Malzeme Malzeme Seçiminde Bazı Faktörler www.a305teyim.com MALZEME SE Ç İ M İ NDE BAZI FAKT Ö RLER Her malzeme kullan m , ö nemsiz olsa bile baz se ç im elemanlar gerekt i rir. Bir ç ok m ü hendislik ç al ş malar gibi malzeme se ç imi de problem çö zme i ş idir. Problem çö zmede ana ad mlar şö yle ö zetlenebilir; --problem analizi --alternatif çö z ü mlerin form ü lasyonu --alternatiflerin geli ş tirilmesi --karar Malzeme se ç ilme i ş lemine uygulanan bu ad mlar ş u hale d ö n üşü rler ; --malzemelerin gerekli ö zelliklerinin analizi --aday malzemelerin se ç imi --adaylar n geli ş tirilmesi --gerekli ö zelliklere en iyi uyan malzemenin se ç ilmesi Bir ç ok m ü hendis malzemeyi iki yanl ş nedenden se ç er; --bu tip uygulamalarda her zaman bu malzemeler kullan l r; her uygulama tercih edilen malzemeye sahip oldu ğunda ve her malzeme emniyetli pazarlara sahip old u ğunda gider. Di ğer bir deyi ş le , gelenek ve iyi teknoloji gerekti ği ş ekilde kar ş maz. --yaln zca bu ö zelliklerinden dolay ; malzemenin ö zelliklerinin, malzemenin ö zel kullan mlar na ba ş vurmadan esrarengiz bir bi ç imde hemen hemen metafiziksel olarak malzemeyle ba ğlant l oldu ğunu ima eder. Ö rne ğin mukavemet, malzemenin ö zelli ği olmaktan ç ok uygulanm ş bir ko ş ullar tak m na cevab d r. K saca-malzemenin muka vemeti y ü ksek olur ancak ş ekillendirilmesi iyi de ğildir. T ek bir ö zellik i ç in malzeme se ç imi do ğru olmaz. Malzeme se ç iminde g ö z ö n ü ne al nmas gereken genel karekteristikleri vard r. B ü t ü n malzemelerin iyi performans g ö sterdikleri ancak tatmin edici kullan lmad klar limitleri vard r. Standart deney prosed ü rleri, sadece ayk r durumlar n ç al ş ma davran ş lar n ö l ç mektedir. S cakl k, ç evresel ko ş ullar, uygulanan gerilmenin derecesi ve di ğer fakt ö rler i de i ç ine alan imalat ve ç al ş ma ko ş ullar n bilmeden ve a nlamadan uygun malzeme se ç me olas l ğ ç ok zay ft r. Malzeme se ç iminde ana fakt ö rler ş unlard r; --mekanik mukavemet --s ü neklikwww.a305teyim.com --stabilite (kararl l k) --imal edilebilirlik --elde edilebilirlik --korozyon direnci -- s transfer ö zellikleri -- ö zel ö zellikle r --maliyet