Yönetim Ve Organizasyon Mali Tablolar Analizi Giri Etkin ve amaca yönelik finansal analizin yaplabilmesi için, firmann bilânço ve gelir tablosu gibi temel mali tablolarnn yan sra, fon kaynak ve kullanm tablosu, nakit akm tablosu, kar datm tablosu ve özkaynak deiim tablolar gibi ek mali tablolarnn da kullanlmas gerekir. Bu tablolar içerisinden, gelir tablosu ve bilanço dipnotlaryla birlikte temel, geri kalanlar ise dier veya ek mali tablolar olarak adlandrlmaktadr . Etkin ve amaca yönelik finansal analizin yaplabilmesi için, firmann bilânço ve gelir tablosu gibi temel mali tablolarnn yan sra, fon kaynak ve kullanm tablosu, nakit akm tablosu, kar datm tablosu ve özkaynak deiim tablolar gibi ek mali tablolarnn da kullanlmas gerekir. Bu tablolar içerisinden, gelir tablosu ve bilanço dipnotlaryla birlikte temel, geri kalanlar ise dier veya ek mali tablolar olarak adlandrlmaktadr . 2Finansal Analiz Finansal analiz, bir firmann finansal durumunu görebilmek, faaliyet sonuçlarn ve finansal yönden gelimesini deerlendirebilmek, gelime yönlerini saptayabilmek, firma ile ilgili gelecee dönük tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasndaki ilikilerin ve bunlarn zaman içinde göstermi olduklar eilimlerin incelenmesidir. Finansal analiz, bir firmann finansal durumunu görebilmek, faaliyet sonuçlarn ve finansal yönden gelimesini deerlendirebilmek, gelime yönlerini saptayabilmek, firma ile ilgili gelecee dönük tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasndaki ilikilerin ve bunlarn zaman içinde göstermi olduklar eilimlerin incelenmesidir. 31) Temel Mali Tablolar Mali Tablo Çeitleri Mali Tablo Çeitleri Bilanço Gelir Tablosu 4BLANÇO Bilanço, bir iletmenin belli bir anda sahip olduu varlklarla, bu varlklarn saland kaynaklar bir düzen içerisinde gösteren mali tablodur. Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadr . - Bilanço bal - Aktif taraf - Pasif taraf - Bilanço dipnotlar Bilanço, bir iletmenin belli bir anda sahip olduu varlklarla, bu varlklarn saland kaynaklar bir düzen içerisinde gösteren mali tablodur. Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadr . - Bilanço bal - Aktif taraf - Pasif taraf - Bilanço dipnotlar 5Bilanço Tipleri Biçimlerine Göre Bilançolar 1) Hesap tipi bilanço: Bu bilançoda aktif ve pasif kalemleri muhasebede kullanlan hesap çizelgesine karlkl olarak yazlr . 6Bilanço Tipleri 2) Rapor Tipi Bilanço: Bu bilanço aktif ve pasif kalemlerinin alt alta yazlmas ile oluturulur. 2) Rapor Tipi Bilanço: Bu bilanço aktif ve pasif kalemlerinin alt alta yazlmas ile oluturulur. 7Gelir Tablosu Gelirtablosu, iletmenin belli bir dönemde elde ettii tüm gelirler ile ayn dönemde katland bütün maliyet ve giderleri ve bunlarn sonucunda iletmenin elde ettii dönem net kâr veya zararn gösteren bir tablodur. Gelir tablosu özet ve ayrntl gelir tablosu olmak üzere ikiye ayrlr. Gelirtablosu, iletmenin belli bir dönemde elde ettii tüm gelirler ile ayn dönemde katland bütün maliyet ve giderleri ve bunlarn sonucunda iletmenin elde ettii dönem net kâr veya zararn gösteren bir tablodur. Gelir tablosu özet ve ayrntl gelir tablosu olmak üzere ikiye ayrlr. 8Özet gelir tablosu 9Ayrntl Gelir Tablosu 102 )Ek Mali Tablolar Mali Tablo Çeitleri Mali Tablo Çeitleri 2 )Ek Mali Tablolar Satlarn Maliyeti Tablosu Fon Akm Tablosu Nakit Akm Tablosu Kar Datm Tablosu Öz kaynak Deiim Tablosu Net letme Sermayesi Deiim Tablosu 11Satlarn Maliyeti Tablosu Satlarn Maliyeti Tablosu iletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satlan mamul maliyetlerini, satlan hizmet maliyetlerini gösterir. Bu tablo gelir tablosunda yer alan satlarn maliyeti kaleminin detayn gösterir. Satlarn maliyeti ayr bir tablo eklinde düzenlenerek ve hesaplanarak gelir tablosuna ek olarak konulmaktadr . Satlarn Maliyeti Tablosu iletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satlan mamul maliyetlerini, satlan hizmet maliyetlerini gösterir. Bu tablo gelir tablosunda yer alan satlarn maliyeti kaleminin detayn gösterir. Satlarn maliyeti ayr bir tablo eklinde düzenlenerek ve hesaplanarak gelir tablosuna ek olarak konulmaktadr . 1213Fon Akm Tablosu letmelerin belirli bir hesap döneminde salad fon kaynaklarn ve bunlarn kullanm yerlerini gösteren finansal bir tablodur. Fon akm tablosu hem yöneticilere hem de kredi salayanlara yardmda bulunan bir tablodur. Bu tablo sayesinde iletmenin faaliyetleri sonucu meydana getirilen ya da borçlanma eklinde ortaya çkan fonlar ile neler yapld ve bu fonlarn nerelerde kullanld açkça görülmektedir. letmelerin belirli bir hesap döneminde salad fon kaynaklarn ve bunlarn kullanm yerlerini gösteren finansal bir tablodur. Fon akm tablosu hem yöneticilere hem de kredi salayanlara yardmda bulunan bir tablodur. Bu tablo sayesinde iletmenin faaliyetleri sonucu meydana getirilen ya da borçlanma eklinde ortaya çkan fonlar ile neler yapld ve bu fonlarn nerelerde kullanld açkça görülmektedir. 141516Nakit Akm Tablosu Belirli bir dönemdeki iletmenin nakit kaynaklar ile bu kaynaklar kulland alanlar gösteren bir tablodur. Nakit akm tablosunun düzenlenmesi için birbirini izleyen en az iki dönemin bilançosu ile son dönemin gelir tablosuna ihtiyaç duyulur. Nakit akm tablolarnda sadece nakit giri ve çklar yer alr . Dolaysyla Fon Akm Tablosundan daha dar kapsaml bir tablodur. Nakit giri ve çkna sebep olmayan gider ve gelirler veya iktisadi olaylar bu tabloda yer almazlar. Belirli bir dönemdeki iletmenin nakit kaynaklar ile bu kaynaklar kulland alanlar gösteren bir tablodur. Nakit akm tablosunun düzenlenmesi için birbirini izleyen en az iki dönemin bilançosu ile son dönemin gelir tablosuna ihtiyaç duyulur. Nakit akm tablolarnda sadece nakit giri ve çklar yer alr . Dolaysyla Fon Akm Tablosundan daha dar kapsaml bir tablodur. Nakit giri ve çkna sebep olmayan gider ve gelirler veya iktisadi olaylar bu tabloda yer almazlar. 171819