Maden Yatakları Maden Yatakları Örnek Sorular - 1 JM-405 MADEN YATAKLARI 1. BÖLÜM SORULARI 1. Maden oluşumu ile ilgili ilk modern teoriler Agricola tarafından düşünülmüştür. Bunlar nelerdir? 2. Rezerv nedir? Kaç çeşittir? Bir şekil üzerinde gösteriniz. 3. Hutton’un maden yataklarının oluşumu hakkındaki temel görüşlerini yazınız. 4. Laterasyon nedir? 5. Magmatik segragasyon nedir? 6. Magmatik differensiyasyon nedir? 7. Cornish pompası nedir? Madencilikteki faydası nedir? 8. Orojenik kuşak kavramının madencilikteki faydasını kısa olarak anlatınız. 9. 20.yy. başlarında üç temel görüş, buluş,çalışma maden yataklarındaki sınıflandırmaları temelden değiştirmiştir. Bunlar nelerdir? 10. Maden yatağı nasıl oluşmuştur? Sorusunu incelerken dört temel sorunun cevabı aranır. Bunlar nelerdir? 11. Cevherli akışkanlar kaç bölümde incelenir? Maddeler halinde yazınız. 12. Meteorik sular hakkında bilgi veriniz. 13. Fosil sular-konneyt sular hakkında bildiklerinizi yazınız. 14. Deniz suları hakkında bildiklerinizi yazınız. 15. Hidrotermal akışkan ne demektir? Kaç türlü oluşur? 16. Süper kritik akışkan ne demektir? Örnekle anlatınız. 17. Chapel-Whıte granitoyitik kayaçları nasıl sınıflandırmıştır? 18. “I” tipi granitler ile “S” tipi granitleri tercih eden metalik elementleri yazınız. 19. Magmatik enjeksiyon yatakları nasıl oluşur? 20. Sıvı ayrışımı ne demektir? Magmatik differensiyasyondaki önemi nedir? 21. Bütün magmaların değişik miktarda da olsa ihtiva ettiği ana elementleri gruplar halinde yazınız. 22. White ‘a göre magmatik suların kompozisyonunu belirleyen faktörler nelerdir? 23. Altere zonlarda uçucu bileşenlerin çok olmasının sebebi nelerdir? 24. Magmatik sulardaki tuz bileşenleri ve önemi hakkında bilgi veriniz? 25. Hidrotermal akışkanların yoğunluğu hangi iki temel unsuru etkiler? 26. Metamorfik akışkanların cevher yapıcı olması çok şüphelidir. Neden? 27. Volkanik bölgelerdeki sularla okyanus sularını hangi mineral ve elementlerle ayırt edersiniz? 28. Maden oluşturan akışkanların jenezi hakkında yorum yaparken nelerden faydalanırsınız? 29. Fümerol nedir? Fümerollerin bulunduğu bölgelerdeki cevherleşmeler ve bulunan elementler hakkında bilgi veriniz. 30 Volkanik orijinli sıcak sularda görülen temel elementler nelerdir? 31 Bir çok madenin derin seviyelerinde su yoktur, neden? 32.Cevherli akışkanların göçü nelere bağlıdır? 33.Üst manto olan astenosfer ve litosferin ergimesinin temel sebebleri nelerdir? 34. İmpregnasyon yatakları nasıl oluşur? 35. Gözeneklilik ve geçirgenliğin cevher yerleşimindeki önemini anlatınız. 36. Kayaçlardaki birincil geçirgenliklere en az beş örnek veriniz. 37. İkincil geçirgenliklere en az beş örnek veriniz 38. Difüzyon nedir? Hangi faz veya fazlarda gerçekleşir? Örneklerle anlatınız. 39. Katı fazdaki difüzyonun derecesi nelere bağlıdır? 40. Difüzyon olayını sfalarit ve kalkopirit örnekleriyle anlatınız. 41. Maden yataklarında “yer hazırlanması” ne demektir? 42. Yan kayacın maden için hazırlanması nelere bağlıdır? 