Maden Yatakları Maden Yatakları Örnek Sorular 2 MADEN YATAKLARI ÖRNEK SORULAR 2 1. Granit etrafındaki normal düşey zonlanmayı çiziniz. 2. S.Karamato' ya göre metallojenik birliklerin oluşumuna ilişkin modeli çiziniz. 3. Kromit kaç mineralin katı çözeltisidir,şekil üzerinde gösteriniz. 4. Bir ofiyolitik kolon kesit çizerek kayaç gruplarını ve buralarda bulunma ihtimali yüksek cevherleşmeleri yazınız. 5. Kromitin muhtemel yan kayaçlarının minerallerini üçgen diyagramlarda gösteriniz. 6. Alpin tip kromit özellikleri nelerdir.? 7. Metalurjik tip kromitin özellikleri nelerdir.? 8. Kimyasal " " " " .? 9. Refrakter " " " " .? 10. Kundikan tip kromit ne demektir , özelliği nedir.? 11. Nikel hangi mineralin diyadoh olarak yerini alarak zenginlesir.? 12. Nikel hidrotermal evrede hangi bileşikler halinde zenginlesir..? 13. Nikel cevherinde Cao ve MgO artışı nikel üretimini hangi yönde etkiler.? 14. Nikelin işletme tenörü nedir.? 15. Likid ayrışım nikel yataklarında ana kayaç nedir.? 16. Likid ayrışım yatakları özellikle nerelerde bulunur.? 17. Peridotitlerin ayrışımi , laterit oluşumu ve Ni göçünü gösteren kolon kesiti çiziniz. 18. Bir kıyıkesiti (şelf) çizerek demirin çesitli minerallerinin konumlarını yazınız. (Kimyasal denizel yataklar) 19. Demir işletilmesi için zararlı elementler nelerdir.? 20. Kristalizasyon differansiyasyon yataklardaki demir minerallerini bir üçgen diyagram üzerinde gösteriniz. 21. Hematitlerden ilmenitlerin ayrılması kaç C ' de gerçekleşir. 22. Ayrışmış hematit - ilmenit cevherine ne denir.? 23. Titanomanyetitte +2 ve +3 değerli demirlerin yeri Ti tarafından alındığında hangi mineraller oluşur.? 24. Fe(+2) ' nin yeri -------------------------elementleri tarafından alınabilir. 25. Fe(+3) ' ün yeri --------------------------elemenleri tarafından alınabilir. 26. Titanomanyetitler -------------------------' i tercih ederler. Titanohematitler --------------------------' i tercih ederler. 27. Likid enjeksiyon demir yataklarinin uçucu bileşenlerce zengin olduğunu gösteren veriler nelerdir.? 28. Kontakt pnömatolitik Fe yataklarının genel karakteri nelerdir.? 29. Divriği ve Kesikköprü demir yatakları hangi tip demir yataklarına daha çok uyum göstermektedir.? 30. Plütonik hidrotermal yatakların ana minerali nelerdir.? 31.Itabirit nedir.? 32. Fe - Mn bozunma yatakları nasıl oluşur.? 33. Beyaz demir cevheri nedir.? 34. Kil - Fe cevheri nedir.? 35. Kömür - Fe cevheri nasıl oluşur.? 36. Trümmer cevherleri ne demektir.? 37. Samozitin primer veya sekonder olustuğu nasıl anlaşılır. 38. Piroluzit , Asbolan , Hausmannit , Rodokrozit ve Manganitin ne minerali olduklarını yazınız. (Formulü yaklaşık yazılacak) 39. Mn cevherleri kullanıldıkları yere göre kaça ayrilir kaça ayrılırlar.? 40. Mangan ve demirce zengin bir yataktaki bozunmada C02 ' in rolünü yazınız. 41. Denizel sedimanter mangan yataklarındaki manganın kaynağı nedir.? 42. Molibdenin işletilmesini kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı elementler nelerdir.? 