Yönetim Ve Organizasyon Malitablolar analizi Giri Etkin ve amaca yönelik finansal analizin yaplabilmesi için, firmann bilânço ve gelir tablosu gibi temel mali tablolarnn yan sra, fon kaynak ve kullanm tablosu, nakit akm tablosu, kar datm tablosu ve özkaynak deiim tablolar gibi ek mali tablolarnn da kullanlmas gerekir. Bu tablolar içerisinden, gelir tablosu ve bilanço dipnotlaryla birlikte temel, geri kalanlar ise dier veya ek mali tablolar olarak adlandrlmaktadr . Etkin ve amaca yönelik finansal analizin yaplabilmesi için, firmann bilânço ve gelir tablosu gibi temel mali tablolarnn yan sra, fon kaynak ve kullanm tablosu, nakit akm tablosu, kar datm tablosu ve özkaynak deiim tablolar gibi ek mali tablolarnn da kullanlmas gerekir. Bu tablolar içerisinden, gelir tablosu ve bilanço dipnotlaryla birlikte temel, geri kalanlar ise dier veya ek mali tablolar olarak adlandrlmaktadr . 2Finansal Analiz Finansal analiz, bir firmann finansal durumunu görebilmek, faaliyet sonuçlarn ve finansal yönden gelimesini deerlendirebilmek, gelime yönlerini saptayabilmek, firma ile ilgili gelecee dönük tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasndaki ilikilerin ve bunlarn zaman içinde göstermi olduklar eilimlerin incelenmesidir. Finansal analiz, bir firmann finansal durumunu görebilmek, faaliyet sonuçlarn ve finansal yönden gelimesini deerlendirebilmek, gelime yönlerini saptayabilmek, firma ile ilgili gelecee dönük tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasndaki ilikilerin ve bunlarn zaman içinde göstermi olduklar eilimlerin incelenmesidir. 31) Temel Mali Tablolar Mali Tablo Çeitleri Mali Tablo Çeitleri Bilanço Gelir Tablosu 4BLANÇO Bilanço, bir iletmenin belli bir anda sahip olduu varlklarla, bu varlklarn saland kaynaklar bir düzen içerisinde gösteren mali tablodur. Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadr . - Bilanço bal - Aktif taraf - Pasif taraf - Bilanço dipnotlar Bilanço, bir iletmenin belli bir anda sahip olduu varlklarla, bu varlklarn saland kaynaklar bir düzen içerisinde gösteren mali tablodur. Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadr . - Bilanço bal - Aktif taraf - Pasif taraf - Bilanço dipnotlar 5Bilanço Tipleri Biçimlerine Göre Bilançolar 1) Hesap tipi bilanço: Bu bilançoda aktif ve pasif kalemleri muhasebede kullanlan hesap çizelgesine karlkl olarak yazlr . 6Bilanço Tipleri 2) Rapor Tipi Bilanço: Bu bilanço aktif ve pasif kalemlerinin alt alta yazlmas ile oluturulur. 2) Rapor Tipi Bilanço: Bu bilanço aktif ve pasif kalemlerinin alt alta yazlmas ile oluturulur. 7Gelir Tablosu Gelirtablosu, iletmenin belli bir dönemde elde ettii tüm gelirler ile ayn dönemde katland bütün maliyet ve giderleri ve bunlarn sonucunda iletmenin elde ettii dönem net kâr veya zararn gösteren bir tablodur. Gelir tablosu özet ve ayrntl gelir tablosu olmak üzere ikiye ayrlr. Gelirtablosu, iletmenin belli bir dönemde elde ettii tüm gelirler ile ayn dönemde katland bütün maliyet ve giderleri ve bunlarn sonucunda iletmenin elde ettii dönem net kâr veya zararn gösteren bir tablodur. Gelir tablosu özet ve ayrntl gelir tablosu olmak üzere ikiye ayrlr. 