Petrografi Magmatik Kayaçlar - 2 Ekstrüzif -- İntrüzif Mafik -- Felsik İnce Taneli: Ekstrüzif İri Taneli: İNTRÜZİF Felsik kayaçlar genelde mafik kayaçlardan daha açık renklidirler. Hızlı soğuma kayaçların ince taneli olmasına yol açar. MAFIC FELSIC Felsic Intrusives • light-colored • rich in Si (~70%) • poor in Fe and Mg, • Quartz, K-feldspar, Na-plagioclase • Extrusive = rhyolite Granite Magmatik Kayaç Sınıflandırılması İntrüzif (Plütonik) Ekstrüzif (Volkanik) Mineral Oranları Kıtasal Kabuk Okyanusal Manto Kabuk KAYAÇLAR 100% 65% 65% 48% 40% 36% 45% 30% SiO2 Al,K,Na Fe, Mg 0 2 4 6 8 10 12 35 39 43 47 51 55 SiO 2 Na2O+K2O Tb Ba&Tp Pc B Ba Bta Pt F Alkali Sub-alkali Classification of Igneous Rocks A classification of the phaneritic igneous rocks. Phaneritic rocks with more than 10% (quartz + feldspar + feldspathoids). After IUGS. The rock must contain a total of at least 10% of the minerals below. Renormalize to 100% (a) Quartz-rich Granitoid 90 90 60 60 20 20 Alkali Fs. Quartz Syenite Quartz Syenite Quartz Monzonite Quartz Monzodiorite Syenite Monzonite Monzodiorite (Foid)-bearing Syenite 5 10 35 65 (Foid)-bearing Monzonite (Foid)-bearing Monzodiorite 90 Alkali Fs. Syenite (Foid)-bearing Alkali Fs. Syenite 10 (Foid) Monzosyenite (Foid) Syenite (Foid) Monzodiorite (Foid) Gabbro Qtz. Diorite/ Qtz. Gabbro 5 10 Diorite/Gabbro/ Anorthosite (Foid)-bearing Diorite/Gabbro 60 (Foid)olites Quartzolite Granite Grano- diorite Tonalite Alkali Feldspar Granite Q A P F 60 Gabro ve Bazalt Kristalleşmesi Bu aşamada eriyik ortamdan uzaklaştırılırsa Ultramafikler oluşur Mafic Melt ~1,450 o C ~1,400 o ~1,350 o Artık eriyik silisçe zenginleşmiştir Ca-Feldispatlar Olivin Olivin Piroksene Oluşur Oluşur dönüşür ~1,300 o ~1,250 o Gabbro Basalt Kalan Silisyum Ca-Feldispat’ın bünyesine girer. Intrüzif Ekstrüzif Soğuma: Yavaş Hızlı Diyorit ve Andezit Kristalleşmesi Eğer yavaşça soğurken yüzeye çıkarsa andezitler oluşur ~1,400 o C ~1,300 o ~1,200 o Ca Feldispat Olivin Piroksene Ca Feldispat Oluşur dönüşür Na absorblar ~1,100 o ~1,000 o Diyorit Andezit Piroksen Amfibole Kalan Silis İntrüzif Ekstrüzif dönüşür Na-Ca Feld. oluşturur Yavaş soğuma Hızlı Soğuma Intermediate Melt Figure 4.8 Ultramafik Kayaçlar Okyanusal Kabuk ve Üst Manto Ofiyolit Tip Kesiti Figure 13 Figure 13- -3. 3. Lithology and thickness of Lithology and thickness of a typical ophiolite sequence, based on a typical ophiolite sequence, based on the Samial Ophiolite in Oman. After the Samial Ophiolite in Oman. After Boudier Boudier and Nicolas (1985) Earth and Nicolas (1985) Earth Planet. Planet. Sci Sci. . Lett Lett., 76, 84 ., 76, 84- -92. 92. 90 10 50 10 90 10 90 P lj Hb Klp A nortozit P lajiyoklazly Hornb lend-K linop iroksenit Plajiyoklazly Klinopiroksenit P lajiyoklazly Hornblendit Klinopiroksen- P lajiyoklazly Hornblendit - Klinopiroksen- Hornblend-Gabro Gabro Hornblend-Gabr o Granat Peridotit - Şili Olivin – açık renk Opx - kahverengimsi Cr diyopsit - yeşil Granat - kırmızı Tüketilmemiş Manto- Alkali Bazalt üretebilir