43. Molibdenin ana kayacı nedir.? 44. Oksidasyon zonları molibden okerce fakirdir.Neden? 45. Wolfram işletilmesinde yararlı ve zararlı elementler hangileridir.? 46. Manganca zengin wolframitler , demirce zengin wolframitlerden önce mi , sonra mı oluşmaktadırlar.? Neden? 47. Dissemine bakır yataklarındaki limonitin rengi kaynak cevher hakkında bilgi verebilir mi? 48. Deniz fasiyesi ne demektir.? 49. Karasal kurak havza yataklarında genellikle pirit yoktur.Neden? 50. Cu -şistler nasıl oluşur.? MADEN YATAKLARI SORULAR 51. Rejyonal metamorfik bakır yatakları hakkında çok kısa bilgi veriniz. 52. Anglesit, serusit, wurtzit, simitsonit ne mineralidir? Kısaca açıklayınız. 53.Kurşun-Zn cevherlerinin işletme tenörlerinin kolay verilememesinin sebepleri nelerdir? 54. Pb- Zn yataklarının işletme tenörü nelere bağlı olarak positif ve negatif yönde değişmektedir? 55. Pb- Zn yataklarının jenetik tiplerini yazınız. 56. Kontakt pnömatolitik Pb-Zn yatakları hakkında kısaca bilgi veriniz. 57. Plütonik hidrotermal Pb-Zn yataklarını kısaca anlatınız. 58. Subvolkanik hidrotermal Pb-Zn yataklarını kısaca anlatınız. 59. Sedimanter süreçler Pb-Zn yataklarının oluşumunda önemli midir? 60. Bozunma yataklarında Pb-Zn'nun davranışı hakkında bilgi veriniz. 61. Linneit, Asbolan, Heterojenit ne mineralidir? 62. Kobaltın işletme tenörünü yazınız. 63. Kobaltın jenetik tiplerini yazınız. 64. Plütonik hidrotermal kobalt yatakları hakkında kısa bilgi veriniz. 65. Volkanik bir ortamdaki epitermal bir altın yatak modelini çiziniz ve bölümlerini yazınız. 66. Sedimanter bir ortamdaki epitermal altın yatak modelini çiziniz ve bölümlerini yazınız. 67. Epitermal bir Au yatağında baz metal zonu hakkında bilgi veriniz. 68. Bir Au yatağında kil zonlanması hakkında bilgi veriniz. 69. Epitermal bir yatakta Au oluşum mekanizmasını anlatınız. 70. Epitermal bir yatakta sinter bölümü hakkında bildiklerinizi yazınız. 71. " " " silika kapak " " " . 72. Au yataklarında fosil plaserler deyince ne anlıyorsunuz. 73. Au' nın yan ürün olarak nelerden elde edilebileceğini yazınız. 74. Listvenit nedir? 75. Otometamorfik ve allometamorfik listvenitler hakkında bilgi veriniz. 76. Gümüş hangi evrede zenginleşir ve hangi minerallerle birlikte bulunur? 77. Ag hangi kayaçlara bağımlı olarak genelde bulunmaktadır? 78. Sedimanter Ag yatakları genelde hangi kayaçlara bağlıdır? 79. Gümüş yatakları genellikle hangi yaşlı kayaçlar içinde bulunur? 80. Dünyanın en zengin gümüş yatakları nasıl bir ortam içinde oluşmuşlardır? 81. Subvolkanik Au-Ag formasyonlarında yankayaçlar nelerdir? 82. Subvolkanik arsenli bakır-pirit formasyonlarında yan kayaç, tenör ve oluşum ortamı hakkında kısaca bilgi veriniz. 83. Pb, Ag, Zn yatakları nasıl bir ortamda oluşurlar ve minerallerini kısaca yazınız. 84. Antimuan tenörünü olumlu ve olumsuz yönde etkileyen mineraller hakkında bilgi veriniz. 85. Magmatojen antimuan yataklarını çok kısa olarak anlatınız. 86. Cevher kalitesi ve cevher mineralleri bakımından civa kaç grupta incelenir? 