Malzeme Bilgisi MALZEME BİLGİSİ LABORATUVARI DENEY RAPORLARI SAKARYA ÜNİ VERSİ TESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MALZEME LABORATUVARI DENEY RAPORU Öğ renci No Ad Soyadı Deney No: 1 Tarih: 20/02/2013 Deney Adı: Bİ Rİ M HACİ M AĞ IRLIK Deneyin Amacı: İ nş aat çeliğ i, ahş ap, ve strafor malzemelerinin birim ağ ırlığ ının deneysel olarak belirlenmesidir. Deneyde kullanılan malzeme, alet ve gereçler: • Hassas tartı , strafor • Metre , çelik , suntalam ve medefe • Kumpas (Dijital-Mekanik) Deneyin yapılış ı: Deney iş lem sırası ş u ş ekildedir: 1. Öncelikle belirlenen deney numunelerinin kesit ve diğ er boyutları metre ve kumpas kullanılarak ölçülerek kaydedilir, 2. Hassas terazide numuneler sıra ile tartılıp kaydedilir, 3. Aş ağ ıdaki formül kullanılarak malzemelerin türleri için birim hacim ağ ırlığ ı hesaplanır. Ağ ırlık P Birim Ağ ırlık = --------------- -- D = ----- Bütün Hacim V 4. Hesaplanan birim ağ ırlık değ erleri karş ılaş tırılarak yorumlanır. Deney sonuçları: Çelik : Çapı 10,88 mm, boyu 28 cm, ağ ırlığ ı ise 174,87 gr Çelik birim ağ ırlık = 72 , 6 28 ). 1 , 0 .( 87 , 178 . . 87 , 174 2 2 = = = p p h r V P gr/cm3 Ahş ap(1) : Boyuları 1,74-8,38-14,22 cm, Ağ ırlığ ı 140,88 gr Ahş ap(1) birim ağ ırlık = 676 , 0 29 , 208 88 , 140 74 , 1 . 38 , 8 . 2 , 14 88 , 140 = = = V P gr/cm3 Ahş ap(2): Boyutları 1,48-3,8-17,2 cm, Ağ ırlığ ı 39,78 gr Ahş ap(2) birim ağ ırlık = 41 , 0 73 , 96 78 , 39 2 , 17 . 8 , 3 . 48 , 1 78 , 39 = = = V P gr/cm3 Strafor: Boyutları 26,1-20,2-2,84 cm, Ağ ırlığ ı 12,73 gr Strafor birim ağ ırlık = 00848 , 0 1501 73 , 12 1 , 26 . 2 , 20 . 84 , 2 73 , 12 = = = V P gr/cm3 Grafiksel Olarak Karş ılaş tırılması Yorum Yapılan birim ağ ırlık deneyleri sonucunda ahş ap(1)’in birim ağ ırlığ ı 0,676 gr/cm3 , ahş ap(2)’nin birim ağ ırlığ ı 0,41 gr/cm3 , straforun birim ağ ırlığ ı 0,00848 gr/cm3 ve çeliğ in birim ağ ırlığ ı ise 6,72 gr/cm3 olarak bulunmuş tur.Çeliğ in birim hacim ağ ırlığ ı ahş ap(1)’den 10 kat, ahş ap(2)’den 16 kat , strafordan ise yaklaş ık 800 kat daha büyüktür. NOT: Ekte deneye ait fotoğ raflar belirtilmiş tir.