8Özet gelir tablosu 9Ayrntl Gelir Tablosu 102 )Ek Mali Tablolar Mali Tablo Çeitleri Mali Tablo Çeitleri 2 )Ek Mali Tablolar Satlarn Maliyeti Tablosu Fon Akm Tablosu Nakit Akm Tablosu Kar Datm Tablosu Öz kaynak Deiim Tablosu Net letme Sermayesi Deiim Tablosu 11Satlarn Maliyeti Tablosu Satlarn Maliyeti Tablosu iletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satlan mamul maliyetlerini, satlan hizmet maliyetlerini gösterir. Bu tablo gelir tablosunda yer alan satlarn maliyeti kaleminin detayn gösterir. Satlarn maliyeti ayr bir tablo eklinde düzenlenerek ve hesaplanarak gelir tablosuna ek olarak konulmaktadr . Satlarn Maliyeti Tablosu iletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satlan mamul maliyetlerini, satlan hizmet maliyetlerini gösterir. Bu tablo gelir tablosunda yer alan satlarn maliyeti kaleminin detayn gösterir. Satlarn maliyeti ayr bir tablo eklinde düzenlenerek ve hesaplanarak gelir tablosuna ek olarak konulmaktadr . 1213Fon Akm Tablosu letmelerin belirli bir hesap döneminde salad fon kaynaklarn ve bunlarn kullanm yerlerini gösteren finansal bir tablodur. Fon akm tablosu hem yöneticilere hem de kredi salayanlara yardmda bulunan bir tablodur. Bu tablo sayesinde iletmenin faaliyetleri sonucu meydana getirilen ya da borçlanma eklinde ortaya çkan fonlar ile neler yapld ve bu fonlarn nerelerde kullanld açkça görülmektedir. letmelerin belirli bir hesap döneminde salad fon kaynaklarn ve bunlarn kullanm yerlerini gösteren finansal bir tablodur. Fon akm tablosu hem yöneticilere hem de kredi salayanlara yardmda bulunan bir tablodur. Bu tablo sayesinde iletmenin faaliyetleri sonucu meydana getirilen ya da borçlanma eklinde ortaya çkan fonlar ile neler yapld ve bu fonlarn nerelerde kullanld açkça görülmektedir. 141516Nakit Akm Tablosu Belirli bir dönemdeki iletmenin nakit kaynaklar ile bu kaynaklar kulland alanlar gösteren bir tablodur. Nakit akm tablosunun düzenlenmesi için birbirini izleyen en az iki dönemin bilançosu ile son dönemin gelir tablosuna ihtiyaç duyulur. Nakit akm tablolarnda sadece nakit giri ve çklar yer alr . Dolaysyla Fon Akm Tablosundan daha dar kapsaml bir tablodur. Nakit giri ve çkna sebep olmayan gider ve gelirler veya iktisadi olaylar bu tabloda yer almazlar. Belirli bir dönemdeki iletmenin nakit kaynaklar ile bu kaynaklar kulland alanlar gösteren bir tablodur. Nakit akm tablosunun düzenlenmesi için birbirini izleyen en az iki dönemin bilançosu ile son dönemin gelir tablosuna ihtiyaç duyulur. Nakit akm tablolarnda sadece nakit giri ve çklar yer alr . Dolaysyla Fon Akm Tablosundan daha dar kapsaml bir tablodur. Nakit giri ve çkna sebep olmayan gider ve gelirler veya iktisadi olaylar bu tabloda yer almazlar. 171819Kar Datm Tablosu Bu tablo iletmede elde edilen karn nasl datldn gösterir. Bu tabloda hesaplanan vergi ve dier yasal yükümlülükler sermaye irketlerinde karn netletirilmesi ile ilgili muhasebe kaytlarna veri oluturur . Ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek 1. ve 2. temettüler, ayrlan 1. ve 2. tertip yasal yedekler, statü yedekleri, olaanüstü yedekler ve kârdan ayrlan özel fonlar açkça belirtilir. Bu tablo iletmede elde edilen karn nasl datldn gösterir. Bu tabloda hesaplanan vergi ve dier yasal yükümlülükler sermaye irketlerinde karn netletirilmesi ile ilgili muhasebe kaytlarna veri oluturur . Ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek 1. ve 2. temettüler, ayrlan 1. ve 2. tertip yasal yedekler, statü yedekleri, olaanüstü yedekler ve kârdan ayrlan özel fonlar açkça belirtilir. 