87. Civanın jenetik tipleri hakkında bilgi veriniz. 88. And tipi bir magmatik kuşağın kesitini çizerek muhtemel cevherleşme yerlerini gösteriniz. 89. Çökelme ortamının fiziko-kimyasal özelliklerini ve tip minerallerini gösteren tabloyu Krumbein ve Garrels'e göre çiziniz. 90. Uvarovit, Kemmererit, Fuksit, Pentlandit ne mineralidir? Kısaca açıklayınız. 91. Esseksit magmasından kiruna tipi cevherin oluşumunu bir şekil üzerinde gösteriniz. 92. Manganit, Rodokrozit, Hausmannit, Rodonit, Braunit ne mineralleridir kısaca açıklayınız. 93. Polimetamorf mangan yatakları hakkında bildiklerinizi yazınız. 94. Taktit ne demektir? 95. Kalkosin, Kuprit, Tennantit, Enarjit, Bornit, Azurit ne mineralleridir kısaca açıklayınız. 96. Murgul ve Ergani bakır yatakları sizce hangi tip yataklardır? Kısaca açıklayınız. 97. Divriği ve Kesikköprü Demir yatakları sizce hangi tip yataklardır? Kısaca açıklayınız. 98. Demir yataklarında küçük ölçekteki sahil plaserlerinin ekonomik olarak önemli olamamasının en büyük sebebi nedir? 99. Çıkması garantili süpriz soru. 100. Çıkması garantili süpriz soru. Öğrenci Adı Soyadı: Öğrenci No. I. vize Notu: Ekstra aldığı not: Devamdan aldığı not: Sınav tarihi: 18.01. 2001 MADEN YATAKLARI FINAL SORULARI (10p)1. Sedimanter bir ortamdaki epitermal altın yatak modelini çiziniz ve bölümlerini yazınız. (10p)2. Epitermal bir Au yatağında baz metal zonu hakkında bilgi veriniz. (5p) 3. Bir Au yatağında kil zonlanması hakkında bilgi veriniz. (10p)4. Epitermal bir yatakta Au oluşum mekanizmasını anlatınız. (10p)5. Peridotitlerin ayrışımını, laterit oluşumunu ve Ni göçünü gösteren kolon kesiti çiziniz. (10p)6. And tipi bir magmatik kuşağın kesitini çizerek muhtemel cevherleşme yerlerini gösteriniz. (10p)7. Bir kıyıkesiti (şelf) çizerek demirin çesitli minerallerinin konumlarını yazınız. (Kimyasal denizel yataklar) (10p)8. Bir ofiyolitik kolon kesit çizerek kayaç gruplarını ve buralarda bulunma ihtimali yüksek cevherleşmeleri yazınız. (5p) 9. Pb - Zn yataklarının işletme tenörü nelere bağlı olarak pozitif ve negatif yönde değişmektedir? BAŞARILAR PROF. DR. DOĞAN AYDAL Öğrenci Adı Soyadı: Öğrenci No. I. vize Notu: Sınav tarihi: 18.01. 2001 MADEN YATAKLARI FINAL SORULARI (8p) 1. Maden yataklarında yer hazırlanması ne demektir? (8p) 2. İdeal olarak birleştirilmiş bir damarda yüzeyden derine doğru olan 12 bölümü maddeler halinde yazınız. (8p) 3. Jeolojik termometre nedir? Nasıl kullanılır. (8p) 4. İdeal çözelti nedir?. (8p) 5. Mineral agregatı ve jel nasıl oluşur? BAŞARILAR PROF. DR. DOĞAN AYDAL JM 404. MADEN YATAKLARI VIZE SORULARI (10) 2. Demir işletilmesi için zararlı elementler nelerdir.? (10) 3. Kristalizasyon differansiyasyon yataklardaki demir minerallerini bir üçgen diyagram üzerinde gösteriniz. (15)5. Volkanik bir ortamdaki epitermal bir altın yatak modelini çiziniz ve bölümlerini yazınız. (10)6. Otometamorfik ve allometamorfik listvenitler hakkında bilgi veriniz. (10)7. Çökelme ortamının fiziko-kimyasal özelliklerini ve tip minerallerini gösteren tabloyu