43. Yer hazırlama olayına tipik örnekler veriniz. 44. Yapısal kontrollere göre cevherleri sınıflamak mümkün müdür? 45. Cevherlerin yerleşiminde en çok bilinen beş yapısal kontrolü yazınız. 46. Basit damar nedir? Bir şekil üzerinde gösteriniz. 47. Kompleks damar nedir? Bir şekil üzerinde gösteriniz. 48. Dallanmış damar nedir? Bir şekil üzerinde gösteriniz. 49. Birleşen damar nedir? Bir şekil üzerinde gösteriniz. 50. Lode nedir? Bir şekil üzerinde gösteriniz. 51. Stockwork nedir? Bir şekil üzerinde gösteriniz. 52. Pinch ve Swell (kabarma-incelme) nasıl oluşur? Bir şekil üzerinde gösteriniz. 53. Rod-kalem nedir? 54. Maden yataklarının üç temel şekli hakkında bilgi veriniz. 55. Mineralleşme tıkamasının oluşumunu şekil çizerek anlatınız. 56. Diatreme nedir? Nasıl oluşur? Çizerek anlatınız. 57. Crest nedir? 58. Semer saddle tip yataklar nasıl oluşur? Şekil çizerek anlatınız. 59. Basamak veya merdiven tip yataklar nasıl oluşur? şekil çizerek anlatınız. 60. Hidrotermal akışkanları oluşturan altı temel olay vardır. Bunlar nelerdir? 61. Bir cevherin yanında bulunduğu plütondan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için yapmanız gereken en basit iş nedir? 62. Clark sayısı nedir? 63. Magma içerisinde en çok bulunan elementleri yazınız. 64. Zonlanma nedir? 65. Kriptik-kimyasal zonlanma nedir? 66. Tekstürel zonlanma nedir? 67. Parajenej nedir? 68. Parajenetik diyagram sunum tarzları hakkında şekil çizerek bilgi veriniz. 69. Nesillenme (=süksesyon) nedir? 70. Zonlanma boyutlarına ve orijinlerine bağlı olarak kaç çeşittir? 71. Bölgesel zonlanma nedir? 72. Küçük bölge zonlanması nedir? 73. Cevher kütlesi zonlanması nedir? 74. Damping nedir? 75. Teleskoplaşma nedir? 76. İdeal olarak birleştirilmiş bir damarda yüzeyden derine doğru olan 12 bölümü maddeler halinde yazınız. 77. İzotip kristal nedir? 78. İzomorfi nedir? İzomorf kristaller hakkında bilgi veriniz. 79. Diadohi nedir? Kaç tip diadohi vardır? Örneklerle anlatınız. 80. Sinjenetik ve epijenetik kavramlarını açıklayınız. 81. Endojen ve eksojen kavramlarını anlatınız. 82. Sinjenetik-endojen maden yataklarına örnek veriniz. 83. Sinjenetik-eksojen yataklara örnek veriniz. 84. Epijenetik-endojen yataklara örnek veriniz. 85. Epijenetik-eksojen yataklara örnek veriniz. 86. Jeolojik termometre nedir? Nasıl kullanılır? 87. Bir maden yatağının maden yatağı olarak nitelenebilmesi için incelenmesi gereken bütün unsurları yazınız. 88. İdeal çözelti nedir? 89. Çözünürlük sınırı nedir ? 90. Kolloidal çözeltiler nelerdir? 91. Polimorfi nedir? örnek veriniz. 92. Kamurflaj nedir? Örnek veriniz. 93. Cevher minerali ve gang minerali arasındaki temel fark nedir ? 94. Maden yataklarının sınıflandırılmasını pratik faydaları nelerdir. 95. Bir mağmatik diferansiyasyonda oluşan her evre için tipik cevherler yazınız. 96. Pseudomorfi nedir? 97. Tipimorf mineraller nelerdir? 98. Arsız mineral ne demektir? 99. İmkansız parajenez ne demektir. 100. Mineral agregatı ve jel nasıl oluşur .