2021Özkaynak Deiim Tablosu Özkaynak deiim tablosu, ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen art veya azallar gösteren tablodur. Özkaynaklar Deiim Tablosu önceki dönem ve cari dönem verilerini kapsayacak ekilde düzenlenir. Tabloda; ödenmi sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmi yllar kârlar ve zararlar, dönem net kâr ve zarar her dönem için dönemba tutarlar, dönem içi deiiklikleri ve dönemsonu tutarlar belirtilerek gösterilir. Özkaynak deiim tablosu, ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen art veya azallar gösteren tablodur. Özkaynaklar Deiim Tablosu önceki dönem ve cari dönem verilerini kapsayacak ekilde düzenlenir. Tabloda; ödenmi sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmi yllar kârlar ve zararlar, dönem net kâr ve zarar her dönem için dönemba tutarlar, dönem içi deiiklikleri ve dönemsonu tutarlar belirtilerek gösterilir. 2223Net letme Sermayesi Deiim Tablosu Bu tablo, net iletme sermayesindeki deiimin hangi dönen varlk ve ksa vadeli yabanc kaynak kalemine yansdn gösterir. Buna bal olarak dönen varlk ve ksa vadeli yabanc kaynak kalemlerindeki art veya azallar hesaplanarak bunlarn net iletme sermayesi üzerindeki etkileri ortaya konur. Dier bir ifadeyle Netletme Sermayesi Deiim Tablosu dönen varlk ve ksa vadeli yabanc kaynak kalemlerindeki art veya azaln kaynak ve kullanm yerlerini göstermektedir. Bu tablo, net iletme sermayesindeki deiimin hangi dönen varlk ve ksa vadeli yabanc kaynak kalemine yansdn gösterir. Buna bal olarak dönen varlk ve ksa vadeli yabanc kaynak kalemlerindeki art veya azallar hesaplanarak bunlarn net iletme sermayesi üzerindeki etkileri ortaya konur. Dier bir ifadeyle Netletme Sermayesi Deiim Tablosu dönen varlk ve ksa vadeli yabanc kaynak kalemlerindeki art veya azaln kaynak ve kullanm yerlerini göstermektedir. 24Mali Analiz Çeitleri Kapsamlarna göre mali analizler Yaplma amaçlarna göre mali analizler Analizi yapan kiiye göre mali analizler Kapsamlarna göre mali analizler Yaplma amaçlarna göre mali analizler Analizi yapan kiiye göre mali analizler 251) Statik Analiz Kapsamlarna Göre Mali Analizler Kapsamlarna Göre Mali Analizler 1) Statik Analiz 2)Dinamik Analiz 261)Yönetim Analizleri Yaplma Amaçlarna Göre Mali Analizler Yaplma Amaçlarna Göre Mali Analizler 2) Kredi Analizleri 3) Yatrm Analizleri 271) ç Analiz Analizi Yapan Kiiye Göre Mali Analizler Analizi Yapan Kiiye Göre Mali Analizler 1) ç Analiz 2) D Analiz 28Karlatrmal Mali Tablolar Analizi 1 Dikey Yüzde Analizi 2 Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Dikey Yüzde Analizi 2 Eilim (Trend) Yüzdeleri Analizi 3 Oran Analizi 4 291) Karlatrmal Mali Tablolar Analizi Bir iletmenin birbirini izleyen en az iki veya daha fazla faaliyet dönemine ait mali tablolarnn karlatrmal olarak düzenlenmesi ve bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermi olduu gelimelerin ve deiikliklerin tespit ve incelenmesidir. Bu analiz türü birden fazla döneme ait bilgilerin karlatrlmas ve deerlemesini içerdiinden dinamik bir yapya sahiptir. Bir iletmenin birbirini izleyen en az iki veya daha fazla faaliyet dönemine ait mali tablolarnn karlatrmal olarak düzenlenmesi ve bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermi olduu gelimelerin ve deiikliklerin tespit ve incelenmesidir. Bu analiz türü birden fazla döneme ait bilgilerin karlatrlmas ve deerlemesini içerdiinden dinamik bir yapya sahiptir. 30Karlatrmal Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi Kalemlerdeki deiim yüzdesi aadaki formül yardmyla hesaplanr . ( 2 1) *100 1 Y Y Y ( 2 1) *100 1 Y Y Y (Cari dönem de eri Önceki yl deeri) *100 Önceki y l deeri 31Kaynaklar Adem Çabuk ve brahim Lazol, Mali Tablolar Analizi, 2005, Nobel Yayn Datm. 32