Krumbein ve Garrels'e göre çiziniz. (5)8.Uvarovit, Kemmererit, Fuksit, Pentlandit ne mineralidir? Kısaca açıklayınız. (5)9.Esseksit magmasından kiruna tipi cevherin oluşumunu bir şekil üzerinde gösteriniz. (15)10.Altının bulunabileceği JEOLOJIK ortamları maddeler olarak yazınız. Başarılar Doç. Dr. Doğan AYDAL (5p)7. Samozitin primer veya sekonder olustuğu nasıl anlaşılır. (5p)8. Piroluzit , Asbolan , Hausmannit , Rodokrozit ve Manganitin ne minerali olduklarını yazınız. (Formülü yaklaşık yazılabilir) (10p)9. Mn cevherleri kullanıldıkları yere göre kaça ayrılırlar.? (10p)10. Mangan ve demirce zengin bir yataktaki bozunmada C02 ' in rolünü yazınız. (10p)11. Denizel sedimanter mangan yataklarındaki manganın kaynağı nedir.? METAMORFIK PETROGRAFI FINAL SORULARI (15)1. Metamorfizma nedir? (5) 2. Retrograd metamorfizma nedir? (5) 3. Çarpma metamorfizmasını açıklayınız. (5) 4. Gömülme metamorfizması esnasında şisti doku gelişir mi? Cevabınıza göre sebeblerini açıklayınız. (15)5. Başlıca metamorfizma türlerini ve şartlarını gösteren diyagramı Ehler ve Blat' a göre çiziniz. (5) 6. Stres ve antistres mineralleri hakkında bilgi veriniz. (5) 7. ACF Diyagramında A, C, F' nin neyi temsil ettiğini yazınız. (5) 8. Eklojit fasiyesini kısaca anlatınız. (5)9. Fels ve Hornfels kavramlarını açıklayınız. (5)10. Foliasyon ne demektir? (5)11. Kalksilikatik hornfelsler ile Taktitler arasında bir fark var mıdır? Varsa kısaca açılayınız. (5)12. Kolay deforme olan, ancak genellikle yeniden kristalleşme ile kataklaz izlerini hiç taşımayan veya bu izleri çok az koruyabilen mineraller nelerdir? (10)13. Kataklastik kayaçların sınıflandırılmasını Higgins' e göre bir tablo üzerinde gösteriniz. (5)14. Kataklastik kayaçlardan bir arada bulunma ihtimali en yüksek olan kayaçları gruplar halinde yazınız. (5)15. Plajiyoklaz cinsinin metamorfizma derecesi ile bir bağlantısı var mıdır? Kısaca açıklayınız. Başarılar Doç. Dr. Doğan AYDAL METAMORFIK PETROGRAFI SORULARI 1.Metamorfizma nedir? 2.Seçmeli anateksi nedir? 3.Palinjenez nedir? 4.Yersel metamorfizma türlerini yazınız. 5.Bölgesel metamorfizma türlerini yazınız. 6.Retrograd metamorfizma nedir? 7.Hidrotermal metamorfizmayı açıklayınız. 8.Pirometamorfizma nedir 9.Çarpma metamorfizmasını açıklayınız. 10.Dinamotermal metamorfizmadaki P-T şartları hakkında bilgi veriniz. 11.Gömülme metamorfizmasını tanımlayınız ve gömülme metamorfizmasındaki şartları yazınız. 12.Gömülme metamorfizması esnasında şistli doku gelişir mi? Cevabınıza göre sebeplerini açıklayınız. 13.Okyanus tabanı metamorfizması nedir? 14.Retrogresif metamorfizma nedir? 15.Başlıca metamorfizma türlerini gösteren diyagramı Ehler ve Blat'a göre çiziniz. 16.Metamorfizmayı oluşturan etkenleri yazınız. 17.Stres ve antistres mineralleri hakkında bilgi veriniz. 18.Metamorfizma esnasında etken olan Gaz basıncı nedir, kısaca açıklayınız. 19.CO2 ' nin denge diyagramları üzerindeki etkisini kısaca açıklayınız. 20.Yüksek O2 basıncı, demir'de nasıl bir değişiklik meydana getirir? 