük bir k sm B-bellek hücrelerine dönü ür ayn antijenle tekrar kar la ncaya kadar bekleyerek sekunder immun yan t olu tururlarLENFADEN T SLER Lenf yumrusunun yang s na denir (Lenf damarlar n n yang s na lenfangitis denir). NEDENLER : Reaktif: akut, kronik enfeksiyonlar sonucu • (bakteriler, virüsler, parazitler, yaralar n enfekte olmas ) lokal yada generlize olarak. Tümoral: a)primer olarak lenfomalar, lenfositik • lösemiler. b) sekunder olarak metaztazlar. Otoimmun hastal klar: Sistemik lupus • eritematozis, sarkoidozis, romatoid artrit v.b. mmunosupresif hastal klar: FIV, FeLV, nsanlarda • AIDS v.b.Histopatolojik Bulgular Akut Nonspesifik Lenfadenitis • Çok fazla mitotik figür izlenen geni germinal merkezler izlenir. Etken piyojenik bir mikroorganizma ise follik üllerde ve lenfoid sin üslerde n ötrofilik infiltrasyon mevcuttur. Enfeksiyonun iddetine g öre follik üllerin merkezinde nekroz ve apse geli ir. Bu apse tablosu çevre dokuya ge çip fist ül olu umuna neden olabilir. Enfeksiyonun kontrol alt na al nmas durumunda lenfoid merkezler eski durumuna gelir veya skar dokusu olu ur. Kronik Nonspesifik Lenfadenitis • Folliküler Hiperplazi – Prolifere B h ücreleri germinal merkezlerde birikirler. Bu alanlarda ayr ca makrofajlar, dentrik h ücrelerde bulunur . Follik üller a r derecede geni lemi olarak izlenir. Parakortikal Lenfoid Hiperplazi – T h ücre b ölgelerinde reaktif de i iklikler ile karakterizedir. Parafollik üler T hücreleri prolifere olarak immunoblastlara transforme olurlar. Sinus Histiyositozis – Lenfatik sinuslar n d ö eyici endotel h ücreleri hipertrofisi belirgindir. Ayr ca bu alanlara histiyositlerin infiltrasyonuna ba l olarak sinuslarda geni meler görülür.Lenf Yumrusunda Hemosiderozis Lenf yumrular nda hemos iderin pigmentinin • birikmesi durumudur. Bu durumda bölgesel doku içi kanamalara yol • açan travmalar, kemik k r klar , çe itli operasyonlar, kronik hemolitik anemiler, toksikasyonlar, ve özellikle insanlarda sürekli kan nakli (talasemi, aplastik anemi v.b.) gibi nedenlerle olu abilir.