21.Alçak O2 basıncında, kayaçtaki demir minerallerinin durumu hakkında bilgi veriniz. 22.Yeniden kristalleşme ve basınçla erime ne demektir? 23.Polimorfik transformasyon ne demektir? 24.Dehidratasyon ve dekarbonizasyon ne demektir? 25.Metasomatizma nedir? 26.Skarn ne demektir? 27.Anateksi nedir? 28.Bir kayacın kimyasal bileşimindeki ana bileşenleri yaz. 29.ACF diyagramında A,C,F 'nin neyi temsil ettiğini yazınız. 30.A'FK diyagramında A',F,K 'nın neyi temsil ettiğini yazınız. 31.AFM diyagramında A,F,M 'nin neyi temsil ettiğini yazınız. 32.Epizon hakkında bilgi veriniz. 33.Mesozon hakkında bilgi veriniz. 34.Katazon hakkında bilgi veriniz. 35.Metamorfik fasiyes ne demektir? 36.Metamorfik fasiyeslerin sıcaklık ve basınç diyagramındaki konumlarını Ehler ve Blat'a göre çiziniz. 37.Zeolit fasiyesini kısaca anlatınız. 38.Prehnit-Pumpelliyit fasiyesini kısaca anlatınız. 39.Glakofan-şist fasiyesini kısaca anlatınız. 40.Yeşil-şist fasiyesini kısaca anlatınız. 41.Albit-Epidot-Amfibolit fasiyesini kısaca anlatınız. 42.Amfibolit fasiyesini kısaca anlatınız. 43.Granülit fasiyesini kısaca anlatınız. 44.Eklojit fasiyesini kısaca anlatınız. 45.Hornfels fasiyesini kısaca anlatınız. 46.Sanidinit fasiyesini kısaca anlatınız. 47.Metamorfizma derecesi ne demektir? 48.Izograd ne demektir? 49.Reaksion izogradı ne demektir? 50.Best 1982 ' ye göre metamorfik kayaçlar dokusal özelliklerine göre kaç grupta incelenirler, kayaç örnekleri ile beraber yazınız. 51.Fels ve Hornfels kavramlarını açıklayınız. 52.Meta,Orto,Para kavramlarını açıklayınız. 53.Foliasyon ne demektir? 54.Metamorfik kayaçlarda görülen dokusal özellikleri oluşum, şekil ve görünümlerine dayanarak kaç grup altında inceleriz. 55.Bütün yapı ve doku isimlerinden sorumlusunuz. 56.Kontakt metamorfizmada kayaç cinslerine bağlı olarak oluşacak şartları yazınız. 57.Killi kayaçların kontakt metamorfizmasıyla oluşan hornfels ve arduvazların kontağa olan konumlarını yazınız. (hangisi uzakta, hangisi yakında) 58.Hornfelslerin adlandırılmalarında nasıl bir metot uygulanır? 59.Hornfels fasiyesine ait mineralleri bir üçgen diyagram üzerinde gösteriniz. 60.Kalksilikatik hornfelsler ile Taktitler arasında bir fark var mıdır, varsa kısaca açıklayınız. 61.Kataklastik kayaçların tanımlanmasında bize yardımcı olacak ipuçları nelerdir? 62.Kataklastik reaksiyon serisi ne demektir, ilgili mineralleri kısaca yazınız. 63.Kolay deforme olan, ancak genellikle yeniden kristalleşme ile kataklaz izlerini hiç taşımayan veya bu izleri çok az koruyabilen mineraller nelerdir? 64.Deforme olan ve kataklaz etkilerini güzel gösteren mineraller nelerdir? 65.Kataklastik kayaçların sınıflandırılmasını Higgins'e göre bir tablo üzerinde gösteriniz. 66.Fay breşinin temel özelliklerini yazınız. 67.Kataklazit'in temel özelliklerini yazınız. 68.Protomilonit'in temel özelliklerini yazınız. 69.Blastomilonitin temel özelliklerini yazınız. 70.Kataklastik kayaçlardan birarada bulunma ihtimali en yüksek olan kayaçları gruplar halinde yazınız. 71.Pseudotakilit nedir? 72.Protoklastik kayaçları çok kısa olarak tanımlayınız. 73.Bölgesel metamorfizmayı tanımlayınız ve şartları hakkında bilgi veriniz. 74.Diyajenez ve metamorfizma sınırını belirleyen mineraller hakkında bilgi veriniz. 75.Metamorfizmanın üst sınırına ulaşıldığını nasıl anlarsınız? 76.Şeyller ve arduvazlar arazide en kolay nasıl belirlenirler? 77.Fillitlerde granat bulunabilir mi, kısaca bilgi veriniz. 78.Şistlerle,gnaysları en kolay nasıl ayırt edersiniz? 79.Granat cinlerinin metamorfizma derecesine bağımlı değişimleri hakkında kısaca bilgi veriniz. 80.Dokusal özelliklerine göre gnayslar kaça ayrılır? 81.Plajioklaz cinsinin metamorfizma derecesi ile bir bağlantısı var mıdır, kısaca açıklayınız. 82.Fillitler'de Kloritler'in çok bol görünürlerse anlamı ne olabilir? 83.Fillitler'de Biyotit mineralinin artışının bir anlamı olabilir mi? 84.Gözlü Gnays ne demektir? 85.Çıkması garantili soru. 86.Çıkması garantili soru. METAMORFIK PETROGRAFI SORULAR 1. Metamorfizmayı oluşturan etkenler nelerdir. 2. Kıtasal kabukta derinlige göre litostatik basınç değişimini yazınız. 3. Granatlar metabazik kayaçların metamorfizmasıyla oluşmuşlarsa.............bakımından zengindirler ve...................tipi granatlar oluşur. 4. Polimetamofik transformasyon nedir? 5. Dehidratasyon ve dekarbonizasyon reaksiyonlarını açıklayınız. 6. Metasomatizma nedir? 7. Palinjenez kavramını açıklayınız. 8. ACF diyagramında A,C,F neleri temsil etmektedirler? 9. Eklojit fasiyesinin şartlarını ve minerallerini kısaca yazınız. 10.Blastoporfirik ve Porfiroblastik kavramlarını açıklayınız. Başarılar, Doç.Dr. Doğan AYDAL CEVAPLAR 51515 JM.404 MADEN YATAKLARI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI 1.Alpin tip kromit özellikleri nelerdir? 2. 3.Bir kıyı kesiti (şelf) çizerek, demirin çeşitli minerallerinin konumlarını yazınız (Kimyasal denizel yataklar). 4.Likid enjeksiyon demir yataklarının uçucu bileşenlerce zengin olduğunu gösteren veriler nelerdir? 5.Karasal kurak havza yataklarında genellikle pirit yoktur. Neden? 7.Sedimanter bir ortamda epitermal altın yatak modelini çiziniz ve bölümlerini yazınız. 8. NOT: Yukarıdaki 8 sorudan 5' i seçilip cevaplanacaktır. Sorular eş ağırlıklı olup 20' şer puandır. 28.09.1995 Başarılar Doç. Dr. Doğan AYDAL JM.302 METAMORFIK PETROGRAFI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI 1.Gömülme metamorfizmasının tanımlayınız ve gömülme metamorfizmasındaki şartları yazınız. 2.Metamorfizmayı oluşturan etkenleri yazınız. 3.AFM diyagramında A, F, M' nin neyi temsil ettiğini yazınız. 4.Katazon hakkında bilgi veriniz. 5.Granülit fasiyesini kısaca anlatınız. 6.Hornfels fasiyesine ait mineralleri bir üçgen diyagram üzerinde gösteriniz. 7.Deforme olan ve kataklaz etkilerini güzel gösteren mineraller nelerdir? 8.Kataklastik kayaçlardan bir arada bulunma ihtimali en yüksek olan kayaçları gruplar halinde yazınız. NOT: Yukarıdaki 8 sorudan 5' i seçilip cevaplanacaktır. Sorular eş ağırlıklı olup 20' şer puandır. 27.09.1995 Başarılar Doç. Dr. Doğan AYDAL